Aktualni razpisi za črpanje nepovratnih sredstev v 2024

Aktualni razpisi za črpanje nepovratnih  in povratnih sredstev v letu 2024

Ministrstvo za gospodarstvo bo v letu 2024  ponudilo za 672,4 milijonov evrov različnih možnosti sofinanciranja za projekte in poslovanje podjetij.

Gospodarstvu letos na voljo preko 512 milijonov evrov povratnih sredstev.

Sredstva so namenjena podjetjem vseh velikosti in dejavnosti.

Pregled aktualnih in prihajajočih razpisov:

1.

Mikrokrediti do 50.000 EUR; (mikro in mala podjetja): obrestna mera 2%-3%; brez stroškov odobritve in vodenja; zavarovanje menice; 

2.

Ugodni krediti P7K do 50.000 EUR ali do 100.000 EUR, nizka fiksna obrestna mera 2%; brez stroškov vodenja in odobritve; Rok 15.4.2024

3.

Predfinanciranje  projektov z odobrenimi evropskimi in /ali domačimi nepovratnimi sredstvi za premeščanje za čas do izplačila odobrenih subvencij; od 30.000 EUR do 450.000 EUR; Rok od 18.3.2024 do porabe sredstev.

4.

BIZI Likvidnost energija od 80.000 EUR do 500.000 EUR ugodnega financiranja  za nova in rabljena osnovna sredstva in obratna sredstva. Obrestna mera med 1% in 3,5% letno. Rok od 8.4. do 17.5.2024

5. P1 2024 – Kredit s subvencijo obrestne mere in garancijo sklada; za MSP; obrestna mera: Euribor 6m + 0,6-0-8%; Objava: 1. kvartal 2024

6.

Nepovratna sredstva za produktivne naložbe  podjetij v premogovni regiji Zasavski in SAŠA regiji; MSP in velika podjetja; 68,7 mio EUR; Objava: 2. kvartal 2024

7.

Nepovratna sredstva za RRI in demonstracijsko pilotne projekte v premogovni regiji Zasavski (4,4 mio EUR) in SAŠA (10 mio EUR) regiji; MSP in velika podjetja; Objava: 2. kvartal 2024

8.

Nepovratna sredstva za velike investicije v OOS; MSP in velika podjetja; 15,5 mio EUR; Objava: 2. kvartal 2024

9.

Nepovratna sredstva za naložbe (stroji, oprema) v lesarstvu; podjetja do 10 zaposlenih; 2 mio EUR; Objava: 2. kvartal 2024

10.

Nepovratna/povratna  sredstva za naložbe v lesarstvu; MSP; 6,6 mio EUR; Objava: 4. kvartal 2024 

11.

Nepovratna sredstva za spodbujanje krožnega gospodarstva v lesarstvu; za MSP; 8 mio EUR; Objava: 4. kvartal 2024

12.

Nepovratna sredstva za kmetijska in živilska podjetja; investicije v OOS;  MSP in velika podjetja; Objava: 3. kvartal 2024

13.

Nepovratna sredstva za RRI projekte; MSP in velika podjetja; 40 mio EUR; stopnja podpore do 60%; Objava: 4. kvartal 2024

14.

Nepovratna sredstva za naložbe v URE in razogljičenje v industriji; MSP in velika podjetja; naložbe v OOS; 42,2 mio EUR; Objava: 4. kvartal 2024

15.

Subvencije 80 milijonov EUR  za naložbe v obnovljive vire energije za proizvodno električne in toplotne energije.

16.

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte; do 20% subvencija

17.

Nepovratna sredstva za individualne nastope podjetij na mednarodnih sejmih 2023-2028; za MSP; 9,6 mio EUR; Objava: 1. kvartal 2024

18.

Nepovratna sredstva za krepitev trženja znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini; za MSP; 9,6 mio EUR; Objava: 1. kvartal 2024

 

 

19.

SID banka – ugodni krediti. Objava marec 2024.

20.

Zakon o spodbujanju investicij (večji projekti)

 

 

Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite 030 315421 ali 040 195019 ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

 

SRRS – BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA

BIZI Likvidnost energija

Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize ter večja konkurenčnost, produktivnost ter tehnološka opremljenost podjetij zaradi izvedbe ukrepov za obvladovanje porabe/ izgube energije.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022

Višina posojila

 • Min: 80.000 €
 • Max: 500.000 €

Posojilni pogoji

Obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja:

  • Vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih: 3 % letno.
  • Vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij: 3,5 % letno.

V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 30. 11. 2024, glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022 porabil sredstva in dosegel vsaj eno postavko:

   • zmanjšanje porabe energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 20 % na letni ravni glede na izhodiščno stanje,
   • razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije, izdelan po oddaji vloge na javni razpis ter plačan s sredstvi SRRS,
   • certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001 po oddaji vloge na javni razpis ter plačan s sredstvi SRRS ali
   • povečanje deleža OVE na letni ravni v skupni rabi energije za vsaj 20%,

je upravičen do znižanja obrestne mera za 2 % letno.

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • Glavnica posojila se vrača mesečno.
 • Ročnost: od 2 let do 5 let z vključenim moratorijem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.

 

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na

 • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda/ storitve (kWh/enoto proizvoda) (za vsaj 10%)
 • Zmanjšanje porabe energije (kWh/leto) za vsaj 10%.
 • Izdelava razširjenega energetskega pregleda s predlaganimi ukrepi za znižanje porabe energije, skladno s standardom SIST EN 16247-5.
 • Pridobitev certifikata ISO 14.001 ali ISO 50001.
 • Povečanje deleža OVE v skupni rabi energije (%) za vsaj 10 %.

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Upravičeni stroški

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (proizvajalne naprave in stroji), in sicer:

 • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej) ter novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije.

Neopredmetena sredstva, in sicer:

 • programska oprema za namene optimizacije porabe energije.

Stroški obratnih sredstev:

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev za financiranje priprave projektne dokumentacije za projekte optimizacije porabe energije ali dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI, ipd.),
 • stroški materiala in blaga.

Upravičeni stroški do 30.11.2024 ali 30.6.2025.

 

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

 

Razpisni rok

 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev.

zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte!
 

Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

 

 

RAZPISI SID – MAREC 2024

Aktualni programi financiranja  SID banke

 

Ugodna posojila za podjetja, dejavna na področju cestnih prevozov (program Promet 2)

 

Potrebujete dodatna sredstva za kritje celotnih stroškov posla 

–       stroške blaga,

–       materiala,

–       storitev ali

–       stroške dela

 

Na voljo so ugodni krediti za financiranje podjetij, ki izvajajo mestni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter cestni tovorni promet.

Krediti po programu Promet 2 so namenjeni gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam

 

Sredstva so na voljo le še do 30.6.2024.
 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 €.

 

Ročnost: najmanj 2 leti, zadnji obrok kredita pa ne sme zapasti kasneje kot 28.6.2030.

 

Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

 

Moratorij na odplačilo kredita (glavnice) je lahko največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 2 leti.

 

Vrste zavarovanj: poroštvo fizične osebe ali nepremičnina, premičnina in/ali drugo ustrezno zavarovanje.

 

 

 

 

 

Ugodno kreditiranje trajnostnih podjetij, projektov, inovacij in digitalizacije (programa SID ZELEN in SID DIGITALEN)

 

Programa omogočata

–       financiranje naložb in

–       obratnih sredstev

 

za projekte v Republiki Sloveniji ter refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita. 
 

 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € do 2.000.000 €.

 

Možnost kreditiranja tudi več različnih kreditov do višine 7.500.000 € oz. do 15.000.000 €.

 

Obrestna mera je spremenljiva in enaka seštevku referencne obrestne mere 6-mesecni EURIBOR in nespremenljivega pribitka. Nespremenljivi pribitek je nižji zaradi jamstva Evropskega investicijskega sklada.

 

Moratorij je največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.

 

Zavarovanje: Za zavarovanje kredita se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada s podporo sklada InvestEU, pri čemer nadomestilo za uporabo jamstva znaša 0,525 % letno (SID zelen) oz. 0,3 % letno (SID digitalen). Poleg jamstva SID banka lahko zahteva ustrezno dodatno zavarovanje.

 

 

Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (program OSN)

 

Gre za ugodne vire za financiranje s statusom državne pomoči, s statusom de minimis ter iz ugodnega vira nemške razvojne banke KfW.

Programa omogoča gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam ter javnim zavodom ali javnim gospodarskim zadrugam financiranje naložb in obratnih sredstev za projekte v Republiki Sloveniji. 
 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € naprej.

 

Ročnost: od 2 do 8 oziroma do 20 let (odvisno od sheme pomoči).

 

Ugodno obrestno mero

 

Zavarovanje: Vse vrste zavarovanj

 

Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu (ORMG 2)

 

Program omogoča financiranje podjetij, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize. 

 

Z njim lahko krijete naložbe v obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.

 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € naprej.

 

 

Ročnost: od 2 do 8 oziroma do 15 let.

 

 

Ugodno obrestno mero

 

 

Moratorij je največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let za naložbe in ne več kot 2 leti za obratna sredstva.

 

 

Zavarovanje: Vse vrste zavarovanj

 

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Zagonsko podjetje oziroma start-up.
 • Samostojni podjetnik.
 • Malo in srednje veliko podjetje.
 • Veliko podjetje.
 • Zadruge.
 • Socialno podjetje.

 

Kredit lahko pridobite, če

 • Zastavljeni projekt vključuje naložbo v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva in se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve.
 • Se bo projekt izvajal v Sloveniji, se lahko začne pred oddajo vloge, vendar se še ni zaključil.
 • Se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

 

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.
 • Tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.
 • Dobo kreditiranja od 3 do 9 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (od 1 do 3 let). Mesečna odplačila.
 • Brez zavarovanj oziroma le z zastavno pravice na predmetu financiranja. V primeru kreditov nad 1 milijon € in ročnostjo najmanj 5 let se lahko zagotovi tudi druga zavarovanja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

 

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva za:

 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve.
 • Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti.
 • Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev.
 • Naložbe, povezane s projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

 

Za prijavo, preverbo, morebitna vprašanja in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail nainfo@tibito.eu.

 

Pregledamo lahko tudi osnutek bilance za leto 2023 in vam svetujemo glede na potrebe in želje financiranja v letu 2024-2025.

 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu, GSM 030315421 ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

 

P2 2024 Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024


P2 2024 Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Namen produkta je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije(S5).

Predmet produkta je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki:

 • Imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa).

 • Imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri

  zgodnjih uporabnikih.

 • Imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga

  popeljali na trg.

  Višina financiranja

 •   72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah).

 •   100-odstotno kritje upravičenih stroškov.

page1image9618656

Pogoji razpisa

 •   Podjetje je ustanovljeno med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024

 •   Registrirano mora biti v Sloveniji kod d.o.o.

 •   Mora imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici

page1image9619072page1image9619280

Štiri najpomembnejše novosti P2 2024


 •   Rešitev mora biti skladna z vsaj enim prednostnim področjem in slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5).

 •   Namesto udeležbe na predselekciji, točke na razpisu prinaša udeležba na start-up treningu, to je trening v obsegu 8 ur, ki ga izvaja SPS ( v razpisu imenovan SIO).

 •   Višja subvencija na podjetje ( iz 54.000 EUR na 72.000 EUR subvencije/podjejte)

Na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več tudi samostojni podjetniki in zadruge.

Do 7 točk prinaša udeležba na START-UP TRENINGU

Med 20. in 26. marcem 2024 se bo v različnih slovenskih mestih/krajih odvilo osem start-up treningov, na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji pridobili podrobnejše informacije o javnem razpisu P2 2024 ter skozi serijo praktičnih vaj preverili kakovost svoje inovativne poslovne ideje in le-to po potrebni nadgradili.

Ostale pomembne informacije

 • Najmanj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe o

  sofinancirnanju

 • Podjetje, ki kandidira ne sme biti v težavah

 • Podjetje ne sme spadati v izključen sektor

 • Predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2026

 • Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v

podjetju ne zmorejo/zanjo razvijati, dovoljeno uporabiti znanje zunanjih

strokovnjakov, institucij.
Do 31. 7. 2024 je potrebno skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim

mentorjem.


Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke: 29. 3. 2024 do 14.00 ure

Zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte.

Glede prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev.

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO