P1 PLUS 2021 – GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Financiranje je možno dobiti za obratna sredstva in osnovna sredstva

Za obratna je doba do 5 let (od 5.000 EUR do 100.000 EUR oz. 200.00 EUR ),  možnost moratorija do 6 mesecev.

 

 Za osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena do 1,25 mio EUR) in do 30% obratnih sredstev, vendar ne več kot 200.000 EUR pa je doba do 10 let, 

moratorij do 24 mesecev.

 

Za obratna in osnovna sredstva, 

  1.        0,50 % + 6 mes. EURIBOR za podjetje ustanovljena do 5 let,

ali podjetja, ki kupijo stroje in opremo ter sami dajo 20 % lastnega vira ter za tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:

  • tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
  • patenti,
  • registrirana RR dejavnost,
  • razni standardi oz. certifikati.
  1. 0,75 % + 6 mes. EURIBOR = 0,75 % za starejša podjetja od 5  let, za obratna in osnovna sredstva, GARANCIJA 60 %

 

  1. 1,00 % + 6 mes. EURIBOR = 1,00 % za G podjetja – TRGOVINA, za obratna in osnovna sredstva GARANCIJA 60 %

 

  1. C-19 – covid (upad prometa 2020-2019) 0,50%+ 6 mes. EURIBOR = 0,50 % za obratna sredstva, GARANCIJA 80 % 

 

 

Možnost prijave:  5. 10., 20. 10. 2021.

MIKROPOSOJILO – DOKAZILO COVID ALI BREZ DOKAZILA

Znesek: do 100.000 EUR,

Doba 5 let.

Moratorij do 6 mesecev.

Zavarovanje: menice.

Ni stroškov odobritve in vodenja.

  Dokazila: COVID ALI BREZ DOKAZIL  

Primeri dokazil COVID: odlok, čakanje, zaprtje mej, manjši promet, prestavitev ali odpoved naročil, povečanje terjatev ali obveznosti ….

Gledajo se medletne bilance 2020.

Obrestna mera je med med 1,3% do 2% letno, odvisno od bonitetne ocene. 

 Pri tem razpisu se plačuje namensko po predloženih računih. 

 Lahko porabite za 

– obratna sredstva in/ali za osnovna sredstva 

 Odobritev: 1 – 4 tednov.

Prijava: odprto. 

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti – NEPOVRATNA SREDSTVA

Namen podpore v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.

Cilji podukrepa so:

– vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;

– izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;

– krepitev podjetništva na podeželju.

Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev bo 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se bo upoštevalo pravilo »de minimis«.

Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo.

Upravičenci:

– mirko in malo podjetje,

– samostojni podjetnik,

– zavod,

– zadruga

– nosilec dopolnine dejavnosti

Upravičeni stroški za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti so naslednji:

 

– stroški ureditve in vzdrževanja objektov. Pri gradbenih in obrtniških delih se priznajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

 

– stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT;

 

– prispevek v naravi, če gre za:

– prispevek v naravi v obliki lastnega lesa in

– naložbo v ureditev ali vzdrževanje enostavnih in nezahtevnih objektov ter

 

splošni stroški

 Stroški so upravičeni, če so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13.59. ure.