Category: Uncategorized

JAVNI RAZPIS P7 CE 2023

Pozdravljeni,
 
JAVNI RAZPIS P7 CE 2023 -prišel bo v objavo 21.4.2023

Rok prijave bo v maju. 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim (MSP-jem).
 
Cilji javnega razpisa so:
1. financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 
2.  omogočiti dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
–  brez stroškov odobravanja in vodenja,
 – nižjih zavarovalnih zahtevah – menice.
 
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 30.000.000 EUR. 
 
Pogoji:
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (v nadaljevanju: MSP);
b) je ustanovljen in deluje pred 2020 kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 1 oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad2 ;
c) dosegati bonitetno oceno izhajajoč iz S.BON-1 ali ES BON (Ajpes po bilanci 2022) vsaj SB7 ;
d) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
 
Kreditni pogoji: Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 50.000,00 EUR. Odobrijo se lahko največ dve vlogi 2 x 25.000 EUR.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja 
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + nekje 0,8 % p.a. (fiksni del), 
Zavarovanje kredita:
• menice podjetja
 
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
 
Nakazilo na TRR, kasneje dokazilo glede porabe sredstev.
 
Ostale razpise si lahko pogledate na naši internetni strani ali posredujete vprašanje in vam bomo odgovorili. 
 
Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.