Category: EU razpisi

RAZPIS P1 PLUS 2024 (1)

RAZPIS P1 PLUS 2024 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Namen produkta

Namen produkta je hitrejše in ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP-jev za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije / zelenega / krožnega gospodarstva.

Financiranje je možno pridobiti za obratna sredstva (plača, blago, material, storitve) in osnovna sredstva.

Za obratna sredstva je doba do 5 let (maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja oziroma 200.000 EUR za srednje velika podjetja), možnost moratorija do 6 mesecev.

Za osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena do 1,25 mio EUR) pa je doba do 10 let, moratorij do 24 mesecev.

Produkt/linija

% garancije

Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

A.1. Splošne garancije

60 % – materialni in nematerialni stroški (osnovna sredstva)

0,60 %

A.2. Garancije za projekte zelenega/digitalnega/krožnega gospodarstva

80 % – osnovna sredstva in do 30% obratnih sredstev

0,35 %

A.3. Mikrogarancije

60 % – obratna sredstva 

0,85 %

 

Obrestna mera in garancija se razlikuje glede na produkt.

 

Kreditni in garancijski pogoji:

Kreditno–garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

POGOJI – mi preverimo

 • vsaj 1 zaposlen na zadnji mesec pred oddajo vloge,

–      po GVINU vsaj D2 boniteta,

–      bilanca stanja 2023

–      kapitala v primerjavi z obveznostim do virov sredstev mora biti vsaj 7%,

 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« v pozitivni vrednosti do vključno 7,0, dosežen v letu 2023 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2024 in zavode).

Pogoje predhodno brezplačno preverimo. Pripravimo vam celotno dokumentacijo, ki je potrebna (poslovni in finančni načrt, vloga) in po potrebi vodimo razgovor na banki, da vam izdajo bančni sklep – priloga k dokumentaciji.

 

Upravičeni stroški od 1.1.2024 do 31.12.2025.

 

Možnost prijave :   15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., 15.10.

 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Aktualni razpisi za črpanje nepovratnih sredstev v 2024

Aktualni razpisi za črpanje nepovratnih  in povratnih sredstev v letu 2024

Ministrstvo za gospodarstvo bo v letu 2024  ponudilo za 672,4 milijonov evrov različnih možnosti sofinanciranja za projekte in poslovanje podjetij.

Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev.

Sredstva so namenjena podjetjem vseh velikosti in dejavnosti.

Pregled aktualnih in prihajajočih razpisov:

1.

Mikrokrediti do 50.000 EUR; (mikro in mala podjetja): obrestna mera 2%-3%; brez stroškov odobritve in vodenja; zavarovanje menice; 

2.

Ugodni krediti P7K do 50.000 EUR ali do 100.000 EUR, nizka fiksna obrestna mera 2%; brez stroškov vodenja in odobritve; Rok 15.4.2024

3.

Predfinanciranje  projektov z odobrenimi evropskimi in /ali domačimi nepovratnimi sredstvi za premeščanje za čas do izplačila odobrenih subvencij; od 30.000 EUR do 450.000 EUR; Rok od 18.3.2024 do porabe sredstev.

4.

BIZI Likvidnost energija od 80.000 EUR do 500.000 EUR ugodnega financiranja  za nova in rabljena osnovna sredstva in obratna sredstva. Obrestna mera med 1% in 3,5% letno. Rok od 8.4. do 17.5.2024

5. P1 2024 – Kredit s subvencijo obrestne mere in garancijo sklada; za MSP; obrestna mera: Euribor 6m + 0,6-0-8%; Objava: 1. kvartal 2024

6.

Nepovratna sredstva za produktivne naložbe  podjetij v premogovni regiji Zasavski in SAŠA regiji; MSP in velika podjetja; 68,7 mio EUR; Objava: 2. kvartal 2024

7.

Nepovratna sredstva za RRI in demonstracijsko pilotne projekte v premogovni regiji Zasavski (4,4 mio EUR) in SAŠA (10 mio EUR) regiji; MSP in velika podjetja; Objava: 2. kvartal 2024

8.

Nepovratna sredstva za velike investicije v OOS; MSP in velika podjetja; 15,5 mio EUR; Objava: 2. kvartal 2024

9.

Nepovratna sredstva za naložbe (stroji, oprema) v lesarstvu; podjetja do 10 zaposlenih; 2 mio EUR; Objava: 2. kvartal 2024

10.

Nepovratna/povratna  sredstva za naložbe v lesarstvu; MSP; 6,6 mio EUR; Objava: 4. kvartal 2024 

11.

Nepovratna sredstva za spodbujanje krožnega gospodarstva v lesarstvu; za MSP; 8 mio EUR; Objava: 4. kvartal 2024

12.

Nepovratna sredstva za kmetijska in živilska podjetja; investicije v OOS;  MSP in velika podjetja; Objava: 3. kvartal 2024

13.

Nepovratna sredstva za RRI projekte; MSP in velika podjetja; 40 mio EUR; stopnja podpore do 60%; Objava: 4. kvartal 2024

14.

Nepovratna sredstva za naložbe v URE in razogljičenje v industriji; MSP in velika podjetja; naložbe v OOS; 42,2 mio EUR; Objava: 4. kvartal 2024

15.

Subvencije 80 milijonov EUR  za naložbe v obnovljive vire energije za proizvodno električne in toplotne energije.

16.

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte; do 20% subvencija

17.

Nepovratna sredstva za individualne nastope podjetij na mednarodnih sejmih 2023-2028; za MSP; 9,6 mio EUR; Objava: 1. kvartal 2024

18.

Nepovratna sredstva za krepitev trženja znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini; za MSP; 9,6 mio EUR; Objava: 1. kvartal 2024

 

 

19.

SID banka – ugodni krediti. Objava marec 2024.

20.

Zakon o spodbujanju investicij (večji projekti)

 

 

Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite 030 315421 ali 040 195019 ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

 

SRRS – BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA

BIZI Likvidnost energija

Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost ter tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe/ izgube energije.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022

Višina posojila

 • Min: 80.000 €
 • Max: 500.000 €

Posojilni pogoji

Obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja:

  • Vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih: 3 % letno.
  • Vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij: 3,5 % letno.

V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 30. 11. 2024, glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022 porabil sredstva in dosegel vsaj eno postavko:

   • zmanjšanje porabe energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 20 % na letni ravni glede na izhodiščno stanje,
   • razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije, izdelan po oddaji vloge na javni razpis ter plačan s sredstvi SRRS,
   • certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001 po oddaji vloge na javni razpis ter plačan s sredstvi SRRS ali
   • povečanje deleža OVE na letni ravni v skupni rabi energije za vsaj 20%,

je upravičen do znižanja obrestne mera za 2 % letno.

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Glavnica posojila se vrača mesečno.
 • Ročnost: od 2 let do 5 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

 

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

 • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda/ storitve (kWh/enoto proizvoda) (za vsaj 10%)
 • Zmanjšanje porabe energije (kWh/leto) za vsaj 10%.
 • Izdelava razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, skladno s standardom SIST EN 16247-5.
 • Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001.
 • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%) za vsaj 10 %.

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Upravičeni stroški

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:

 • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej) ter novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije.

Neopredmetena sredstva, in sicer:

 • programska oprema za namene optimizacije porabe energije.

Stroški obratnih sredstev:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev za financiranje priprave projektne dokumentacije za projekte optimizacije porabe energije ali dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI, ipd.),
 • stroški materiala in blaga.

Upravičeni stroški do 30.11.2024 ali 30.6.2025.

 

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

 

Razpisni rok

 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev.

zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte!
 

Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

 

 

RAZPISI SID – MAREC 2024

Aktualni programi financiranja  SID banke

 

Ugodna posojila za podjetja, dejavna na področju cestnih prevozov (program Promet 2)

 

Potrebujete dodatna sredstva za kritje celotnih stroškov posla 

–       stroške blaga,

–       materiala,

–       storitev ali

–       stroške dela

 

Na voljo so ugodni krediti za financiranje podjetij, ki izvajajo mestni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni promet.

Krediti po programu Promet 2 so namenjeni gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam

 

Sredstva so na voljo le še do 30.6.2024.
 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 €.

 

Ročnost: najmanj 2 leti, zadnji obrok kredita pa ne sme zapasti kasneje kot 28.6.2030.

 

Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

 

Moratorij na odplačilo kredita (glavnice) je lahko največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 2 leti.

 

Vrste zavarovanj: poroštvo fizične osebe ali nepremičnina, premičnina in/ali drugo ustrezno zavarovanje.

 

 

 

 

 

Ugodno kreditiranje trajnostnih podjetij, projektov, inovacij in digitalizacije (programa SID ZELEN in SID DIGITALEN)

 

Programa omogočata

–       financiranje naložb in

–       obratnih sredstev

 

za projekte v Republiki Sloveniji ter refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita. 
 

 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 €.

 

Možnost kreditiranja tudi več različnih kreditov do višine 7.500.000 € oz. do 15.000.000 €.

 

Obrestna mera je spremenljiva in enaka seštevku referencne obrestne mere 6-mesecni EURIBOR in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek je nižji zaradi jamstva Evropskega investicijskega sklada.

 

Moratorij je največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.

 

Zavarovanje: Za zavarovanje kredita se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada s podporo sklada InvestEU, pri čemer nadomestilo za uporabo jamstva znaša 0,525 % letno (SID zelen) oz. 0,3 % letno (SID digitalen). Poleg jamstva SID banka lahko zahteva ustrezno dodatno zavarovanje.

 

 

Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (program OSN)

 

Gre za ugodne vire za financiranje s statusom državne pomoči, s statusom de minimis ter iz ugodnega vira nemške razvojne banke KfW.

Programa omogoča gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam ter javnim zavodom ali javnim gospodarskim zadrugam financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte v Republiki Sloveniji. 
 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € naprej.

 

Ročnost: od 2 do 8 oziroma do 20 let (odvisno od sheme pomoči).

 

Ugodno obrestno mero

 

Zavarovanje: Vse vrste zavarovanj

 

Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu (ORMG 2)

 

Program omogoča financiranje podjetij, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize. 

 

Z njim lahko krijete naložbe v obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.

 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € naprej.

 

 

Ročnost: od 2 do 8 oziroma do 15 let.

 

 

Ugodno obrestno mero

 

 

Moratorij je največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let za naložbe in ne več kot 2 leti za obratna sredstva.

 

 

Zavarovanje: Vse vrste zavarovanj

 

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Zagonsko podjetje oziroma start-up.
 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruge.
 • Socialno podjetje.

 

Kredit lahko pridobite, če

 • Zastavljeni projekt vključuje naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve.
 • Se bo projekt izvajal v Sloveniji, se lahko začne pred oddajo vloge, vendar se še ni zaključil.
 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

 

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 9 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 let). Mesečna odplačila.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

 

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva za:

 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.
 • Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.
 • Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Naložbe, povezane s projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

 

Za prijavo, preverbo, morebitna vprašanja in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail nainfo@tibito.eu.

 

Pregledamo lahko tudi osnutek bilance za leto 2023 in vam svetujemo glede na potrebe in želje financiranja v letu 2024-2025.

 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu, GSM 030315421 ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

 

P2 2024 Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024


P2 2024 Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Namen produkta je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije(S5).

Predmet produkta je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki:

 • Imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa).

 • Imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri

  zgodnjih uporabnikih.

 • Imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga

  popeljali na trg.

  Višina financiranja

 •   72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah).

 •   100-odstotno kritje upravičenih stroškov.

page1image9618656

Pogoji razpisa

 •   Podjetje je ustanovljeno med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024

 •   Registrirano mora biti v Sloveniji kod d.o.o.

 •   Mora imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici

page1image9619072page1image9619280

Štiri najpomembnejše novosti P2 2024


 •   Rešitev mora biti skladna z vsaj enim prednostnim področjem in slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5).

 •   Namesto udeležbe na predselekciji, točke na razpisu prinaša udeležba na start-up treningu, to je trening v obsegu 8 ur, ki ga izvaja SPS ( v razpisu imenovan SIO).

 •   Višja subvencija na podjetje ( iz 54.000 EUR na 72.000 EUR subvencije/podjejte)

Na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več tudi samostojni podjetniki in zadruge.

Do 7 točk prinaša udeležba na START-UP TRENINGU

Med 20. in 26. marcem 2024 se bo v različnih slovenskih mestih/krajih odvilo osem start-up treningov, na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji pridobili podrobnejše informacije o javnem razpisu P2 2024 ter skozi serijo praktičnih vaj preverili kakovost svoje inovativne poslovne ideje in le-to po potrebni nadgradili.

Ostale pomembne informacije

 • Najmanj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe o

  sofinancirnanju

 • Podjetje, ki kandidira ne sme biti v težavah

 • Podjetje ne sme spadati v izključen sektor

 • Predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2026

 • Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v

podjetju ne zmorejo/zanjo razvijati, dovoljeno uporabiti znanje zunanjih

strokovnjakov, institucij.
Do 31. 7. 2024 je potrebno skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim

mentorjem.


Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke: 29. 3. 2024 do 14.00 ure

Zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte.

Glede prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev.

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDITI – P7K 2024

KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDITI – P7K 2024

 

za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo

 

 

 

NAMEN RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje likvidnostnega financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Hitro in ugodno financiranje preko krizno likvidnostnega kredita predstavlja pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.
 

KREDITNI POGOJI 

 

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Status mikro. malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 •  »de minimis«

 

 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR od 2 do 7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev)
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,0 %
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja ( za kredite od 15.000 do 50.000 EUR) 8 menic podjetja + osebno poroštvo (za kredite od 50.001 do 100.000 EUR)       
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

 

POGOJI ZA ČRPANJE KREDITA

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku – nakazilo na vaš TRR.

(najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)

 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 100.000 EUR.

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora, stroški plač ter stroški gradnje ali obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo od 1.1.2024 do 31.5.2025.

 

Prvi rok za prijavo:  15.3.2024 do 14 ure

zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte!
 
 


Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail

na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja – P7 2024

od 5.000 EUR do 25.000 EUR

 

 

NAMEN RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
 

KREDITNI POGOJI 

 

 • Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno dgovornostjo)
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB7
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 •  »de minimis«

POGOJI ZA ČRPANJE KREDITA

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku – nakazilo na vaš TRR.

(najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)

 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR.

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

 

Prvi rok za prijavo:  8.3.2024,

zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte!
 
 


Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail

na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

AGRO INVEST

AGRO INVEST

Namen razpisa: Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo, za investicije v posodobitve kmetijskega gospodarstva in investicije v kmetovanje, ki se prilagaja na podnebne spremembe.

 

Upravičenci:

 • fizična oseba – kmetija;
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna družba,
 • evropska delniška družba,
 • zadruga, kot je opredeljena v Zakonu o zadrugah.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

 

Višina posojila:

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,0 mio €

 

Upravičeni stroški:

Začetek projekta je lahko od 01.01.2023 oz. za projekte, ki zaprošajo za posojilo z elementi državnih pomoči, od oddaje vloge na javni razpis za finančni produkt naprej.

Upravičeni stroški po in izven pravil državnih pomoči:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta),
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi,
 • Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičeni stroški izven pravil državnih pomoči:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: Nakup kmetij s pripadajočimi kmetijskimi zemljišči, Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: Biološka sredstva – osnovna čreda  
 • Stroški obratnih sredstev (do 30% upravičenega projekta, v kolikor so vezani na izvedbo projekta), in sicer: stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.

 

Posojilni pogoji:

 • Fiksna OM: od 2,04 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,07 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, vključno z nepovračljivim DDV.
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

 

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

Rok za prijavo: Od 19.2.2024 do 31.12.2024 oz. do porabe sredstev

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

AGRO FI mladi

AGRO FI mladi

Namen razpisa: Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje. Namen tega produkta, podprtega s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, je zagotoviti ugodne pogoje za mlade kmete.

 

Cilji projekta:

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanašajo na:

 • ohranitev kmetijske proizvodnje, obnova proizvodnega potenciala zaradi naravnih nesreč ,
 • izboljšanje splošne učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, večje tržne usmerjenosti in kakovosti, uvajanje inovativnih načinov reje oz. kmetijske proizvodnje 
 • ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih mladih kmetov 
 • prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo.

 

Trajnostni cilji projekta: Trajnostni projekti, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo ter so zato upravičeni do fiksne obrestne mere v višini 0,5 % letno, morajo vključevati najmanj 50 % upravičenih stroškov, ki spadajo v okvir prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. 

 

Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:

 • mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
 • fizična oseba – kmetija,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

 

Višina posojila:

 • Min: 001 €
 • Max: 1.000.000 €

 

Upravičeni stroški:

Začetek projekta oz. upravičeni stroški lahko nastanejo po oddaji vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški projekta po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme so:   

Opredmetena osnovna sredstva:   

 • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,  
 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč do 10% upravičene vrednosti projekta, 
 • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej),  
 • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej),  
 • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi.  

Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. 

 

Upravičeni stroški po shemi de minimis so:  

Opredmetena osnovna sredstva:   

 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč 
 • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi.  

Stroški obratnih sredstev(do največ 30 % upravičene vrednosti projekta):

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.  
 • stroški iz naslova prevzema kmetije:  izplačilo dednih deležev sorojencev, dokup let zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za upokojitev prenosnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali izplačevanje mesečne rente, ki ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka (465,34 EUR), prenosniku največ 24 mesecev.

 

Posojilni pogoji:

Subvencionirana fiksna obrestna mera:

 • 0,5 % letno (trajnostni projekti oz. projekti prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo) ali
 • 1,00 % letno (drugi projekti).

 

Kapitalsko znižanje oz. odpis obveznosti: ob doseganju trajnostnih ciljev je vlagatelj upravičen do kapitalskega znižanja v višini 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV, pri čemer le ta ne sme presegati 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta.

Portfeljska garancija: zagotavlja kritje kreditnega tveganja na ravni posameznega razvojnega posojila v višini 80 % izgube na posameznem posojilu, vključenem v portfelj, in hkrati krije do 30 % izpostavljenosti garancijskega portfelja.

 

Skupna doba vračanja posojila je najmanj 60 in največ 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe.

Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 60 mesecev.

Glavnica posojila se vrača mesečno.

SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila ter predčasnega vračila posojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

 

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami,
 • Zavarovanje 20 % višine posojila z obliko, ki je po javnemu razpisu možna, v razmerju 1,2-kratnika posojila. Možne oblike zavarovanja posojila so:
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

 

Rok za oddajo: od 19.2.2024 do 17.5.2024 oz. do porabe sredstev.

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

Sklad za pravični prehod za razvoj in prestrukturiranje

V začetku leta 2024 se pričakuje javni razpis Sklada za pravični prehod za razvoj in prestrukturiranje premogovniški regij Zasavja in Savinjsko-Šaleške doline.

 

Javni razpis bo namenjen za investicije v produktivne naložbe in naj bi zajemal investicije v osnovna sredstva ter gradnjo.

 

Pričakuje se, da bo v ospredju javnega razpisa razvoj premogovniških regij, zmanjšanje vpliva na okolje, spodbujanje zaposlovanja, dvig dodane vrednosti podjetij in dvig odpornosti na zunanje vplive.

 

Naložbe, ki bodo primerne za prijavo na razpis so:

 • investicije v stroje
 • posodobitev proizvodnega procesa
 • energetska sanacija poslovnih objektov
 • investicija v obnovljive vire energije
 • investicija v neopredmetena osnovna sredstva (programska oprema)

 

 Vrednost upravičenih investicij trenutno še ni znana.

Odstotek sofinanciranja se naj bi gibal med 40% do 60%.

Če imate namen izpeljati naložbo v letu 2024-2026 v tem območju nam sporočite, da se začne s pripravo dokumentacije, da ne bo 

zmanjkalo časa za prvo prijavo. 

.

 

Za dodatna vprašanja nas pokličite 030 315 421 ali posredujte mail info@tibito.eu.