POPLAVE AVGUST 2023

DODELITEV PREDPLAČIL ZARADI POSLEDIC MOČNIH NEURIJ – POPLAVE AVGUST 2023

Nudimo pomoč pri izpolnjevanju obrazca za oceno škode v gospodarstvu in vloge za dodelitev predplačila zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda – »POPLAVE avgust 2023«

Rok oddaje vloge: 1. september – za tiste, ki si želijo predplačilo ali 20. september za ostale. 

 

Za več informacij nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

BIZI PF – PREMOSTITVENO FINANCIRANJE

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

 

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
  • zadružna zveza.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Višina posojila

 • Min:   30.000 €
 • Max: 300.000€
 • Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 €  oz. 450.000 € v kolikor vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta.

Posojilni pogoji

 • Obrestna mera je FIKSNA, in sicer % letno. Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 0,51 % letno oz. pribitek 0,31% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. 
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 80 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer je moratorij lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 300.000 €

Cilj projekta

Cilji projekta so lahko:

 • Izvedba projekta na področju konkurenčnosti,
 • Izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe,
 • Izvedba projekta na področju zelenega prehoda,
 • Izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti,
 • Izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 1.2020 naprej in se nanašajo na 

 • odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva. Delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00%.

Zavarovanje

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok

 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

Nepovratne finančne spodbude za NOVE naložbe v URE in OVE za poslovne subjekte

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v ukrepov od A do N, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka poziva oz. do porabe sredstev.

 

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

I- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

L- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

M- uvedba sistema upravljanja z energijo.

N- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% upravičenih stroškov naložbe.

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .