POSEBNI POGOJI FINANCIRANJA NALOŽB ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA

POSEBNI POGOJI FINANCIRANJA NALOŽB ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA – TURIZEM1

 

Posebni pogoji financiranja naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (posebni pogoji) urejajo pogoje za pridobitev kredita po »Razvojno-spodbujevalnem programu SID banke za financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma« (z oznako TURIZEM1).

 

Primerni kreditojemalci

 

Kreditojemalec je lahko le podjetje, ki izpolnjuje vse naslednje

pogoje:

(1) je gospodarska družba, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), podjetnik, ki je ustanovljen in deluje po ZGD-1, ali zadruga, ki je

ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah (ZZad);

(2) ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;

(3) je po metodologiji SID banke razvrščen najmanj v bonitetni razred B-; ta pogoj ne velja, če kreditojemalec uveljavi status MSP;

(4) ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj dve polni poslovni leti;

(5) v zadnjem zaključenem poslovnem letu ima povprečno število zaposlenih (op. podatek iz računovodskih izkazov pod AOP 188) najmanj 2,0;

(6) nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

(7) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne

odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

(8) za registrirane dejavnosti ki skladno s SKD 2008 spadajo v »A 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve«, »A 02 Gozdarstvo« ali »A 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov«, vodi ločeno računovodstvo in ločene računovodske evidence, na način kot da bi se vsaka takšna dejavnost opravljala v pravno samostojni organizaciji;

(9) je predložil popolno vlogo za financiranje in razkril vse podatke in dal pojasnila, ki jih je SID banka dodatno zahtevala za presojo vloge za financiranje.

 

 

 

 

Kreditojemalec, ki uveljavi status MSP, mora ob odobritvi kredita izpolnjevati pogoje za MSP v trenutku odobritve kredita in sklenitve kreditne pogodbe pa ne sme imeti načrtov za statusno preoblikovanje ali spremembo lastništva, zaradi katere ne bi več

izpolnjeval pogojev za MSP.

 

Podjetnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

(1) ima odprt poslovni račun, kamor SID banka nakaže sredstva kredita;

(2) vodi poslovne knjig

 

Dopustni pogoji financiranja

 

Najnižji kredit znaša 100.000 evrov. Najvišji kredit znaša 20.000.000 evrov na projekt, če se kredit nameni za naložbo v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva.

 

Če se kredit nameni za opravljanja posla je najvišji znesek kredita 7.000.000 evrov na kreditojemalca, ki je MSP, ali 20.000.000 evrov na kreditojemalca, ki ni MSP. Kredit skupaj z drugimi sredstvi iz virov SID banke predstavlja največ 85% celotnih

stroškov projekta. Valuta kredita je evro.

 

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in

ostale parametre določanja zadevnega pribitka.

 

Pogodbena obrestna mera mora biti nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere ob odobritvi kredita.

 

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno.

Pogodbene obresti zapadejo v plačilo mesečno.

 

Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo glavnice

kredita, je najmanj

6 (šest) let in največ 30 (trideset) let, vendar ne več kot je doba koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, če se kredit nameni naložbo v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva;

2 (dve) let in največ 12 (dvanajst) let, če se kredit nameni za opravljanje posla.

Šteje se od dneva začetka veljavnosti kreditne pogodbe do dneva zapadlosti zadnjega obroka kredita.

 

Moratorij na odplačilo kredita (glavnice) je lahko največ polovica ročnosti kredita. Če se kredit nameni naložbo v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ne sme biti več kot 5 (pet) let.

 

Kredit se lahko črpa v enkratnem znesku ali v tranšah, opredeljenih v kreditni pogodbi.

 

Skrajni rok za črpanje kredita določi v kreditni pogodbi in ne sme presegati datuma načrtovanega zaključka del, vendar ne kasneje kot do 11. 10. 2025.

 

Kredit se lahko odplačuje v enakih mesečnih, kvartalnih, polletnih ali letnih obrokih, skladno z določili kreditne pogodbe.

 

Kreditojemalec je dolžan ponuditi za SID banko ustrezno zavarovanje, ki bo ustanovljeno skladno s pogoji iz kreditne pogodbe. SID banka ima diskrecijsko pravico izbrati najprimernejše zavarovanje za posamezen kredit.

 

Dopustnost sprememb kreditne pogodbe se presoja na podlagi skladnosti z določbami kreditne pogodbe in pravil o državni pomoči.

 

V času trajanja kreditne pogodbe sme kreditojemalec pisno predlagati znižanje pogodbene obrestne mere zaradi:

(1) izboljšanja bonitetne ocene glede na razvrstitev ob odobritvi kredita. Razvrstitev kreditojemalca v bonitetni razred oceni SID banka; ali

(2) izboljšanja kvalitete zavarovanja kredita, kot ga je zagotovil ob odobritvi (k predlogu za znižanje pogodbene obrestne mere priloži tudi predlog zavarovanj na obrazcu SID banke). Izboljšanje kvalitete zavarovanja oceni SID banka.

 

Primeren namen kredita

 

Kreditojemalec sme kredit nameniti le za izvedbo naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ali opravljanje posla v Republiki Sloveniji.

 

Za naložbo v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se šteje:

 

(1) izgradnja ali nakup in obnova ali samo obnova naslednjih gostinskih namestitvenih zmogljivosti v Sloveniji:

− hoteli ali podobni nastanitveni obrati (hotelska naselja, hoteli s konferenčnimi zmogljivostmi, zdraviliščni hoteli, moteli penzioni, gostišča, prenočišča);

− počitniški domovi in letovišča;

− turistične kmetije s sobami;

− planinski domovi in mladinska prenočišča;

− avtokampi in tabori;

 

(2) izgradnja ali nakup in obnova ali samo obnova turistične infrastrukture v Sloveniji, ki omogoča:

− športni turizem (tj. objekti in naprave, ki omogočajo priprave športnih ekip, izvedbo športnih dogodkov in/ali izvedbo športnih prvenstev evropskega in svetovnega formata);

− »outdoor« turizem (tj. objekti in naprave, ki omogočajo izvajanje športov v naravi kot so kolesarjenje, pohodništvo, vodni športi, smučanje, zračni športi, itd.);

− poslovni turizem (tj. objekti in naprave, ki omogočajo

izvedbo poslovnih konferenc, srečanj, motivacijskih srečanjih in razstavah (razstavišče), skupaj s podpornimi dogodki, ki privabljajo večdnevne goste);

− zdraviliški turizem (tj. objekti in naprave, ki omogočajo zdravstveni turizem v zdraviliščih, medical wellness, selfness, termalni oddih in Aquafun)

 

3) izgradnja ali nakup in obnova ali samo obnova turističnih znamenitosti v Sloveniji, zlasti:

− kulturne znamenitosti;

− zgodovinske znamenitosti;

− naravne znamenitosti;

− tematski in zabaviščni parki;

− botanični vrtovi.

 

Status pomoči de minimis

 

Prijava možna od dne 17. 6. 2024

 

Glede  prijave nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

 

V1 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

 

V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Namen vavčerja

 

Spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah z namenom:

 • povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji
 • iskanja novih poslovnih priložnosti
 • povečanja prepoznavnosti
 • pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih

kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.

Višina financiranja

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižja subvencija: 300,00 EUR
 • Najvišja subvencija: 3.000,00 EUR

Razpisana sredstva

 • 0,5 mio EUR za obdobje od 2024–2028

Upravičeni stroški

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini
 • Stroški prevoza  so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa
 • Stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Posebni pogoji

 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
 • Stroški se lahko uveljavljajo za dva (2) udeleženca s strani MSP ( v okviru posamezne delegacije).
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.
 • Shema »de minimis«.

 

Pohitite s prijavo, kajti sredstva so omejena.


Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mailna tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

JR za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024

 

V2 | Vavčer za patente, modele, znamke

 

Namen vavčerja

 

Spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k varstvu intelektualne lastnine z namenom:

 • prispevati k rasti in ugledu podjetja
 • krepitvi konkurenčnosti
 • krepitvi tržnega položaja

Podjetja bodo lahko s pomočjo vavčerja sofinancirala upravičene stroške, ki se nanašajo na:

 • pripravo prijave patenta, modela, znamke
 • prijave in/ali registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja in/ali širjenja patenta, modela, znamke v tujino
 • prevoda prijave

Višina financiranja

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižja subvencija: 500,00 EUR
 • Najvišja subvencija: 5.000,00 EUR

Upravičeni stroški

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela znamke v tujino.
 • Stroški prijave in/ali postopka registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja za patent, model, znamko.
 • Stroški prevoda prijave.

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1.1. 2024 in do 30. 9. 2028.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Posebni pogoji

 • V vlogi se mora MSP navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se MSP zanj odloči in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so:
  • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
  • tuji patentni zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi.
  • prevajalci vloge, za katero se bodo uveljavili upravičeni stroški po tem javnem pozivu.
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.
 • Shema »de minimis«.

 

Pohitite s prijavo, kajti sredstva so omejena.


Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mailna tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

povzetek AGRO FI MLADI – JUNIJ 2024

SRRS –  AGRO FI MLADI

Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje. Namen tega produkta, je zagotoviti ugodne pogoje za mlade kmete.

Vlagatelji

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:

 • mladega kmeta, (nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu) ki je lahko organiziran kot:
  • fizična oseba – kmetija,
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
  • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Upravičene dejavnosti s področja primarne kmetijske proizvodnje so:

 • 1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
 • 2 Gojenje trajnih nasadov,
 • 3 Razmnoževanje rastlin,
 • 4 Živinoreja,
 • 5 Mešano kmetijstvo,
 • 6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov

 

Višina posojila

Min:  25.001 €

Max: 1.000.000 €

Posojilni pogoji

 • Subvencionirana fiksna obrestna mera:
  • 0,5 % letno (trajnostni projekti oz. projekti prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo) ali
  • 1,00 % letno (drugi projekti).
 • Kapitalsko znižanje oz. odpis obveznosti: ob doseganju trajnostnih ciljev je vlagatelj upravičen do kapitalskega znižanja v višini 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV, pri čemer le ta ne sme presegati 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta.
 • Portfeljska garancija: zagotavlja kritje kreditnega tveganja na ravni posameznega razvojnega posojila v višini 80 % izgube na posameznem posojilu, vključenem v portfelj, in hkrati krije do 30 % izpostavljenosti garancijskega portfelja.

Skupna doba vračanja posojila je najmanj 60 in največ 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe. Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 60 mesecev.

SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila ter predčasnega vračila posojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na:

 

 • ohranitev kmetijske proizvodnje, obnova proizvodnega potenciala zaradi naravnih nesreč ,
 • izboljšanje splošne učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, večje tržne usmerjenosti in kakovosti, uvajanje inovativnih načinov reje oz. kmetijske proizvodnje 
 • ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih mladih kmetov 
 • prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo.

Trajnostni cilji projekta

Trajnostni projekti, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo ter so zato upravičeni do fiksne obrestne mere v višini 0,5 % letno, morajo vključevati najmanj 50 % upravičenih stroškov, ki spadajo v okvir prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. 

 

To so projekti, ki vključujejo oz. so povezani s sledečimi področji:

 • uvajanjem preciznega (digitalnega) kmetijstva, ki omogoča natančnejše izvajanje delovnih opravil (kot so setev, gnojenje, škropljenje, namakanje ipd.) s ciljem optimizacije rabe vložkov ter prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, spodbujajo učinkovito upravljanje naravnih virov ali prispevajo k ohranitvi biotske raznovrstnosti;
 • nadomeščanjem fosilnih virov z uvajanjem oziroma širitvijo proizvodnje energije iz obnovljivih virov (OVE);
 • povečanjem energetske učinkovitosti kmetijske proizvodnje;
 • izgradnjo oziroma tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov in nakupom namakalne opreme;
 • sistemi zaščite proti toči ali zmrzali;
 • kmetijsko mehanizacijo in opremo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov;
 • zagotavljanjem pokritih skladiščnih zmogljivosti za najmanj devet mesečno skladiščenje živinskih gnojil;
 • izboljšanjem dobrega počutja živali z uvajanjem nadstandardnih pogojev reje;
 • projekti ekoloških kmetov, ki imajo najmanj 50 % kmetijskih površin v ekološki pridelavi v letu pred letom vložitve vloge.

Merljivi trajnostni cilji projekta za pridobitev podpore v obliki kapitalskega znižanja so:

 • uvajanje / širitev uporabe energije iz obnovljivih virov,
 • povečanje energetske učinkovitosti kmetijske proizvodnje,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri kmetijski proizvodnji;
 • povečanje kmetijskih površin v ekološki pridelavi.

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški lahko nastanejo po oddaji vloge na javni razpis.

 

Upravičeni stroški projekta  po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme so:   

Opredmetena osnovna sredstva:   

 • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,  
 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč do 10% upravičene vrednosti projekta, 
 • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2022 naprej),  
 • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2022 naprej),  
 • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi.  

Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. 

Upravičeni stroški po shemi de minimis so:  

Opredmetena osnovna sredstva:   

 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč 
 • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi.  
 • Stroški obratnih sredstev(do največ 30 % upravičene vrednosti projekta):
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.  
 • Stroški iz naslova prevzema kmetije: 
  • izplačilo dednih deležev sorojencev, dokup let zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za upokojitev prenosnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali izplačevanje mesečne rente, ki ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka (465,34 EUR), prenosniku največ 24 mesecev.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami,
 • zavarovanje 20 % višine posojila z obliko, ki je po javnemu razpisu možna, v razmerju 1,2-kratnika posojila. Možne oblike zavarovanja posojila so:
  • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zavarovalna polica,
  • depozit oz. bančna vloga,
  • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
  • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih in bodočih razpisov ali se želite prijaviti na razpis nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

SRRS AGRO FI MIKRO

SRRS- AGRO FI MIKRO

Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

Vlagatelji

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:

 • majhno kmetijo (ima standardni prihodek v višini od vključno 4.000 evrov do vključno 11.999)
 • mladega kmeta, (nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu), ki je lahko organiziran kot:
  • fizična oseba – kmetija,
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
  • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Upravičene dejavnosti s področja primarne kmetijske proizvodnje so:

 • 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
 • 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
 • 01.3 Razmnoževanje rastlin,
 • 01.4 Živinoreja,
 • 01.5 Mešano kmetijstvo,
 • 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov

Višina posojila

 • Min: 000 €
 • Max: 25.000 €

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera znaša 0 % letno. Če se zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis mikroposojila upravičencu ne more posredovati po obrestni meri 0 % letno, se višina (fiksne) obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, da se ne preseže dovoljenega praga pomoči de minimis.
 • Skupna doba vračanja posojila je najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 12 mesecev.
 • Glavnica mikroposojila se vrača mesečno.
 • SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja mikroposojila ter predčasnega vračila mikroposojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na:

 • Ohranitev kmetijske proizvodnje
 • Obnovo proizvodnega potenciala zaradi naravnih nesreč
 • Izboljšanje likvidnosti
 • Doseganje večje tržne usmerjenosti in konkurenčnosti
 • Razvoj kmetijskih gospodarstev s prehodom na zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo.

 

Upravičeni stroški

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo 6 mesecev pred oddajo vloge, so:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine
  • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2022 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2022 naprej),
  • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi ter
  • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi,
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
  • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

Mikroposojilo lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z davkom na dodano vrednost.

Zavarovanje

Zavarovanje z menicami (obvezno).

Razpisni rok in način oddaje vloge

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih in bodočih razpisov ali se želite prijaviti na razpis nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

JR za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagodnksa podjetja 2024 – 2025

Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025

 

 

Namen razpisa

 

Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Podporne storitve bodo prispevale:

 • h krepitvi inovativnega podjetniškega potenciala
 • k pospeševanju ustanavljanja novih inovativnih zagonskih podjetij
 • k povečevanju števila novoustanovljenih inovativnih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem
 • k izboljšanju razvojnega potenciala in konkurenčnosti inovativnih zagonskih podjetij in posledično k znižanju stopnje njihove umrljivosti v začetnih fazah razvoja

Predmet razpisa

 

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo ciljnim skupinam, tj. inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem.

Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s:

 • promocijo inovativne podjetniške kulture:
  • informiranjem in promocijo
  • start-up dogodki
 • izvajanjem celovitih podpornih storitev:
  • start-up programi (pred-inkubacijski, inkubacijski in horizontalni pospeševalniški)
  • start-up svetovanjem
  • start-up mentoriranjem
  • ekspertnim svetovanjem

Poleg zgoraj opredeljenih podpornih storitev in aktivnosti bo izbran nacionalni start-up konzorcij izvajal še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje ustreznih in celovitih podpornih storitev.

Pogoji razpisa

 • Na javnem razpisu lahko kandidira le konzorcij, ki mora vključevati najmanj šest (6) in največ osem (8) partnerjev, od tega morajo imeti vsaj trije (3) partnerji sedež v treh (3) največjih statističnih regijah v Sloveniji (glede na število novoustanovljenih podjetij po podatkih AJPES za leto 2021), tj. v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji
 • Vodilni partner in vsi konzorcijski partnerji so lahko le pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije in so primerljive podporne storitve in aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, izvajali že najmanj pet (5) let pred datumom objave javnega razpisa
 • Ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji

Ostale pomembne informacije

 • Konzorcij mora na operacijo razporediti enajst (11) kvot start-up svetovalcev, pri čemer mora zagotoviti, da so kvote financiranih zaposlenih med konzorcijskimi partnerji razporejene na način, da konzorcijski partnerji s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija na operacijo razporedijo 5,8 kvot, konzorcijski partnerji v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa 5,2 kvoti
 • Vsak konzorcijski partner lahko na operacijo razporedi največ tri kvote start-up svetovalca, ki jih lahko zapolni z največ štirimi start-up svetovalci, pri čemer mora biti vsaj en start-up svetovalec pri vsakem konzorcijskem partnerju na operaciji zaposlen za polni delovni čas (40 ur na teden)

Razpisni rok za oddajo vloge

 • Rok za predložitev vlog je 28. 6. 2024

Za morebitna vprašanja nam posredujte mail na info@tibito.eu ali nas pokličite na 030-315421.

 

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

RAZPIS P4LM 2024

SPODBUDA ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU (P4LM 2024)

 

NAMEN FINANCIRANJA:

 • spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa)
 • spodbuditi investicije mikro podjetij v novo tehnološko opremo, digitalizacijo poslovanja ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

 

VIŠINA FINANCIRANJA:

 • Od 15.000 EUR do 70.000 EUR
 • 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov

 

UPRAVIČENCI:

 • Mikropodjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 30. 6. 2024, s sedežem v RS.
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev.
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
 • Oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
 • Oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa).
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme procesa predelave lesa).
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

 

Za pridobitev sredstev:

 • V letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 11. 2024.
 • V letu 2025: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 10. 2025.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE:

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna).
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa.
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON-1.
 • Podjetje ne sme biti v težavah.
 • Podjetje ne spada v izključen sektor.
 • Zaprta finančna konstrukcija.
 • Še razpoložljiv znesek po »de minimis«.
 • Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
 • Vlagatelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le v enem od obeh let.

 

 

ROKI ZA ODDAJO VLOG:

 • Do 14h, 4.7.2024
 • Do 14h, 2.9.2024
 1. do porabe sredstev.

 

 

Za morebitna vprašanja nam posredujte mail na info@tibito.eu ali nas pokličite na 030-315421.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

JR za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024 (JR INVEST2024-NOO)

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev):

 • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
 • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
 • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

 

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

 

Investicija

je naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanaša na:

 • širitev zmogljivosti gospodarske družbe, ali
 • diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi, ali
 • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe na območju Republike Slovenije.

 

Kot investicija se ne šteje vložek v lastniški delež, dokapitalizacija, prenos osnovnih sredstev iz povezanih družb v prejemnika oziroma stroški, povezani s prevzemom ali drugi investicijski izdatki, povezani z ustanovitvijo gospodarske družbe.

 

Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od oddaje vloge na javni razpis do 30.6.2026.

 

Sofinanciranje

Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.

Investicije malih in srednje velikih gospodarskih družb (MSP) se bodo lahko izvajale na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri čemer bo investicija na območjih, ki so upravičena do prejema regionalne državne pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22 in 44/23), to je na območjih »a« in »c«, obravnavana skladno s Shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije– regionalna pomoč« (št. sheme: BE03-2632616-2024), medtem ko bo investicija na območjih t.im. »belih lis«, to je na območjih ki po isti uredbi o karti regionalne pomoči niso upravičena (v nadaljevanju: bele lise), obravnavana skladno s Shemo državne pomoči »Spodbude za začetne investicije – pomoč za naložbe za MSP« (št. sheme: BE05-2632616-2024).

Investicije velikih gospodarskih družb se bodo lahko izvajale le na območjih, ki so upravičena do prejema regionalne državne pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027, to je na območjih »a« in »c«.

Na območjih »c« karte regionalne pomoči bodo velike gospodarske družbe lahko izvajale le investicije za potrebe nove gospodarske dejavnosti. Nova gospodarska dejavnost je naložba v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki zadeva diverzifikacijo dejavnosti gospodarske družbe, pod pogojem, da nova dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki jo je gospodarska družba že opravljala (tj. druga štirimestna klasifikacija dejavnosti).

Kot območja »a« na karti regionalne pomoči se določi celotno ozemlje kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Največja intenzivnost pomoči za naložbe za velika podjetja lahko znaša 30 %.

Kot območja »c« na karti regionalne pomoči se določi del ozemlja kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki vključuje:

 • celotno ozemlje goriške statistične regije
 • ozemlje gorenjske statistične regije brez Mestne občine Kranj,
 • ozemlje obalno-kraške statistične regije brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran,
 • na ozemlju osrednjeslovenske statistične regije karta vključuje občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče.

Največja intenzivnost pomoči na območjih »c« za nalože za velika podjetja lahko znaša 15 %, razen na upravičenih območjih obalno-kraške regije, kjer je lahko intenzivnost pomoči do 25 %.

Na vseh upravičenih območjih karte regionalne pomoči se lahko intenzivnosti pomoč povečajo za največ 20 odstotnih točk za mala podjetja in za največ 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja. Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči sofinanciranja je 50%.

 

 

 

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči sofinanciranja investicije je oziroma v nobenem primeru ne sme preseči:

Občine / Intenzivnosti pomoči po shemah državnih pomoči

Velike gospodarske družbe

Srednje velike gospodarske družbe

Mikro in male gospodarske družbe

Celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI03 Vzhodna Slovenija

Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bloke, Braslovče, Brežice, Cankova, Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Dobje, Dobrna, Dobrovnik/Dobronak, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica, Hodoš/Hodos, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Križevci, Krško, Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava/Lendva, Litija, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mirna, Mirna Peč, Mislinja, Mokronog – Trebelno, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Nazarje, Novo mesto, Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Polzela, Postojna, Prebold, Prevalje, Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveta Ana, Sveta Trojica v, Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas, Turnišče, Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče, Žalec, Žetale, Žužemberk

 

30%

40%

50%

Ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran

Divača, Hrpelje – Kozina, Izola/Isola, Komen, Piran/Pirano in Sežana

 

25%

35%

45%

Celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 goriška statistična regija, ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj, na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 osrednjeslovenska statistična regija občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče

Ajdovščina, Bled, Bohinj, Borovnica, Bovec, Brda, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Dobrepolje, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Idrija, Ig, Jesenice, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Naklo, Nova Gorica, Preddvor, Radovljica, Renče -Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Šenčur, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Tolmin, Tržič, Velike Lašče, Vipava, Železniki, Žiri, Žirovnica

 

15%

25%

35%

Občine izven območij »a« in »c« karte regionalne pomoči

Ankaran/Ancarano, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Koper/Capodistria, Kranj, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika

 

/

10%

20%

 

Navedene intenzivnosti predstavljajo zgornjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljene investicije ne glede na to, iz katerih javnih virov so sofinancirani (državni ali občinski viri) ter ne glede na vrsto instrumenta.

 

Najvišja možna dodeljena subvencija ne more presegati 819.279,5 EUR.

 

 

 

 

 

Prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, kjer se bo izvedla investicija. Prijavitelj (po odobritvi dodelitve subvencije: končni prejemnik) po tem javnem razpisu je gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

 

Rok za prispetje prijav je 26. 8. 2024, do 12. ure.

 

Zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte.


Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mailna tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO