KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDITI – P7K 2024

KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDITI – P7K 2024

 

za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo

 

 

 

NAMEN RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje likvidnostnega financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Hitro in ugodno financiranje preko krizno likvidnostnega kredita predstavlja pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.
 

KREDITNI POGOJI 

 

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Status mikro. malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 •  »de minimis«

 

 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR od 2 do 7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev)
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,0 %
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja ( za kredite od 15.000 do 50.000 EUR) 8 menic podjetja + osebno poroštvo (za kredite od 50.001 do 100.000 EUR)       
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

 

POGOJI ZA ČRPANJE KREDITA

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku – nakazilo na vaš TRR.

(najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)

 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 100.000 EUR.

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora, stroški plač ter stroški gradnje ali obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo od 1.1.2024 do 31.5.2025.

 

Prvi rok za prijavo:  15.3.2024 do 14 ure

zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte!
 
 


Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail

na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja – P7 2024

od 5.000 EUR do 25.000 EUR

 

 

NAMEN RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
 

KREDITNI POGOJI 

 

 • Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno dgovornostjo)
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB7
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 •  »de minimis«

POGOJI ZA ČRPANJE KREDITA

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku – nakazilo na vaš TRR.

(najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)

 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR.

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
 • Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

 

Prvi rok za prijavo:  8.3.2024,

zato pohitite s prijavo in nas kontaktirajte!
 
 


Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail

na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

AGRO INVEST

AGRO INVEST

Namen razpisa: Finančni produkt je namenjen kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo, za investicije v posodobitve kmetijskega gospodarstva in investicije v kmetovanje, ki se prilagaja na podnebne spremembe.

 

Upravičenci:

 • fizična oseba – kmetija;
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna družba,
 • evropska delniška družba,
 • zadruga, kot je opredeljena v Zakonu o zadrugah.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

 

Višina posojila:

 • Min: 50.000 €
 • Max: 1,0 mio €

 

Upravičeni stroški:

Začetek projekta je lahko od 01.01.2023 oz. za projekte, ki zaprošajo za posojilo z elementi državnih pomoči, od oddaje vloge na javni razpis za finančni produkt naprej.

Upravičeni stroški po in izven pravil državnih pomoči:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta),
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi,
 • Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

Upravičeni stroški izven pravil državnih pomoči:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: Nakup kmetij s pripadajočimi kmetijskimi zemljišči, Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: Biološka sredstva – osnovna čreda  
 • Stroški obratnih sredstev (do 30% upravičenega projekta, v kolikor so vezani na izvedbo projekta), in sicer: stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.

 

Posojilni pogoji:

 • Fiksna OM: od 2,04 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,07 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, vključno z nepovračljivim DDV.
 • Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

 

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

Rok za prijavo: Od 19.2.2024 do 31.12.2024 oz. do porabe sredstev

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

AGRO FI mladi

AGRO FI mladi

Namen razpisa: Finančni produkt AGRO FI mladi je razvojno posojilo za mlade kmete, ki vključuje portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalsko znižanje. Namen tega produkta, podprtega s sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, je zagotoviti ugodne pogoje za mlade kmete.

 

Cilji projekta:

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanašajo na:

 • ohranitev kmetijske proizvodnje, obnova proizvodnega potenciala zaradi naravnih nesreč ,
 • izboljšanje splošne učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje, doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, večje tržne usmerjenosti in kakovosti, uvajanje inovativnih načinov reje oz. kmetijske proizvodnje 
 • ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijskih gospodarstvih mladih kmetov 
 • prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo.

 

Trajnostni cilji projekta: Trajnostni projekti, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo ter so zato upravičeni do fiksne obrestne mere v višini 0,5 % letno, morajo vključevati najmanj 50 % upravičenih stroškov, ki spadajo v okvir prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. 

 

Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:

 • mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
 • fizična oseba – kmetija,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

 

Višina posojila:

 • Min: 001 €
 • Max: 1.000.000 €

 

Upravičeni stroški:

Začetek projekta oz. upravičeni stroški lahko nastanejo po oddaji vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški projekta po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme so:   

Opredmetena osnovna sredstva:   

 • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,  
 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč do 10% upravičene vrednosti projekta, 
 • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej),  
 • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej),  
 • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi.  

Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja. 

 

Upravičeni stroški po shemi de minimis so:  

Opredmetena osnovna sredstva:   

 • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč 
 • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi.  

Stroški obratnih sredstev(do največ 30 % upravičene vrednosti projekta):

 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.  
 • stroški iz naslova prevzema kmetije:  izplačilo dednih deležev sorojencev, dokup let zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za upokojitev prenosnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali izplačevanje mesečne rente, ki ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka (465,34 EUR), prenosniku največ 24 mesecev.

 

Posojilni pogoji:

Subvencionirana fiksna obrestna mera:

 • 0,5 % letno (trajnostni projekti oz. projekti prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo) ali
 • 1,00 % letno (drugi projekti).

 

Kapitalsko znižanje oz. odpis obveznosti: ob doseganju trajnostnih ciljev je vlagatelj upravičen do kapitalskega znižanja v višini 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV, pri čemer le ta ne sme presegati 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta.

Portfeljska garancija: zagotavlja kritje kreditnega tveganja na ravni posameznega razvojnega posojila v višini 80 % izgube na posameznem posojilu, vključenem v portfelj, in hkrati krije do 30 % izpostavljenosti garancijskega portfelja.

 

Skupna doba vračanja posojila je najmanj 60 in največ 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe.

Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 60 mesecev.

Glavnica posojila se vrača mesečno.

SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila ter predčasnega vračila posojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

 

Zavarovanje:

 • Zavarovanje z menicami,
 • Zavarovanje 20 % višine posojila z obliko, ki je po javnemu razpisu možna, v razmerju 1,2-kratnika posojila. Možne oblike zavarovanja posojila so:
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

 

Rok za oddajo: od 19.2.2024 do 17.5.2024 oz. do porabe sredstev.

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

Sklad za pravični prehod za razvoj in prestrukturiranje

V začetku leta 2024 se pričakuje javni razpis Sklada za pravični prehod za razvoj in prestrukturiranje premogovniški regij Zasavja in Savinjsko-Šaleške doline.

 

Javni razpis bo namenjen za investicije v produktivne naložbe in naj bi zajemal investicije v osnovna sredstva ter gradnjo.

 

Pričakuje se, da bo v ospredju javnega razpisa razvoj premogovniških regij, zmanjšanje vpliva na okolje, spodbujanje zaposlovanja, dvig dodane vrednosti podjetij in dvig odpornosti na zunanje vplive.

 

Naložbe, ki bodo primerne za prijavo na razpis so:

 • investicije v stroje
 • posodobitev proizvodnega procesa
 • energetska sanacija poslovnih objektov
 • investicija v obnovljive vire energije
 • investicija v neopredmetena osnovna sredstva (programska oprema)

 

 Vrednost upravičenih investicij trenutno še ni znana.

Odstotek sofinanciranja se naj bi gibal med 40% do 60%.

Če imate namen izpeljati naložbo v letu 2024-2026 v tem območju nam sporočite, da se začne s pripravo dokumentacije, da ne bo 

zmanjkalo časa za prvo prijavo. 

.

 

Za dodatna vprašanja nas pokličite 030 315 421 ali posredujte mail info@tibito.eu.