Category: EU razpisi

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja – P7 2024

od 5.000 EUR do 25.000 EUR

 

 

NAMEN RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
 

KREDITNI POGOJI 

 

 • Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno dgovornostjo)
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB7
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 •  »de minimis«

POGOJI ZA ČRPANJE KREDITA

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku – nakazilo na vaš TRR.

(najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)

 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR.

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

 

Prvi rok za prijavo:  8.3.2024,

zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte!
 
 


Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail

na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

AGRO INVEST

AGRO INVEST

Namen razpisa: Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo, za investicije v posodobitve kmetijskega gospodarstva in investicije v kmetovanje, ki se prilagaja na podnebne spremembe.

 

Upravičenci:

 • fizična oseba – kmetija;
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna družba,
 • evropska delniška družba,
 • zadruga, kot je opredeljena v Zakonu o zadrugah.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

 

Višina posojila:

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,0 mio €

 

Upravičeni stroški:

Začetek projekta je lahko od 01.01.2023 oz. za projekte, ki zaprošajo za posojilo z elementi državnih pomoči, od oddaje vloge na javni razpis za finančni produkt naprej.

Upravičeni stroški po in izven pravil državnih pomoči:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta),
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi,
 • Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičeni stroški izven pravil državnih pomoči:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: Nakup kmetij s pripadajočimi kmetijskimi zemljišči, Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: Biološka sredstva – osnovna čreda  
 • Stroški obratnih sredstev (do 30% upravičenega projekta, v kolikor so vezani na izvedbo projekta), in sicer: stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.

 

Posojilni pogoji:

 • Fiksna OM: od 2,04 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,07 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, vključno z nepovračljivim DDV.
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

 

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

Rok za prijavo: Od 19.2.2024 do 31.12.2024 oz. do porabe sredstev

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

AGRO FI mladi

AGRO FI mladi

Namen razpisa: Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje. Namen tega produkta, podprtega s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, je zagotoviti ugodne pogoje za mlade kmete.

 

Cilji projekta:

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanašajo na:

 • ohranitev kmetijske proizvodnje, obnova proizvodnega potenciala zaradi naravnih nesreč ,
 • izboljšanje splošne učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, večje tržne usmerjenosti in kakovosti, uvajanje inovativnih načinov reje oz. kmetijske proizvodnje 
 • ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih mladih kmetov 
 • prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo.

 

Trajnostni cilji projekta: Trajnostni projekti, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo ter so zato upravičeni do fiksne obrestne mere v višini 0,5 % letno, morajo vključevati najmanj 50 % upravičenih stroškov, ki spadajo v okvir prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. 

 

Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:

 • mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
 • fizična oseba – kmetija,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

 

Višina posojila:

 • Min: 001 €
 • Max: 1.000.000 €

 

Upravičeni stroški:

Začetek projekta oz. upravičeni stroški lahko nastanejo po oddaji vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški projekta po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme so:   

Opredmetena osnovna sredstva:   

 • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,  
 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč do 10% upravičene vrednosti projekta, 
 • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej),  
 • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej),  
 • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi.  

Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. 

 

Upravičeni stroški po shemi de minimis so:  

Opredmetena osnovna sredstva:   

 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč 
 • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi.  

Stroški obratnih sredstev(do največ 30 % upravičene vrednosti projekta):

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.  
 • stroški iz naslova prevzema kmetije:  izplačilo dednih deležev sorojencev, dokup let zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za upokojitev prenosnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali izplačevanje mesečne rente, ki ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka (465,34 EUR), prenosniku največ 24 mesecev.

 

Posojilni pogoji:

Subvencionirana fiksna obrestna mera:

 • 0,5 % letno (trajnostni projekti oz. projekti prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo) ali
 • 1,00 % letno (drugi projekti).

 

Kapitalsko znižanje oz. odpis obveznosti: ob doseganju trajnostnih ciljev je vlagatelj upravičen do kapitalskega znižanja v višini 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV, pri čemer le ta ne sme presegati 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta.

Portfeljska garancija: zagotavlja kritje kreditnega tveganja na ravni posameznega razvojnega posojila v višini 80 % izgube na posameznem posojilu, vključenem v portfelj, in hkrati krije do 30 % izpostavljenosti garancijskega portfelja.

 

Skupna doba vračanja posojila je najmanj 60 in največ 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe.

Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 60 mesecev.

Glavnica posojila se vrača mesečno.

SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila ter predčasnega vračila posojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

 

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami,
 • Zavarovanje 20 % višine posojila z obliko, ki je po javnemu razpisu možna, v razmerju 1,2-kratnika posojila. Možne oblike zavarovanja posojila so:
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

 

Rok za oddajo: od 19.2.2024 do 17.5.2024 oz. do porabe sredstev.

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

Sklad za pravični prehod za razvoj in prestrukturiranje

V začetku leta 2024 se pričakuje javni razpis Sklada za pravični prehod za razvoj in prestrukturiranje premogovniški regij Zasavja in Savinjsko-Šaleške doline.

 

Javni razpis bo namenjen za investicije v produktivne naložbe in naj bi zajemal investicije v osnovna sredstva ter gradnjo.

 

Pričakuje se, da bo v ospredju javnega razpisa razvoj premogovniških regij, zmanjšanje vpliva na okolje, spodbujanje zaposlovanja, dvig dodane vrednosti podjetij in dvig odpornosti na zunanje vplive.

 

Naložbe, ki bodo primerne za prijavo na razpis so:

 • investicije v stroje
 • posodobitev proizvodnega procesa
 • energetska sanacija poslovnih objektov
 • investicija v obnovljive vire energije
 • investicija v neopredmetena osnovna sredstva (programska oprema)

 

 Vrednost upravičenih investicij trenutno še ni znana.

Odstotek sofinanciranja se naj bi gibal med 40% do 60%.

Če imate namen izpeljati naložbo v letu 2024-2026 v tem območju nam sporočite, da se začne s pripravo dokumentacije, da ne bo 

zmanjkalo časa za prvo prijavo. 

.

 

Za dodatna vprašanja nas pokličite 030 315 421 ali posredujte mail info@tibito.eu. 

 

Ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi posledic jesenskih močnih neurij s plazovi in poplavami

Namen razpisa

 

Oškodovanci v gospodarstvu, ki so škodo utrpeli v prizadetih občinah med

 1. oktobrom do 6. novembrom 2023.

 

Oškodovanci

 

To so lahko

 • gospodarske družbe,
 • podjetniki posamezniki,
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
 • zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji.

 

Za oškodovance se štejejo tisti:

 

 • ki so utrpeli škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka.

 

Prizadete občine 

 

V naslednjih prizadetih občinah: Bistrica ob Sotli, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Zreče, Izola, Koper, Piran, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kočevje, Kostel, Litija, Loški potok, Osilnica, Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Tolmin, Škocjan, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Kamnik.

 

 

 

 

 

Izločene dejavnosti   

 

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

 

 • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
 • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) številka 1379/2013, in
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

 

Rok

 • Vlogo se lahko odda:
  • do 12. decembra 2023.

 

Za več informacij in pripravo vloge nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

SID DIGITALEN

SID DIGITALEN

 

Končni prejemniki:

 • Gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga.
 • Vsi z največ 499 zaposlenimi.

 

Namen financiranja:

 • Naložbe in obratna sredstva.
 • Refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita.
 • Z dnem odobritve kredita je kreditojemalcu dodeljena pomoč de minimis v obliki ugodnejše obrestne mere.

 

Kriteriji financiranja inovacij in digitalizacije (kreditojemalec mora izpolnjevati vsaj enega od kriterijev financiranja inovacij ali kriterijev financiranja digitalizacije, ki se nanaša za kreditojemalca ali projekt):

Kriterij financiranja inovacij:

 • inovativni produkt ali proces,
 • hitro rastoče podjetje,
 • letni stroški za R&I enaki ali višji od 20% transakcije,
 • 80 % zneska kredita za R&I in preostanek za povezane stroške,
 • prejemnik inovacijske podpore,
 • prejemnik inovacijske nagrade,
 • tehnološko lastnina in pravice,
 • stroški za R&I kot delež skupnih stroškov poslovanja,
 • stroški za R&I za malo podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo,
 • podporni ukrepi Evropske komisije,
 • inovativno podjetje

 

Kriterij financiranja digitalizacije:

 • inovativni poslovni model,
 • upravljanje dobavne verige,
 • inovacije izdelkov/storitev,
 • odnosi s strankami,
 • poslovni razvoj,
 • kibernetska varnost/zaščita podatkov,
 • notranji procesi,
 • digitalne veščine, usposabljanje in izpopolnjevanje,
 • podjetja za podporo digitalizacije.

 

Drugi pogoji:

 • Na dan sklenitve kredita je razvrščen najmanj v bonitetni razred B – (po metodologiji SID banke).
 • Ni v postopku zaradi insolventnosti, nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita.
 • Ne deluje v izključenih dejavnostih, kot so proizvodnja energije iz fosilnih goriv in z njo povezane dejavnosti, energetsko intenzivna industrija in/ali industrija z visokim izpustom CO2, proizvodnja energije iz fosilnih goriv in druge dejavnosti, ki so navedene v posebnih pogojih.

 

Višina in ročnost kredita, moratorij:

 • Od 100.000 EUR do 2.000.000 EUR, ročnost od 1 do 12 let.
 • Moratorij: največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.

 

Obrestna mera:

 • Obrestna mera je spremenljiva in enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka.
 • Nespremenljivi pribitek je nižji zaradi jamstva Evropskega investicijskega sklada.

 

Zavarovanje:

 • Za zavarovanje kredita se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada InvestEU, pri čemer nadomestilo za uporabo jamstva znaša 0,3 % letno. Poleg jamstva SID banka lahko zahteva ustrezno dodatno zavarovanje.

 

Rok oddaje:

 • Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis je 31.12.2023, po tem datumu je odobritev s statusom pomoči de minimis možna le, če je prišlo do podaljšanja veljavnosti sheme državne pomoči iz člena 5.1 posebnih pogojev.

 

Za morebitna vprašanja nam posredujte mail na info@tibito.eu ali nas pokličite na 030-315421.

Lep pozdrav,

EKIPA TIBITO

SID ZELEN

Končni prejemniki:

 • Gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga.
 • Vsi z največ 499 zaposlenimi.

 

Namen financiranja:

 • Naložbe in obratna sredstva.
 • Refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita.
 • Z dnem odobritve kredita je kreditojemalcu dodeljena pomoč de minimis v obliki ugodnejše obrestne mere.

 

Kriteriji trajnostnega financiranja:

Kreditojemalec mora izpolnjevati vsaj enega od kriterijev trajnostnega financiranja:

 • je prejel nagrado in/ali javno podporo z vnaprej določenega seznama,
 • je pridobil pravico intelektualne lastnine, povezane s čisto energijo/podnebjem,
 • je registriral znak za okolje, ima glavno dejavnost v eni od trajnostnih dejavnosti iz druge točke spodaj,
 • je vzpostavil trajnostni/zeleni poslovni model z namenom zmanjšanja ogljičnega ali okoljskega odtisa ali porabe primarnih surovin),
 • je nosilec okoljskega certifikata iz vnaprej določenega seznama.

 

ali projekt izpolnjuje vsaj enega od kriterijev trajnostnega financiranja:

 • nakup, skladiščenje, distribucija, prenos in druge aktivnosti vezane na energijo iz obnovljivih virov (sončna, oceanska, vetrna, geotermalna energija, rešitve za prenos, distribucijo in shranjevanje obnovljive energije ter proizvodnjo izdelkov iz obnovljivih virov– ključne komponente in stroji),
 • prenova ali gradnja zelenih in energetsko učinkovitih certificiranih poslovne stavbe,
 • energijska učinkovitost v industriji (proizvodnja, vgradnja izdelkov ali uporaba tehnologije, ki znatno zmanjšujejo porabo energije/emisije toplogrednih plinov ali drugi standardizirani ukrepi za energijsko učinkovitost z vnaprej določenega seznama),
 • brez-emisijska in nizko-emisijska mobilnost (vozila, motorna kolesa, težka vozila, vodni, železniški ali letalski promet, naprave za osebno mobilnost, infrastruktura),
 • razvoj in uporaba zelenih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za blažitev podnebnih sprememb,
 • odpornost proti podnebnim spremembam,
 • prehod na krožno gospodarstvo, preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje,
 • zmanjšanje primarnih virov in recikliranje,
 • zmanjšanje količine odpadkov, zbiranje ali predelava,
 • izdelek kot storitveni model, model ponovne uporabe in model souporabe, ki omogoča strategije krožnega gospodarstva, zelene informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogočajo poslovne modele krožnega gospodarstva,
 • upravljanje in učinkovita raba vodnih virov,
 • preprečevanje in nadzor onesnaževanja,
 • varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov – sonaravne rešitve,
 • izboljšanje dostopnosti storitev, izdelkov in infrastrukture ter razvoj podpornih tehnologij, kakor tudi zagotavljanje dostopnosti organizacije in njenih prostorov za stranke in zaposlene invalide in/ali funkcionalno ovirane osebe.

 

 

 

Drugi pogoji:

 • Na dan sklenitve kredita je razvrščen najmanj v bonitetni razred B- (po metodologiji SID banke).
 • Ni v postopku zaradi insolventnosti, nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji.
 • Ne deluje v izključenih dejavnostih, kot so proizvodnja energije iz fosilnih goriv in z njo povezane dejavnosti, energetsko intenzivna industrija in/ali industrija z visokim izpustom CO2, prirejanje iger na srečo, in druge dejavnosti, ki so navedene v posebnih pogojih

 

Višina in ročnost kredita, moratorij:

 • Od 100.000 EUR do 2.000.000 EUR, ročnost od 1 do 12 let.
 • Moratorij: največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.

 

Obrestna mera:

 • Obrestna mera je spremenljiva in enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka.
 • Nespremenljivi pribitek je nižji zaradi jamstva Evropskega investicijskega sklada.

 

Zavarovanje:

 • Za zavarovanje kredita se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada s podporo sklada InvestEU, pri čemer nadomestilo za uporabo jamstva znaša 0,525 % letno. Poleg jamstva SID banka lahko zahteva ustrezno dodatno zavarovanje.

 

Rok oddaje:

 • Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis je 31.12.2023, po tem datumu je odobritev s statusom pomoči de minimis možna le, če je prišlo do podaljšanja veljavnosti sheme državne pomoči iz člena 5.1 posebnih pogojev.

 

Za morebitna vprašanja nam posredujte mail na info@tibito.eu ali nas pokličite na 030-315421.

Lep pozdrav,

EKIPA TIBITO

BIZI LES

Namen razpisa

Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

 

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • Digitalizacija poslovanja,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 50.000 EUR do 1,5 mio EUR kredita.
 • Intenzivnost financiranja:85 % kritje upravičenih stroškov.
 • Odplačilna doba: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev.
 • Moratorij: največ 6 mesecev
 • Obrestna mera: 
 • fiksna od 2,95 % letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,98 % letno naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
 • Zavarovanje: Menica in
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

Upravičeni vlagatelji:

 • Pravna oseba
 • Samostojni podjetnik

Upravičena velikost vlagatelja

 • Mikro
 • Mala
 • Srednja
 • Velika

Upravičene dejavnosti:

 • 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
 • 31 Proizvodnja pohištva.

 

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje:najkasneje do 31.12.2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta. Črpanje sredstev je lahko enkratno ali v več mesečnih tranšah.
 • Način odplačevanja:mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 

Začetek projekta je lahko od 01.01.2022 naprej.

 

Upravičeni stroški projekta so lahko:

 • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018) 
 • Neopredmetena sredstva 
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta

Delež kredita je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta

 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

Začetek projekta je lahko od 01.01.2022 naprej.

 

Razpisni roki

 

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 28. 11. 2022 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

AGRO FI mikro

Namen razpisa

 

Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

 

 

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita. Možnost oddaje 2 vlog (50.000 EUR kredita)
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov vključno z ddv
 • Odplačilna doba:  najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij: največ 12 mesecev
 • Obrestna mera: Obrestna mera znaša 0 % letno.
 • Zavarovanje:  10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic.

Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

Upravičeni vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje za:

 • majhno kmetijo;
 • mladega kmeta,  ki je lahko organiziran kot: fizična oseba – kmetija, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, ali pravna oseba., star manj kot 40 let in ima o najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

Majhna kmetija je kmetija, ki je ob oddaji vloge na javni razpis vpisana v RKG in ima standardni prihodek v višini od vključno 4.000 evrov do vključno 11.999 evrov, kar je razvidno iz RKG.

Upravičene dejavnosti:

 1. Upravičene dejavnosti s področja primarne kmetijske proizvodnje so:
 • Pridelovanje netrajnih rastlin,
 • Gojenje trajnih nasadov,
 • Razmnoževanje rastlin,
 • Živinoreja,
 • Mešano kmetijstvo,
 • Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov

 

 1. Predelava kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

 

 

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje:Namensko in v največ 6 tranša najkasneje v 2 mesecih od zaključka projekta.
 • Način odplačevanja:mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 

 

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2023, so:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine
  • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej),
  • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi ter
  • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi,
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
  • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

Mikroposojilo lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z davkom na dodano vrednost.

 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 01.01.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki

 

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev.

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

Kohezijske regije in obmejna območja SLO

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija povezuje osem razvojnih regij: Jugovzhodno Slovenijo, Koroško, Pomursko, Podravsko, Primorsko-notranjsko regijo, Posavsko, Savinjsko in Zasavsko.

Kohezijska regija Zahodna Slovenija združuje štiri slovenske razvojne regije: Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Obalno-Kraško.

 

Posamezne občine znotraj OBEH KOHEZIJSKIH REGIJ si lahko ogledate na spodnjem seznamu.

Vzhodna kohezijska regija

Zahodna kohezijska regija

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

GORENJSKA

Črnomelj
Dolenjske Toplice
Kočevje
Kostel
Loški Potok
Metlika
Mirna
Mirna Peč
Mokronog – Trebelno
Novo mesto
Osilnica
Ribnica
Semič
Sodražica
Straža
Šentjernej
Šentrupert
Škocjan
Šmarješke Toplice
Trebnje
Žužemberk

Bled
Bohinj
Cerklje na Gorenjskem
Gorenja vas – Poljane
Gorje
Jesenice
Jezersko
Kranj
Kranjska Gora
Naklo
Preddvor
Radovljica
Šenčur
Škofja Loka
Tržič
Železniki
Žiri
Žirovnica

 

KOROŠKA

GORIŠKA

Črna na Koroškem
Dravograd
Mežica
Mislinja
Muta
Podvelka
Prevalje
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Ribnica na  Pohorju
Slovenj Gradec
Vuzenica

Ajdovščina
Bovec
Brda
Cerkno
Idrija
Kanal
Kobarid
Miren – Kostanjevica
Nova Gorica
Renče – Vogrsko
Šempeter – Vrtojba
Tolmin
Vipava

PODRAVSKA

OSREDNJESLOVENSKA

Benedikt
Cerkvenjak
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče – Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Kungota
Lenart
Lovrenc na Pohorju
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Pesnica
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače – Fram
Ruše
Selnica ob Dravi
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slov. goricah
Sveti Andraž v Slov. goricah
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Šentilj
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale

Borovnica
Brezovica
Dobrepolje
Dobrova – Polhov Gradec
Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Horjul
Ig
Ivančna Gorica
Kamnik
Komenda
Ljubljana
Log – Dragomer
Logatec
Lukovica
Medvode
Mengeš
Moravče
Škofljica
Šmartno pri Litiji
Trzin
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika

 

POMURSKA

OBALNO – KRAŠKA

Apače
Beltinci
Cankova
Črenšovci
Dobrovnik/Dobronak
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš/Hodos
Kobilje
Križevci
Kuzma
Lendava/Lendva
Ljutomer
Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Radenci
Razkrižje
Rogašovci
Sveti Jurij ob Ščavnici
Šalovci
Tišina
Turnišče
Velika Polana
Veržej

Ankaran/Ancarano
Divača
Hrpelje – Kozina
Izola/Isola
Komen
Koper/Capodistria
Piran/Pirano
Sežana

POSAVSKA

 

Bistrica ob Sotli
Brežice
Hrastnik
Kostanjevica na Krki
Krško
Litija
Radeče
Sevnica
Trbovlje
Zagorje ob Savi

 

 

SAVINJSKA

 

Braslovče
Celje
Dobje
Dobrna
Gornji Grad
Kozje
Laško
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Podčetrtek
Polzela
Prebold
Rečica ob Savinji
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenske Konjice
Solčava
Šentjur 
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Štore
Tabor
Velenje
Vitanje
Vojnik
Vransko
Zreče
Žalec

 

ZASAVSKA

 

Hrastnik
Litija
Trbovlje
Zagorje ob Savi

 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA

 

Bloke
Cerknica
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Pivka
Postojna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posamezne občine znotraj PROBLEMSKEGA OBMOČJA si lahko ogledate na spodnjem seznamu.

 

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Ajdovščina,
Apače,
Bistrica ob Sotli,
Bohinj,
Bovec,
Brda,
Brežice,
Cankova,
Cerkno,
Cirkulane,
Črenšovci,
Črna na Koroškem,
Črnomelj,
Divača,
Dobrovnik,
Dolenjske Toplice,
Dornava,
Dravograd,
Gorje,
Gornji Petrovci,
Grad,
Hodoš,
Hrpelje – Kozina,
Ilirska Bistrica,
Jezersko,
Kanal,
Kobarid,
Kobilje,
Kočevje,
Komen,
Kostanjevica na Krki,
Kostel,
Kozje,
Kranjska Gora,
Kungota,
Kuzma,
Lendava,
Loška dolina,
Loški Potok,
Lovrenc na Pohorju,
Luče,
Majšperk,
Metlika,

Mežica,
Miren – Kostanjevica,
Moravske Toplice,
Muta,
Ormož,
Osilnica,
Pesnica,
Pivka,
Podčetrtek,
Podlehnik,
Podvelka,
Poljčane,
Postojna,
Preddvor,
Prevalje,
Puconci,
Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem,
Renče – Vogrsko,
Ribnica na Pohorju,
Rogašovci,
Rogatec,
Ruše,
Selnica ob Dravi,
Semič,
Sežana,
Slovenj Gradec,
Solčava,
Središče ob Dravi,
Sveta Ana,
Sveti Tomaž,
Šalovci,
Šentjernej,
Šmarje pri Jelšah,
Tišina,
Tolmin,
Tržič,
Velika Polana,
Videm,
Vipava,
Vuzenica,
Zavrč,
Žetale.