Category: EU razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST

Datum oddaje: do 13.7.2022

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti:

od 1.000.000 do 12.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti

od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti

od 500.000 do 2.000.000 EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50% vrednosti investicije.

Cilj javnega razpisa

 • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti,
 • dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
 • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
 • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Osnovni pogoji za prijavo

 • prijavitelj je registriran v sodnem registru najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge
 • podjetje je lahko veliko ali MSP
 • ima plačane vse prispevke in druge dajatve
 • Investicija mora biti zaključena najkasneje v roku treh let od začetka izvajanja investicije

Upravičeni stroški za sofinanciranje

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…)
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.

V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oz. standardi s področja knjiženja oz. računovodenja ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva: Obdobje upravičenosti stroškov je 36 mesecev, zadnji rok za zaključek investicije je 31. 3. 2026.

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje med 10% in 50%.

Okvirna višina sredstev: 88.500.000 EUR

Za dodatne podatke in vprašanja nas pokličite ali posredujte mail na info@tibito.eu .

RAZPIS SPODBUDA ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU

Predmet  javnega razpisa Spodbuda za mikropodjetja v lesarstvuje sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

 • C16 (Obdelava in predelava lesa) ali
 • C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

 

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5000 evrov ter največ 50.000 evrov. 

Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60 % upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci. 

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški plač.

 

Roka za oddajo vlog sta: 30. junij 2022 in 18. november 2022.

 

 Za dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji nam pišite na elektronski naslov info@tibito.eu

 

 

EKIPA TIBITO

 

Podjetje uspešno posluje od leta 2011.

 

Aktualne razpise si poglejte na  TIBITO.EU .

 

 cid:image002.png@01D27AF8.032F3830

 

Poslovno svetovanje; Priprava razpisne dokumentacije; Mentorstvo; Pridobitev kredita in leasinga za pravne in fizične osebe; Cenitve;  Prevajanje nem in ang; Prijava na javne razpise; Raziskava tržišča

 

GSM: 00386 30 31 54 21   GSM: 00386 40 19 50 19

 

TEL: 00386 35461 266      TEL: 00386 83301811

 

E: tibito.tomaz@gmail.com        

 

E: info@tibito.eu               W: www.tibito.eu

Posojila z jamstvom EGF, za katera vam ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj

Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (PROMET 1)

Ste prevoznik na področju mestnega ali medkrajevnega kopenskega, potniškega ali tovornega prometa in zaradi vpliva epidemije COVID-19 za poslovanje potrebujete dodatna likvidnostna sredstva? 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.

 • Malo ali srednje veliko podjetje.

 • Veliko podjetje.

 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 800.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov posla

 • Dobo kreditiranja od 6 do 8 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice je obvezen in znaša 2 leti. 

 • Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

 • Najvišji znesek kredita (tj. 800.000 EUR) se zniža za znesek drugih državnih pomoči, ki so bile končnemu prejemniku dodeljene zlasti na podlagi oddelka 3.1. Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.
 • Zavarovanje: poroštvo lastnikov gospodarske družbe in/ali drugo ustrezno zavarovanje. 

Kredit lahko pridobite, če

 • Kot glavno dejavnost izvajate mestni in primestni kopenski potniški promet (razen obratovanja žičnic in zobatih železnic), medkrajevni in drug cestni potniški prometter cestni tovorni promet
 • Ob oddaji vloge z isto davčno številko poslujete najmanj dve poslovni leti in imate v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno vsaj dva zaposlena.
 • Dokažete, da je na vaše poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19 (le podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa).
 • Na dan 31. 12. 2019 niste bili podjetje v težavah.
 • Nimate neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za kritje celotnih stroškov posla, kar vključuje:

 • stroške blaga, materiala in storitev;
 • stroške dela.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi ob spremenjenih razmerah v času širjenja epidemije korona virusa.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za opravljeno storitev.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za sklenitev pogodbe                    

30. 6. 2022 ali kasneje, če pride do podaljšanja sheme državne pomoči po Začasnem okvirju.

RAZPIS P1 PLUS 2022 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO BRESTNE MERE

Financiranje je možno dobiti za obratna sredstva in osnovna sredstva.

 

Za obratna je doba do 5 let (od 5.000 EUR do 100.000 EUR oz. 200.00 EUR za srednje velika podjetja),  možnost moratorija do 6 mesecev.  

 

Za osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena do 1,25 mio EUR) pa je doba do 10 let, moratorij do 24 mesecev.

 

Za obratna in osnovna sredstva naj bi obrestna mera bila:

 

 1. 0,35 %+ 6 mes. EURIBOR za podjetje ustanovljena do 5 let,

ali podjetja, ki kupijo stroje in opremo ter sami dajo 20 % lastnega vira ter za tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:

 • tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
 • patenti,
 • registrirana RR dejavnost,
 • razni standardi oz. certifikati.

 

 1. 0,60 % + 6 mes. EURIBOR = 0,60% za starejša podjetja od 5  let, za obratna in osnovna sredstva, GARANCIJA 60 %

 

 1. 0,85 % + 6 mes. EURIBOR = 1,00 % za G podjetja – TRGOVINA, za obratna in osnovna sredstva GARANCIJA 60 %

 

POGOJI – mi preverimo

 • vsaj 1 zaposlen na zadnji mesec pred oddajo vloge,

      po GVINU vsaj D2 boniteta  

      bilanca stanja 2020 oz pri prijavi v juliju se gleda bilanca 2021 kapitala v primerjavi z  

       obveznostim do virov sredstev mora biti vsaj 7,

 • EBITDA – do vključno 7 za leto 2020 oziroma pri prijavi v juniju se glede po bilanci 2021 

 

Upravičeni stroški od 1.1.2022 do 31.12.2023.

 

Možnost prijave:   15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10. in 15.10.2022.

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

JAVNI RAZPIS ZA POMOČ PODJETJEM PRI PONOVNEM ZAGONU DEJAVNOSTI PO ODPRAVI OMEJITEV, VAZANIH NA COVID – 19

V objavo je prišel razpis kjer se lahko dobi sofinanciranje v obliki pavšalnega zneska,
ki znaša 6.000 eur na enega zaposlenega.
 
Obdobje upravičenih sofinanciranih stroškov in izdatkov za zaposlenega se prične s
1.8.2021 in se konča z 31.1.2022. 
 
SKD dejavnosti: 
– I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
 – I56.300 Strežba pijač 
– N79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
– N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
– N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
– R90.010 Umetniško uprizarjanje 
– R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje  
 
Pogoj je, da je upad prihodka za leto 2020 v primerjavi z letom 2019 v višini vsaj 75 odstotkov po večih kriterijah. 
 
Predno bi vam naredili vlogo bi preverili ali izpolnjujete pogoje. 
 
Rok prijave: 22.4.2022

UGODNO FINANCIRANJE P1 PLUS 2022 S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO IN GARANCIJO SKLADA

Financiranje je možno dobiti za obratna sredstva in osnovna sredstva.

 

Za obratna je doba do 5 let (od 5.000 EUR do 100.000 EUR oz. 200.00 EUR za srednje velika podjetja),  možnost moratorija do 6 mesecev. 

 

Za osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena do 1,25 mio EUR) pa je doba do 10 let, moratorij do 24 mesecev.

 

Za obratna in osnovna sredstva naj bi obrestna mera bila:

 

 1. 0,50 %+ 6 mes. EURIBOR za podjetje ustanovljena do 5 let,

ali podjetja, ki kupijo stroje in opremo ter sami dajo 20 % lastnega vira ter za tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:

 • tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
 • patenti,
 • registrirana RR dejavnost,
 • razni standardi oz. certifikati.

 

 1. 0,75 % + 6 mes. EURIBOR = 0,75 % za starejša podjetja od 5  let, za obratna in osnovna sredstva, GARANCIJA 60 %

 

 1. 1,00 % + 6 mes. EURIBOR = 1,00 % za G podjetja – TRGOVINA, za obratna in osnovna sredstva GARANCIJA 60 %

 

POGOJI – mi preverimo

 • vsaj 1 zaposlen na zadnji mesec pred oddajo vloge,

      po GVINU vsaj D2 boniteta  

      bilanca stanja 2020 oz pri prijavi v juniju se gleda bilanca 2021 kapitala v primerjavi z  

       obveznostim do virov sredstev mora biti vsaj 7,

 • EBITDA – do vključno 7 za leto 2020 oz pri prijavi v juniju se glede po bilanci 2021 

 

Možnost prijave:   Od maja 2022 do oktobra 2022

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

P1 Covid 2022 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Namen in cilji produkta

Namen produkta je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom

omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,

– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:

– omilitev posledic epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,

– ugodno bančno financiranje,

– spodbujati rast in razvoj MSP,

– krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditni in garancijski pogoji:

 

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19, kar se izkazuje v znižanju čistih prihodkov – Izkaz poslovnega izida 2020/2019.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

– 80% garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,35%,

– ročnost kredita: 1,5 do 5 let,

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit.

Kredit se lahko porabi za:

OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

– izdatki za opravljene storitve;

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo,

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni omejena.

 Upoštevajo se bruto vrednosti (z DDV).

 

Rok prijave:  5. 5. 20. 5. 5. 6. 20. 6. 5. 7. 5. 9. 20. 9. 5. 10. 20. 10.

 

Za več podatkov nas pokličite  ali posredujte mail.

 

Z lepimi pozdravi !

 

EKIPA TIBITO

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

ROK: 1.9.2022

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom.

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

UPRAVIČENCI

 • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Projekti se bodo lahko izvajali na območjih določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027 in sicer na:

– območjih »a« (Kot območja »a« na karti regionalne pomoči se določi celotno ozemlje Vzhodna Slovenija).

– območjih »c« (celotno ozemlje goriška statistična regija, gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj, ozemlje obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran, na ozemlju osrednjeslovenska statistična regija občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče.)

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),

Ni potrebno da je gradbeno že pridobljeno.

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,

Pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena, razen pri nakupu poslovne enote (vključno s sredstvi poslovne enote), kjer se ocena tržne vrednosti prizna na osnovi cenitve sodnega cenilca in zagotovi sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvo izdanega računa.

Predmet sofinanciranja tudi niso stroški proizvodnih zmogljivosti za predelavo lesa in lesnih tvoriv v izdelke namenjene energetski izrabi.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Velikost podjetja

območje a

območje c

srednja

največ 40%

največ 25%

mikro in mala

največ 50%

največ 35%

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posameznega projekta ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 4.000.000,00 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis in konča 30.6.2026.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

Roki za oddajo vlog so 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024

Sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Lahko se pridobijo do 50% nepovratna sredstva (odvisno od lokacije investicije in velikosti podjetja)

Upravičeni stroški investicije so lahko med 200.000 EUR in 1.000.000 EUR. Do prijave so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja. 

Pogoji:

– imajo, na dan oddaje vloge na razpis, sedež, poslovno enoto ali podružnico v eni izmed naslednjih občin:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica;

– poslujejo najmanj 18 mesecev na dan oddaje vloge;

– imajo najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas na dan 31.12.2021.

Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na poslovne izkaze na dan 31. 12. 2021;
– projekt mora prispevati k nizkoogljičnem, krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu
– projekt se mora izvesti najkasneje do 29. 10. 2025;

– lastni delež vsaj 25% celotnih upravičenih stroškov;
– projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge;
– 
projekt se mora začeti najkasneje v roku šestih mesecev po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev

Upravičeni stroški:
 nakup strojev in opreme
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela

Vlogo je potrebno oddati do 11.4.2022. 

Za več podatkov nam posredujte mail ali nas pokličite. 

NOV RAZPIS – P4I 2022 – nepovratna sredstva

Spoštovani,

odprt je razpis 
P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih. 
Lahko se pridobijo 100% nepovratna sredstva investicije. Investicija lahko znaša med 100.000 EUR in 200.000 EUR.
Do prijave so upravičena 
mikro, mala in srednje velika podjetja.
Pogoji:
– imajo, na dan oddaje vloge na razpis, sedež, poslovno enoto ali podružnico v eni izmed naslednjih občin:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica;
 
– poslujejo najmanj 18 mesecev na dan oddaje vloge;
– imajo najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas na dan 28.2.2022.

Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na poslovne izkaze na dan 31. 12. 2020;
– projekt mora prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja (poraba energije zmanjšati za vsaj 10%, hkrati pa se mora zmanjšati poraba materialov/surovin za vsaj 10%), v primeru, da gre za investicijo v vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo proizvodnje mora biti iz investicijske dokumentacijo razvidno, da gre za nakup strojev in opreme, ki izpolnjuje najvišje energetske standarde;
– projekt se mora izvesti najkasneje do 30. 9. 2023;
– projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge;
– 
projekt se mora začeti najkasneje v roku šestih mesecev po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev oz. najkasneje do 1. 12. 2022;
– iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih v obdobju do 31. 12. 2024. (izhodišče: 31. 12. 2021).

Upravičeni stroški:
stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdelanih v letu 2021 ali 2022 za sofinanciranje v letu 2022, oziroma izdelanih v letu 2022 ali 2023 za sofinanciranje v letu 2023.
stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in do največ 10% celotnih upravičenih stroškov projekta),
stroški transporta, montaže in zagona opreme.


Sredstva spadajo v shemo deminimis iz katere lahko podjetje prejme do največ 200.000 EUR v treh zaporednih letih. Koliko imate izkoriščenega de minimisa se lahko preveri. 

Vlogo je potrebno oddati  do 29.3.2022. 
 
Za več podatkov nam posredujte mail ali nas pokličite.