JR premogovna regija – nepovratna

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ ZA GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE V ZASAVSKI IN SAVINJSKO – ŠALEŠKI PREMOGOVNI REGIJI V OKVIRU SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD V OBDOBJU 2024 – 2027 (kratica javnega razpisa: SPP produktivne naložbe)

 

Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje Zasavske premogovne regije in Savinjsko Šaleške premogovne regije (v nadaljnjem besedilu: SAŠA premogovna regija) s spodbujanjem novih delovnih mest ter raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

 

 

Regija izvajanja

 

Operacije se bodo izvajale na ožjem vplivnem območju Zasavske premogovne regije in SAŠA premogovne regije:

  • občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi,
  • Mestna občina Velenje ter občini Šmartno ob Paki in Šoštanj

 

Operacije se lahko pod dodatnima pogojema, izvajajo tudi na širšem vplivnem območju:

  • občina Litija,
  • občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

 

Dodatna pogoja:

  • ima pri tem podjetju oziroma poslovni enoti oziroma podružnici vsaj 20 % vseh zaposlenih stalno prebivališče na ožjem vplivnem območju iste premogovne regije in/ali

 

  • ima podjetje oziroma poslovna enota oziroma podružnica vsaj 20 % poslovnih odhodkov v dobaviteljski verigi ustvarjenih s podjetji, ki imajo sedež ali poslovno enoto ali podružnico v ožjem vplivnem območju premogovne regije.

 

Minimalni prag operacije predstavlja vsoto upravičenih stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev ter mora znašati najmanj 500.000 EUR.

Vrednost operacije v stroje in opremo (brez DDV) mora znašati najmanj 50% vrednosti operacije.

 

Obdobje upravičenosti stroškov

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je lahko od datuma oddaje vloge na javni razpis do najkasneje 30. 6. 2027, ki predstavlja zadnji rok za zaključek operacije. Operacija se mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru in lahko traja največ 36 mesecev.

 

Upravičeni stroški

– stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije,mzunanja ureditev…),

– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),

– stroški zakupa opredmetenih osnovnih sredstev,

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev. Neopredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike in pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,

– stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oz. standardi s področja knjiženja oz. računovodstva ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

 

Intenzivnost sofinanciranja

 

Za operacijo MSP ali velikega podjetja, ki se izvaja na upravičenem območju, se skladno s tem javnim razpisom lahko dodeli regionalna državna pomoč:

 

v primeru mikro in malega podjetja, , sofinanciranje znaša 50 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10%, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje,

– v primeru srednje velikega podjetja, sofinanciranje znaša 40 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10 %, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje),

– v primeru velikega podjetja, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa, znaša sofinanciranje 30 % od upravičenih stroškov. Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10%, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje.

Posebni pogoji za operacijo

 

Operacija se mora skladno s shemo regionalne državne pomoči nanašati na:

– vzpostavitev nove poslovne enote ali

– širitev zmogljivosti poslovne enote ali

– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v podjetju ali

– bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu proizvajanja proizvodov ali

zagotavljanja storitev v poslovni enoti na katere se nanaša operacija.

 

Upravičenec mora ustvariti nova delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: DM) na območju, kjer se bo operacija izvajala, najkasneje v treh (3) letih po datumu zaključka operacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2029, (kar je prej), in sicer v primeru:

– vrednost upravičenih stroškov operacije od 500.000 EUR do 1 mio EUR: najmanj dve (2) novi DM,

– vrednost upravičenih stroškov operacije od 1 mio EUR do 3 mio EUR: najmanj štiri (4) nova DM,

– vrednost upravičenih stroškov operacije od 3 mio EUR do 6 mio EUR: najmanj 10 novih DM,

– vrednost upravičenih stroškov operacije od 6 mio EUR do 9 mio EUR: najmanj 20 novih DM,

– vrednost upravičenih stroškov operacije od 9 do 12 mio EUR: najmanj 35 novih DM,

– vrednost upravičenih stroškov operacije nad 12 mio EUR: najmanj 50 novih DM,

pri čemer se mora število novo ustvarjenih delovnih mest odražati tudi v neto povečanju števila zaposlenih pri upravičencu.

 

Upravičenec mora vsaj ohraniti dodano vrednost na zaposlenega ob zaključku operacije glede na povprečje zadnjih treh poslovnih let pred oddajo vloge.

Za operacijo mora biti izkazana določena raven energetske učinkovitosti, kar pomeni, da pri operaciji:

  1. v širitev zmogljivosti poslovne enote4 ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote, se mora poraba energije pri proizvodnji obstoječe proizvodnje oziroma storitve oziroma procesa zmanjšati vsaj za 10 % ali

 

  1. v diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno

proizvedeni v podjetju, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ti pa morajo biti skladni z najvišjimi energetskimi standardi oziroma

se nanašati na najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

 

Za operacijo mora biti izkazana določena raven snovne učinkovitosti, kar pomeni, da pri operaciji:

  1. v širitev zmogljivosti poslovne enote ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu poslovne enote, se mora poraba materialov oziroma surovin pri proizvodnji obstoječe proizvodnje oziroma storitve oziroma procesa zmanjšati vsaj za 10 % ali

 

  1. v diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v podjetju, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ti pa morajo biti skladni z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

 

Prijavitelj mora imeti izkazano okoljsko odgovorno ravnanje, kar mora izhajati iz k vlogi priložene strategije oziroma akcijskega načrta okoljsko odgovornega ravnanja.

 

Rok prijave:

 

1 rok: 1.7.2024

2.rok: 2.12.2024

 

Glede  prijave nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO