SID – FINANCIRANJE PODJETIJ ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC RESNE MOTJE V GOSPODARSTVU (ORMG2)

Upravičenci:

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

 

Namen financiranja:

 • Za naložbe
 • Za obratna sredstva

 

Višina kredita:

 • Od 100.000 € naprej

 

Ročnost kredita:

 • Od 2 do 8 let (za obratna sredstva) pri kreditih odobrenih po pomoči de minimis
 • Od 2 do 15 let (za naložbe) pri kreditih odobrenih po pomoči de minimis
 • Od 2 do 8 let (za naložbe in obratna sredstva) pri kreditih odobrenih po Sporočilu Komisije.

 

 

 

Moratorij:

 • Znaša ½ ročnosti kredita, vendar največ 5 let za naložbe, ter največ 2 leti za obratna sredstva.

 

Zavarovanje:

 • Vse vrste zavarovanj.

 

Drugi pogoji:

 • Na dan odobritve kredita upravičenec kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize.
 • Upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti.
 • Upravičenec posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • Dodatna pogoja za samostojnega podjetnika sta, da ima odprt poslovni račun ter vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih oddaja na AJPES.

 

Rok za odobritev in črpanje kredita:

 • Skrajni rok za odobritev kredita je 4.10.2025 oziroma do porabe sredstev.
 • Rok za črpanje kredita 31.12.2029.

 

Za več informacij in ostale razpise si poglejte na naši internetni strani, lahko nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

BIZI LIKVIDNOST

Likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetja za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje.

Upravičeni stroški (všteva se tudi nepovračljiv DDV):

 • Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: nova in rabljena oprema (proizveden od 1. 1. 2020 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (proizveden od 1. 1. 2020 naprej), vse za namene optimizacije porabe energije in/ali nadomestitve v poplavi poškodovane opreme in/ali strojev,
 • Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema,
 • Stroški obratnih sredstev: stroški storitev zunanjih izvajalcev (vključno s stroški energetskih pregledov, izdelave dokumentacije za uvedbo sistema upravljanja z energijo, projektne dokumentacije PZI ipd.), stroški materiala in blaga.

Višina zaprošenih sredstev:

 • Najnižja zaprošena vrednost posojila je 80.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 500.000 EUR.
 • Zaprošeno posojilo ne sme presegati 30,00 % od višine čistih prihodkov od prodaje v letu 2022.
 • Vlagatelj mora zaprošena sredstva zaokrožiti na celo število navzdol.
 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 80.000 EUR.

Posojilni pogoji:

 1. a) V primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize, je obrestna mera odvisna od sedeža vlagatelja (v ali izven obmejnih problemskih območij po Uredbi o obmejnih območjih), in sicer prejmejo:
 • vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih fiksno obrestno mero 1,5 % letno,
 • vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območjih fiksno obrestno mero 1,7 % letno.

V kolikor bo vlagatelj najkasneje do 31. 5. 2024 glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022:

 • izkazal zmanjšanje porabe energije (absolutno ali na enoto proizvoda) za vsaj 5,00 % glede na izhodiščno stanje, ali
 • po oddaji vloge na javni razpis izdelal razširjeni energetski pregled s predlaganimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije ali pridobil certifikat ISO 14.001 ali ISO 50001, je vlagatelj upravičen do znižanja obrestne mera za 0,5 % bazičnih točk, pod pogoji, določenimi v posojilni pogodbi.
 1. b) V primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, je obrestna mera fiksna in znaša 0,50 % letno.

Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno.

 

Doba vračanja:

2. novembra, 2023
 • Skupna doba vračila posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe oziroma največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe v primeru posojila za namen zagotavljanja likvidnosti zaradi energetske krize.

Spremembe so objavljene v Uradnem listu RS, št. 109 z dne 27. 10. 2023

 

 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 24 in maksimalno 84 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta (v primeru financiranja osnovnih sredstev).

Pogoji zavarovanja:

Vlagatelj mora zavarovati posojilo z 10 bianco podpisanimi menicami z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menic.

Pri dodeljevanju posojil se uporabljata sledeči shemi:

 • Za zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize se sredstva dodeljujejo po shemi državnih pomoči po Začasnem okviru št. SA.109166 (2023/N) z dne 10. 10. 2023.
 • Za zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav v avgust 2023 se sredstva dodeljujejo po shemi de minimis št. M001-5940117-2023 z dne 21. 9. 2023.

V primeru namena zagotavljanja likvidnosti zaradi odprave posledic poplav iz meseca avgusta 2023 se sredstva dodelijo po shemi de minimis. Vlagatelji morajo v tem primeru upoštevati še sledeče pogoje:

 1. Vlagatelj mora izkazati, da je imel škodo zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, kar mora biti razvidno iz izpisa iz aplikacije AJDA.
 2. Skupna vsota pomoči (proračunska sredstva, zavarovalnina itd.) vlagatelju za odpravo posledic škode po poplavah v mesecu avgustu 2023 ne sme presegati dejanske škode.

Rok za črpanje in skrajni rok zaključka:

 • Najkasneje do 30.6.2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

Rok oddaje:

 • Vlagatelj vlogo odda v obdobju od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Za več informacij in ostale razpise si poglejte na naši internetni strani, lahko nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v                                 avgustu 2023 na gospodarstvo

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja:100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 0,5 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: vlagatelj je utrpel neposredno škodo v poplavah avgusta 2023
 • Višina kredita ne presega 40 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje,      doseženih v letu 2022
 • Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje:Namensko in v enkratnem znesku
        (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja:mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 04.08.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

 • 09.11.2023 do 14.00 ure
 • 20.12.2023 do 14.00 ure

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

Napoved hitre likvidne pomoči podjetjem po poplavah

V pripravi je nov razpis v skupni višini 30 mio EUR za hitro likvidno pomoč podjetjem, ki so utrpela škodo v poplavah.

 

Krediti v višini do 100.000,00 EUR bodo podjetjem omogočili prvo sanacijo, vzpostavitev normalnih razmer za začetek poslovanja, nabavo drobnega inventarja in drugih obratnih sredstev;

 

Financiranje je možno dobiti za:

 • obratna sredstva(plača, blago, material, storitve) in
 • osnovna sredstva.

 

Razpis bo predvidoma objavljen v prvi polovici oktobra.