Ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi posledic jesenskih močnih neurij s plazovi in poplavami

Namen razpisa

 

Oškodovanci v gospodarstvu, ki so škodo utrpeli v prizadetih občinah med

 1. oktobrom do 6. novembrom 2023.

 

Oškodovanci

 

To so lahko

 • gospodarske družbe,
 • podjetniki posamezniki,
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
 • zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji.

 

Za oškodovance se štejejo tisti:

 

 • ki so utrpeli škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka.

 

Prizadete občine 

 

V naslednjih prizadetih občinah: Bistrica ob Sotli, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Zreče, Izola, Koper, Piran, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kočevje, Kostel, Litija, Loški potok, Osilnica, Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Tolmin, Škocjan, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Kamnik.

 

 

 

 

 

Izločene dejavnosti   

 

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

 

 • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
 • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) številka 1379/2013, in
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

 

Rok

 • Vlogo se lahko odda:
  • do 12. decembra 2023.

 

Za več informacij in pripravo vloge nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

SID DIGITALEN

SID DIGITALEN

 

Končni prejemniki:

 • Gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga.
 • Vsi z največ 499 zaposlenimi.

 

Namen financiranja:

 • Naložbe in obratna sredstva.
 • Refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita.
 • Z dnem odobritve kredita je kreditojemalcu dodeljena pomoč de minimis v obliki ugodnejše obrestne mere.

 

Kriteriji financiranja inovacij in digitalizacije (kreditojemalec mora izpolnjevati vsaj enega od kriterijev financiranja inovacij ali kriterijev financiranja digitalizacije, ki se nanaša za kreditojemalca ali projekt):

Kriterij financiranja inovacij:

 • inovativni produkt ali proces,
 • hitro rastoče podjetje,
 • letni stroški za R&I enaki ali višji od 20% transakcije,
 • 80 % zneska kredita za R&I in preostanek za povezane stroške,
 • prejemnik inovacijske podpore,
 • prejemnik inovacijske nagrade,
 • tehnološko lastnina in pravice,
 • stroški za R&I kot delež skupnih stroškov poslovanja,
 • stroški za R&I za malo podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo,
 • podporni ukrepi Evropske komisije,
 • inovativno podjetje

 

Kriterij financiranja digitalizacije:

 • inovativni poslovni model,
 • upravljanje dobavne verige,
 • inovacije izdelkov/storitev,
 • odnosi s strankami,
 • poslovni razvoj,
 • kibernetska varnost/zaščita podatkov,
 • notranji procesi,
 • digitalne veščine, usposabljanje in izpopolnjevanje,
 • podjetja za podporo digitalizacije.

 

Drugi pogoji:

 • Na dan sklenitve kredita je razvrščen najmanj v bonitetni razred B – (po metodologiji SID banke).
 • Ni v postopku zaradi insolventnosti, nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita.
 • Ne deluje v izključenih dejavnostih, kot so proizvodnja energije iz fosilnih goriv in z njo povezane dejavnosti, energetsko intenzivna industrija in/ali industrija z visokim izpustom CO2, proizvodnja energije iz fosilnih goriv in druge dejavnosti, ki so navedene v posebnih pogojih.

 

Višina in ročnost kredita, moratorij:

 • Od 100.000 EUR do 2.000.000 EUR, ročnost od 1 do 12 let.
 • Moratorij: največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.

 

Obrestna mera:

 • Obrestna mera je spremenljiva in enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka.
 • Nespremenljivi pribitek je nižji zaradi jamstva Evropskega investicijskega sklada.

 

Zavarovanje:

 • Za zavarovanje kredita se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada InvestEU, pri čemer nadomestilo za uporabo jamstva znaša 0,3 % letno. Poleg jamstva SID banka lahko zahteva ustrezno dodatno zavarovanje.

 

Rok oddaje:

 • Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis je 31.12.2023, po tem datumu je odobritev s statusom pomoči de minimis možna le, če je prišlo do podaljšanja veljavnosti sheme državne pomoči iz člena 5.1 posebnih pogojev.

 

Za morebitna vprašanja nam posredujte mail na info@tibito.eu ali nas pokličite na 030-315421.

Lep pozdrav,

EKIPA TIBITO

SID ZELEN

Končni prejemniki:

 • Gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga.
 • Vsi z največ 499 zaposlenimi.

 

Namen financiranja:

 • Naložbe in obratna sredstva.
 • Refinanciranje pripravljalnih in izvedbenih aktivnosti projekta do največ 10 % vrednosti kredita.
 • Z dnem odobritve kredita je kreditojemalcu dodeljena pomoč de minimis v obliki ugodnejše obrestne mere.

 

Kriteriji trajnostnega financiranja:

Kreditojemalec mora izpolnjevati vsaj enega od kriterijev trajnostnega financiranja:

 • je prejel nagrado in/ali javno podporo z vnaprej določenega seznama,
 • je pridobil pravico intelektualne lastnine, povezane s čisto energijo/podnebjem,
 • je registriral znak za okolje, ima glavno dejavnost v eni od trajnostnih dejavnosti iz druge točke spodaj,
 • je vzpostavil trajnostni/zeleni poslovni model z namenom zmanjšanja ogljičnega ali okoljskega odtisa ali porabe primarnih surovin),
 • je nosilec okoljskega certifikata iz vnaprej določenega seznama.

 

ali projekt izpolnjuje vsaj enega od kriterijev trajnostnega financiranja:

 • nakup, skladiščenje, distribucija, prenos in druge aktivnosti vezane na energijo iz obnovljivih virov (sončna, oceanska, vetrna, geotermalna energija, rešitve za prenos, distribucijo in shranjevanje obnovljive energije ter proizvodnjo izdelkov iz obnovljivih virov– ključne komponente in stroji),
 • prenova ali gradnja zelenih in energetsko učinkovitih certificiranih poslovne stavbe,
 • energijska učinkovitost v industriji (proizvodnja, vgradnja izdelkov ali uporaba tehnologije, ki znatno zmanjšujejo porabo energije/emisije toplogrednih plinov ali drugi standardizirani ukrepi za energijsko učinkovitost z vnaprej določenega seznama),
 • brez-emisijska in nizko-emisijska mobilnost (vozila, motorna kolesa, težka vozila, vodni, železniški ali letalski promet, naprave za osebno mobilnost, infrastruktura),
 • razvoj in uporaba zelenih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za blažitev podnebnih sprememb,
 • odpornost proti podnebnim spremembam,
 • prehod na krožno gospodarstvo, preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranje,
 • zmanjšanje primarnih virov in recikliranje,
 • zmanjšanje količine odpadkov, zbiranje ali predelava,
 • izdelek kot storitveni model, model ponovne uporabe in model souporabe, ki omogoča strategije krožnega gospodarstva, zelene informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogočajo poslovne modele krožnega gospodarstva,
 • upravljanje in učinkovita raba vodnih virov,
 • preprečevanje in nadzor onesnaževanja,
 • varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov – sonaravne rešitve,
 • izboljšanje dostopnosti storitev, izdelkov in infrastrukture ter razvoj podpornih tehnologij, kakor tudi zagotavljanje dostopnosti organizacije in njenih prostorov za stranke in zaposlene invalide in/ali funkcionalno ovirane osebe.

 

 

 

Drugi pogoji:

 • Na dan sklenitve kredita je razvrščen najmanj v bonitetni razred B- (po metodologiji SID banke).
 • Ni v postopku zaradi insolventnosti, nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji.
 • Ne deluje v izključenih dejavnostih, kot so proizvodnja energije iz fosilnih goriv in z njo povezane dejavnosti, energetsko intenzivna industrija in/ali industrija z visokim izpustom CO2, prirejanje iger na srečo, in druge dejavnosti, ki so navedene v posebnih pogojih

 

Višina in ročnost kredita, moratorij:

 • Od 100.000 EUR do 2.000.000 EUR, ročnost od 1 do 12 let.
 • Moratorij: največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let.

 

Obrestna mera:

 • Obrestna mera je spremenljiva in enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka.
 • Nespremenljivi pribitek je nižji zaradi jamstva Evropskega investicijskega sklada.

 

Zavarovanje:

 • Za zavarovanje kredita se uporabi jamstvo Evropskega investicijskega sklada s podporo sklada InvestEU, pri čemer nadomestilo za uporabo jamstva znaša 0,525 % letno. Poleg jamstva SID banka lahko zahteva ustrezno dodatno zavarovanje.

 

Rok oddaje:

 • Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis je 31.12.2023, po tem datumu je odobritev s statusom pomoči de minimis možna le, če je prišlo do podaljšanja veljavnosti sheme državne pomoči iz člena 5.1 posebnih pogojev.

 

Za morebitna vprašanja nam posredujte mail na info@tibito.eu ali nas pokličite na 030-315421.

Lep pozdrav,

EKIPA TIBITO

BIZI LES

Namen razpisa

Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Namen razpisa je spodbujanje trajnostnih naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti lesno-predelovalne panoge na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja vlaganj in razvoja lesno predelovane industrije, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

 

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • Digitalizacija poslovanja,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Uporaba lesa v izdelkih za zeleno prihodnost.

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 50.000 EUR do 1,5 mio EUR kredita.
 • Intenzivnost financiranja:85 % kritje upravičenih stroškov.
 • Odplačilna doba: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev.
 • Moratorij: največ 6 mesecev
 • Obrestna mera: 
 • fiksna od 2,95 % letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,98 % letno naprej, ki je odvisen od Skladove ocene.
 • Zavarovanje: Menica in
 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • zavarovalna polica,
 • depozit oz. bančna vloga,
 • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije
 • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

Upravičeni vlagatelji:

 • Pravna oseba
 • Samostojni podjetnik

Upravičena velikost vlagatelja

 • Mikro
 • Mala
 • Srednja
 • Velika

Upravičene dejavnosti:

 • 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
 • 31 Proizvodnja pohištva.

 

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje:najkasneje do 31.12.2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta. Črpanje sredstev je lahko enkratno ali v več mesečnih tranšah.
 • Način odplačevanja:mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 

Začetek projekta je lahko od 01.01.2022 naprej.

 

Upravičeni stroški projekta so lahko:

 • Nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018) 
 • Neopredmetena sredstva 
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta

Delež kredita je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta

 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

Začetek projekta je lahko od 01.01.2022 naprej.

 

Razpisni roki

 

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 28. 11. 2022 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

AGRO FI mikro

Namen razpisa

 

Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.

 

 

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita. Možnost oddaje 2 vlog (50.000 EUR kredita)
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov vključno z ddv
 • Odplačilna doba:  najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij: največ 12 mesecev
 • Obrestna mera: Obrestna mera znaša 0 % letno.
 • Zavarovanje:  10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic.

Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

Upravičeni vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje za:

 • majhno kmetijo;
 • mladega kmeta,  ki je lahko organiziran kot: fizična oseba – kmetija, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, ali pravna oseba., star manj kot 40 let in ima o najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.

Majhna kmetija je kmetija, ki je ob oddaji vloge na javni razpis vpisana v RKG in ima standardni prihodek v višini od vključno 4.000 evrov do vključno 11.999 evrov, kar je razvidno iz RKG.

Upravičene dejavnosti:

 1. Upravičene dejavnosti s področja primarne kmetijske proizvodnje so:
 • Pridelovanje netrajnih rastlin,
 • Gojenje trajnih nasadov,
 • Razmnoževanje rastlin,
 • Živinoreja,
 • Mešano kmetijstvo,
 • Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov

 

 1. Predelava kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave.

 

 

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje:Namensko in v največ 6 tranša najkasneje v 2 mesecih od zaključka projekta.
 • Način odplačevanja:mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 

 

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2023, so:

 • Opredmetena sredstva – nepremičnine
  • nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,
  • nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
  • nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej),
  • novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej),
  • biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi ter
  • osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi,
 • Neopredmetena sredstva
  • programska oprema,
  • nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
 • Stroški obratnih sredstev
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
  • stroški materiala in blaga.

Mikroposojilo lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z davkom na dodano vrednost.

 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 01.01.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki

 

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 oz. do porabe sredstev.

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

Kohezijske regije in obmejna območja SLO

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija povezuje osem razvojnih regij: Jugovzhodno Slovenijo, Koroško, Pomursko, Podravsko, Primorsko-notranjsko regijo, Posavsko, Savinjsko in Zasavsko.

Kohezijska regija Zahodna Slovenija združuje štiri slovenske razvojne regije: Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Obalno-Kraško.

 

Posamezne občine znotraj OBEH KOHEZIJSKIH REGIJ si lahko ogledate na spodnjem seznamu.

Vzhodna kohezijska regija

Zahodna kohezijska regija

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

GORENJSKA

Črnomelj
Dolenjske Toplice
Kočevje
Kostel
Loški Potok
Metlika
Mirna
Mirna Peč
Mokronog – Trebelno
Novo mesto
Osilnica
Ribnica
Semič
Sodražica
Straža
Šentjernej
Šentrupert
Škocjan
Šmarješke Toplice
Trebnje
Žužemberk

Bled
Bohinj
Cerklje na Gorenjskem
Gorenja vas – Poljane
Gorje
Jesenice
Jezersko
Kranj
Kranjska Gora
Naklo
Preddvor
Radovljica
Šenčur
Škofja Loka
Tržič
Železniki
Žiri
Žirovnica

 

KOROŠKA

GORIŠKA

Črna na Koroškem
Dravograd
Mežica
Mislinja
Muta
Podvelka
Prevalje
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Ribnica na  Pohorju
Slovenj Gradec
Vuzenica

Ajdovščina
Bovec
Brda
Cerkno
Idrija
Kanal
Kobarid
Miren – Kostanjevica
Nova Gorica
Renče – Vogrsko
Šempeter – Vrtojba
Tolmin
Vipava

PODRAVSKA

OSREDNJESLOVENSKA

Benedikt
Cerkvenjak
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče – Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Kungota
Lenart
Lovrenc na Pohorju
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Pesnica
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače – Fram
Ruše
Selnica ob Dravi
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slov. goricah
Sveti Andraž v Slov. goricah
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Šentilj
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale

Borovnica
Brezovica
Dobrepolje
Dobrova – Polhov Gradec
Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Horjul
Ig
Ivančna Gorica
Kamnik
Komenda
Ljubljana
Log – Dragomer
Logatec
Lukovica
Medvode
Mengeš
Moravče
Škofljica
Šmartno pri Litiji
Trzin
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika

 

POMURSKA

OBALNO – KRAŠKA

Apače
Beltinci
Cankova
Črenšovci
Dobrovnik/Dobronak
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš/Hodos
Kobilje
Križevci
Kuzma
Lendava/Lendva
Ljutomer
Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Radenci
Razkrižje
Rogašovci
Sveti Jurij ob Ščavnici
Šalovci
Tišina
Turnišče
Velika Polana
Veržej

Ankaran/Ancarano
Divača
Hrpelje – Kozina
Izola/Isola
Komen
Koper/Capodistria
Piran/Pirano
Sežana

POSAVSKA

 

Bistrica ob Sotli
Brežice
Hrastnik
Kostanjevica na Krki
Krško
Litija
Radeče
Sevnica
Trbovlje
Zagorje ob Savi

 

 

SAVINJSKA

 

Braslovče
Celje
Dobje
Dobrna
Gornji Grad
Kozje
Laško
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Podčetrtek
Polzela
Prebold
Rečica ob Savinji
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenske Konjice
Solčava
Šentjur 
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Štore
Tabor
Velenje
Vitanje
Vojnik
Vransko
Zreče
Žalec

 

ZASAVSKA

 

Hrastnik
Litija
Trbovlje
Zagorje ob Savi

 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA

 

Bloke
Cerknica
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Pivka
Postojna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posamezne občine znotraj PROBLEMSKEGA OBMOČJA si lahko ogledate na spodnjem seznamu.

 

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Ajdovščina,
Apače,
Bistrica ob Sotli,
Bohinj,
Bovec,
Brda,
Brežice,
Cankova,
Cerkno,
Cirkulane,
Črenšovci,
Črna na Koroškem,
Črnomelj,
Divača,
Dobrovnik,
Dolenjske Toplice,
Dornava,
Dravograd,
Gorje,
Gornji Petrovci,
Grad,
Hodoš,
Hrpelje – Kozina,
Ilirska Bistrica,
Jezersko,
Kanal,
Kobarid,
Kobilje,
Kočevje,
Komen,
Kostanjevica na Krki,
Kostel,
Kozje,
Kranjska Gora,
Kungota,
Kuzma,
Lendava,
Loška dolina,
Loški Potok,
Lovrenc na Pohorju,
Luče,
Majšperk,
Metlika,

Mežica,
Miren – Kostanjevica,
Moravske Toplice,
Muta,
Ormož,
Osilnica,
Pesnica,
Pivka,
Podčetrtek,
Podlehnik,
Podvelka,
Poljčane,
Postojna,
Preddvor,
Prevalje,
Puconci,
Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem,
Renče – Vogrsko,
Ribnica na Pohorju,
Rogašovci,
Rogatec,
Ruše,
Selnica ob Dravi,
Semič,
Sežana,
Slovenj Gradec,
Solčava,
Središče ob Dravi,
Sveta Ana,
Sveti Tomaž,
Šalovci,
Šentjernej,
Šmarje pri Jelšah,
Tišina,
Tolmin,
Tržič,
Velika Polana,
Videm,
Vipava,
Vuzenica,
Zavrč,
Žetale.

 

 

 

JP-OVE-01 nov 2023

 

 

Javni razpis JP-OVE-01 – nepovratna sredstva za investicije v naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije

Pogoji za pridobitev sredstev

 

 

– Prijavijo se lahko vsa podjetja, ki imajo registrirano dejavnost proizvodnje električne in/ali toplotne energije.

 

– V primeru investicije v napravo za samooskrbno proizvodnjo energije so upravičena tudi podjetja, ki nimajo registrirane te dejavnosti.

 

– Pred oddajo vloge je pridobljeno soglasje za priklop na električno omrežje in pridobljena druga potrebna dovoljenja, v skladu z zakonodajo (GD in podobno).

 

– Izpolnjevanje tehničnih zahtev za posamezno napravo za proizvodnjo energije iz OVE.

 

Višina nepovratnih sredstev

 

Od upravičenih stroškov:

 

– do 45% za velika podjetja,

 

– do 55% za srednje velika podjetja,

 

– do 65% za mala in mikro podjetja.

 

 

 

Upravičenci


Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost električne energije ali toplote, in je hkrati:

 • pravna oseba,
 • zadruga,
 • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samoupravna lokalna skupnost.

Pogoji za prijavo, posebni trajnostni in tehnični pogoji za upravičenost do pomoči posamezne tehnologije proizvodnih naprav so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

 

Višina in intenzivnost pomoči


Najvišja višina pomoči je izražena v EUR/kW inštalirane moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena posebej.

 

Tip naprave

Najvišja višina pomoči glede na moč ali kapaciteto

Omejitev moči PN za velika podjetja

Omejitve moči PN za srednja podjetja

Omejitev moči PN za mikro in mala podjetja ter skupnosti

A. Proizvodnja električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije

 

 

 

 

A 1.1 fotonapetostna elektrarna

180 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

A 1.2 fotonapetostna elektrarna – skupnostna

250 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

A 1.3 fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem

350 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore

350 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

B. Proizvodnja električne energije iz vetrne energije

 

 

 

 

B 1.1 vetrna elektrarna

280 EUR/kWe

1 MW

1 MW

18 MW

B 1.2 vetrna elektrarna – skupnostna

350 EUR/kWe

1 MW

1 MW

18 MW

C. Proizvodnja električne energije iz vodne energije

400 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

D. Soproizvodnja električne energije in toplote iz geotermalne energije

2.500 EUR/kWe

1 MW

6 MW

6 MW

E. Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina

 

 

 

 

E 1.1 soproizvodnja iz bioplina – biomasa

2.475 EUR/kWe

2 MW

2 MW

2 MW

 

E 1.2 soproizvodnja iz bioplina – deponijski plin

 

500 EUR/kWe

 

2 MW

 

2 MW

2 MW

E 1.3 soproizvodnja iz bioplina – plin pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda

500 EUR/kWe

2 MW

2 MW

2 MW

F. Soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase

3.035 EUR/kWe

10 MW

10 MW

10 MW

G. Proizvodnja toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso)

250 EUR/kWt

10 MW

10 MW

10 MW

H. Toplotne črpalke in toplotni sprejemniki sončne energije

 

 

 

 

H 1.1 toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA)

810 EUR/kWt

10 MW

10 MW

10 MW

H 1.2 toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA)

472 EUR/kWt

10 MW

10 MW

10 MW

H 1.3 toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW

342 EUR/kWt

10 MW

10 MW

10 MW

I. Hranilnik električne energije

225 EUR/kWh

vezano na noč naprave

vezano na noč naprave

vezano na noč naprave

J. Hranilnik toplote

20 EUR/kWh

vezano na noč naprave

vezano na noč naprave

vezano na noč naprave

Opombe:
PN – proizvodna naprava    /   kWe – nazivna električna moč naprave   /   kWt – nazivna toplotna moč naprave   / kWh – kapaciteta hranilnika

 

Obdobje upravičenih stroškov

 

 

Pomoč se dodeljuje za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso bila dokončana ali proizvodna naprava ni obratovala ali ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023.Proizvodna naprava je lahko začela obratovati ali je bila priključena na omrežje takoj po tem datumu. Za začetek del se šteje datum začetka gradbenih del ali datum sklenitve zavezujočega naročila z izvajalcem za izvedbo del.

 

Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči

Razpisni roki

Rok za prijavo: od 6.11.2023 do porabe sredstev.

Če je razpis za vas aktualen, nam sporočite.

Za več informacij in ostale razpise si poglejte na naši internetni strani, lahko nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO