Category: EU razpisi

JP-OVE-01 nov 2023

 

 

Javni razpis JP-OVE-01 – nepovratna sredstva za investicije v naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije

Pogoji za pridobitev sredstev

 

 

– Prijavijo se lahko vsa podjetja, ki imajo registrirano dejavnost proizvodnje električne in/ali toplotne energije.

 

– V primeru investicije v napravo za samooskrbno proizvodnjo energije so upravičena tudi podjetja, ki nimajo registrirane te dejavnosti.

 

– Pred oddajo vloge je pridobljeno soglasje za priklop na električno omrežje in pridobljena druga potrebna dovoljenja, v skladu z zakonodajo (GD in podobno).

 

– Izpolnjevanje tehničnih zahtev za posamezno napravo za proizvodnjo energije iz OVE.

 

Višina nepovratnih sredstev

 

Od upravičenih stroškov:

 

– do 45% za velika podjetja,

 

– do 55% za srednje velika podjetja,

 

– do 65% za mala in mikro podjetja.

 

 

 

Upravičenci


Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samoupravna lokalna skupnost.

Pogoji za prijavo, posebni trajnostni in tehnični pogoji za upravičenost do pomoči posamezne tehnologije proizvodnih naprav so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

 

Višina in intenzivnost pomoči


Najvišja višina pomoči je izražena v EUR/kW inštalirane moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena posebej.

 

Tip naprave

Najvišja višina pomoči glede na moč ali kapaciteto

Omejitev moči PN za velika podjetja

Omejitve moči PN za srednja podjetja

Omejitev moči PN za mikro in mala podjetja ter skupnosti

A. Proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije

 

 

 

 

A 1.1 fotonapetostna elektrarna

180 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

A 1.2 fotonapetostna elektrarna – skupnostna

250 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

A 1.3 fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem

350 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore

350 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

B. Proizvodnja električne energije iz vetrne energije

 

 

 

 

B 1.1 vetrna elektrarna

280 EUR/kWe

1 MW

1 MW

18 MW

B 1.2 vetrna elektrarna – skupnostna

350 EUR/kWe

1 MW

1 MW

18 MW

C. Proizvodnja električne energije iz vodne energije

400 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

D. Soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije

2.500 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

E. Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina

 

 

 

 

E 1.1 soproizvodnja iz bioplina – biomasa

2.475 EUR/kWe

2 MW

2 MW

2 MW

 

E 1.2 soproizvodnja iz bioplina – deponijski plin

 

500 EUR/kWe

 

2 MW

 

2 MW

2 MW

E 1.3 soproizvodnja iz bioplina – plin pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda

500 EUR/kWe

2 MW

2 MW

2 MW

F. Soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase

3.035 EUR/kWe

10 MW

10 MW

10 MW

G. Proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso)

250 EUR/kWt

10 MW

10 MW

10 MW

H. Toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije

 

 

 

 

H 1.1 toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA)

810 EUR/kWt

10 MW

10 MW

10 MW

H 1.2 toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA)

472 EUR/kWt

10 MW

10 MW

10 MW

H 1.3 toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW

342 EUR/kWt

10 MW

10 MW

10 MW

I. Hranilnik električne energije

225 EUR/kWh

vezano na noč naprave

vezano na noč naprave

vezano na noč naprave

J. Hranilnik toplote

20 EUR/kWh

vezano na noč naprave

vezano na noč naprave

vezano na noč naprave

Opombe:
PN – proizvodna naprava    /   kWe – nazivna električna moč naprave   /   kWt – nazivna toplotna moč naprave   / kWh – kapaciteta hranilnika

 

Obdobje upravičenih stroškov

 

 

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023.Proizvodna naprava je lahko začela obratovati ali je bila priključena na omrežje takoj po tem datumu. Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del.

 

Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči

Razpisni roki

Rok za prijavo: od 6.11.2023 do porabe sredstev.

Če je razpis za vas aktualen, nam sporočite.

Za več informacij in ostale razpise si poglejte na naši internetni strani, lahko nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

SID – FINANCIRANJE PODJETIJ ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC RESNE MOTJE V GOSPODARSTVU (ORMG2)

Upravičenci:

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

 

Namen financiranja:

 • Za naložbe
 • Za obratna sredstva

 

Višina kredita:

 • Od 100.000 € naprej

 

Ročnost kredita:

 • Od 2 do 8 let (za obratna sredstva) pri kreditih odobrenih po pomoči de minimis
 • Od 2 do 15 let (za naložbe) pri kreditih odobrenih po pomoči de minimis
 • Od 2 do 8 let (za naložbe in obratna sredstva) pri kreditih odobrenih po Sporočilu Komisije.

 

 

 

Moratorij:

 • Znaša ½ ročnosti kredita, vendar največ 5 let za naložbe, ter največ 2 leti za obratna sredstva.

 

Zavarovanje:

 • Vse vrste zavarovanj.

 

Drugi pogoji:

 • Na dan odobritve kredita upravičenec kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize.
 • Upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Upravičenec posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Dodatna pogoja za samostojnega podjetnika sta, da ima odprt poslovni račun ter vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih oddaja na AJPES.

 

Rok za odobritev in črpanje kredita:

 • Skrajni rok za odobritev kredita je 4.10.2025 oziroma do porabe sredstev.
 • Rok za črpanje kredita 31.12.2029.

 

Za več informacij in ostale razpise si poglejte na naši internetni strani, lahko nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

BIZI LIKVIDNOST

Likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetja za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje.

Upravičeni stroški (všteva se tudi nepovračljiv DDV):

 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: nova in rabljena oprema (proizveden od 1. 1. 2020 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (proizveden od 1. 1. 2020 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije in/ali nadomestitve v poplavi poškodovane opreme in/ali strojev,
 • Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema,
 • Stroški obratnih sredstev: stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI ipd.), stroški materiala in blaga.

Višina zaprošenih sredstev:

 • Najnižja zaprošena vrednost posojila je 80.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000 EUR.
 • Zaprošeno posojilo ne sme presegati 30,00 % od višine čistih prihodkov od prodaje v letu 2022.
 • Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol.
 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 80.000 EUR.

Posojilni pogoji:

 1. a) V primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize, je obrestna mera odvisna od sedeža vlagatelja (v ali izven obmejnih problemskih območij po Uredbi o obmejnih območjih), in sicer prejmejo:
 • vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih fiksno obrestno mero 1,5 % letno,
 • vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območjih fiksno obrestno mero 1,7 % letno.

V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 31. 5. 2024 glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022:

 • izkazal zmanjšanje porabe energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 5,00 % glede na izhodiščno stanje, ali
 • po oddaji vloge na javni razpis izdelal razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije ali pridobil certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001, je vlagatelj upravičen do znižanja obrestne mera za 0,5 % bazičnih točk, pod pogoji, določenimi v posojilni pogodbi.
 1. b) V primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, je obrestna mera fiksna in znaša 0,50 % letno.

Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.

 

Doba vračanja:

2. novembra, 2023
 • Skupna doba vračila posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe oziroma največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe v primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize.

Spremembe so objavljene v Uradnem listu RS, št. 109 z dne 27. 10. 2023

 

 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta (v primeru financiranja osnovnih sredstev).

Pogoji zavarovanja:

Vlagatelj mora zavarovati posojilo z 10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic.

Pri dodeljevanju posojil se uporabljata sledeči shemi:

 • Za zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize se sredstva dodeljujejo po shemi državnih pomoči po Začasnem okviru št. SA.109166 (2023/N) z dne 10. 10. 2023.
 • Za zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav v avgust 2023 se sredstva dodeljujejo po shemi de minimis št. M001-5940117-2023 z dne 21. 9. 2023.

V primeru namena zagotavljanja likvidnosti zaradi odprave posledic poplav iz meseca avgusta 2023 se sredstva dodelijo po shemi de minimis. Vlagatelji morajo v tem primeru upoštevati še sledeče pogoje:

 1. Vlagatelj mora izkazati, da je imel škodo zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, kar mora biti razvidno iz izpisa iz aplikacije AJDA.
 2. Skupna vsota pomoči (proračunska sredstva, zavarovalnina itd.) vlagatelju za odpravo posledic škode po poplavah v mesecu avgustu 2023 ne sme presegati dejanske škode.

Rok za črpanje in skrajni rok zaključka:

 • Najkasneje do 30.6.2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

Rok oddaje:

 • Vlagatelj vlogo odda v obdobju od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Za več informacij in ostale razpise si poglejte na naši internetni strani, lahko nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v                                 avgustu 2023 na gospodarstvo

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja:100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 0,5 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: vlagatelj je utrpel neposredno škodo v poplavah avgusta 2023
 • Višina kredita ne presega 40 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje,      doseženih v letu 2022
 • Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje:Namensko in v enkratnem znesku
        (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja:mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 04.08.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

 • 09.11.2023 do 14.00 ure
 • 20.12.2023 do 14.00 ure

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

Napoved hitre likvidne pomoči podjetjem po poplavah

V pripravi je nov razpis v skupni višini 30 mio EUR za hitro likvidno pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo v poplavah.

 

Krediti v višini do 100.000,00 EUR bodo podjetjem omogočili prvo sanacijo, vzpostavitev normalnih razmer za začetek poslovanja, nabavo drobnega inventarja in drugih obratnih sredstev;

 

Financiranje je možno dobiti za:

 • obratna sredstva(plača, blago, material, storitve) in
 • osnovna sredstva.

 

Razpis bo predvidoma objavljen v prvi polovici oktobra.

POPLAVE AVGUST 2023

DODELITEV PREDPLAČIL ZARADI POSLEDIC MOČNIH NEURIJ – POPLAVE AVGUST 2023

Nudimo pomoč pri izpolnjevanju obrazca za oceno škode v gospodarstvu in vloge za dodelitev predplačila zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda – »POPLAVE avgust 2023«

Rok oddaje vloge: 1. september – za tiste, ki si želijo predplačilo ali 20. september za ostale. 

 

Za več informacij nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

BIZI PF – PREMOSTITVENO FINANCIRANJE

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

 

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Višina posojila

 • Min:   30.000 €
 • Max: 300.000€
 • Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 €  oz. 450.000 € v kolikor vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta.

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera je FIKSNA, in sicer % letno. Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 0,51 % letno oz. pribitek 0,31% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. 
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer je moratorij lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 300.000 €

Cilj projekta

Cilji projekta so lahko:

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti,
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe,
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda,
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti,
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 1.2020 naprej in se nanašajo na 

 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00%.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok

 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

Nepovratne finančne spodbude za NOVE naložbe v URE in OVE za poslovne subjekte

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v ukrepov od A do N, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka poziva oz. do porabe sredstev.

 

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

I- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

L- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

M- uvedba sistema upravljanja z energijo.

N- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% upravičenih stroškov naložbe.

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

RAZPIS P4LM 2023

SPODBUDA ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU (P4LM 2023)

 

NAMEN FINANCIRANJA:

 • spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa)
 • sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva
 • poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva

 

VIŠINA FINANCIRANJA:

 • Od 15.000 EUR do 70.000 EUR
 • 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov

 

UPRAVIČENCI:

 • Mikropodjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023, s sedežem v RS.
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev.
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
 • Oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
 • Oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa).
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme).
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Za pridobitev sredstev:

 • V letu 2023: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 11. 2023.
 • V letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 10. 2024.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE:

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna).
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa.
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON.
 • Podjetje ne sme biti v težavah.
 • Podjetje ne spada v izključen sektor.
 • Zaprta finančna konstrukcija.
 • Še razpoložljiv znesek po »de minimis«.
 • Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
 • Vlagatelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le v enem od obeh let.

 

 

ROKI ZA ODDAJO VLOG:

 • Do 14h, 4.9.2023
 • Do 14h, 6.11.2023

Ali do porabe sredstev.

 

 

Za morebitna vprašanja nam posredujte mail na info@tibito.eu ali nas pokličite na 030-315421.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

P7E – 2023 KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo bvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize

 

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja:100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste
 • prihodke od prodaje
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje:Namensko in v enkratnem znesku
        (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja:mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 01.01.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki

 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 9.2023 do 14.00 ure
  • 11.2023 do 14.00 ure

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO