RAZPIS P4LM 2023

SPODBUDA ZA MIKRO PODJETJA V LESARSTVU (P4LM 2023)

 

NAMEN FINANCIRANJA:

 • spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa)
 • sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva
 • poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva

 

VIŠINA FINANCIRANJA:

 • Od 15.000 EUR do 70.000 EUR
 • 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov

 

UPRAVIČENCI:

 • Mikropodjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023, s sedežem v RS.
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev.
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
 • Oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in
 • Oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa).
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme).
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Za pridobitev sredstev:

 • V letu 2023: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 11. 2023.
 • V letu 2024: morajo upravičeni stroški nastati in projekt mora biti zaključen do 15. 10. 2024.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE:

 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna).
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa.
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON.
 • Podjetje ne sme biti v težavah.
 • Podjetje ne spada v izključen sektor.
 • Zaprta finančna konstrukcija.
 • Še razpoložljiv znesek po »de minimis«.
 • Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
 • Vlagatelj lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le v enem od obeh let.

 

 

ROKI ZA ODDAJO VLOG:

 • Do 14h, 4.9.2023
 • Do 14h, 6.11.2023

Ali do porabe sredstev.

 

 

Za morebitna vprašanja nam posredujte mail na info@tibito.eu ali nas pokličite na 030-315421.

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

P7E – 2023 KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo bvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize

 

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja:100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste
 • prihodke od prodaje
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje:Namensko in v enkratnem znesku
        (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja:mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 01.01.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki

 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 9.2023 do 14.00 ure
  • 11.2023 do 14.00 ure

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

SID FINANCIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV NA PODROČJU CESTNIH PREVOZOV (PROMET 2)

Prejemniki:

 • Gospodarska družba
 • Samostojni podjetnik
 • Zadruga

 

Glavna dejavnost: izjava mestni in primestni kopenski potniški promet, medkrajevni in drugi cestni potniški promet ter cestni tovorni promet, in katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini.

 

Namen financiranja:

 • Naložbe v RS, katere dela se začnejo in končajo v tekočem ali naslednjem koledarskem letu, glede na leto oddaje vloge za financiranje.
 • Za obratna sredstva, ki predstavljajo stroške blaga, materiala, storitev in stroški dela, ki so prikazani v finančnih izkazih v tekočem ali naslednjem koledarskem letu, glede na leto oddaje vloge za financiranje.

 

VIŠINA KREDITA

 • 000 EUR – 2.000.000 EUR
 • Višina državne pomoči je enaka višini kredita (glavnica)
 • Financiranje do 85 % stroškov posla

 

ROČNOST KREDITA IN MORATORIJ

 • Najmanj 2 leti
 • Zadnji obrok kredita ne sme zapasti kasneje kot 28.6.2030
 • Moratorij na odplačilo kredita je lahko največ polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 2 leti.

 

 

 

OBRESTNA MERA

 • Predvidena obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja.
 • Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

 

ZAVAROVANJE: poroštvo fizične osebe ali nepremičnina, premičnina in/ali drugo ustrezno zavarovanje.

 

DRUGO:

 • ne deluje v sektorju kmetijstva, ribištva in akvakulture.
 • ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
 • iz finančnih izkazov za zaključeno poslovno leto 2021 prikaže, da je razmerje med prilagojenim finančnim dolgom in EBITDA manjše od 5, pri čemer velja, da je EBITDA večji od 0.
 • nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • na dan odobritve kredita kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je prizadeta zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini (na primer: zmanjševanja povpraševanja, prekinitev obstoječih pogodb in projektov in posledično izgube prometa, motnje dobavne verige, neporavnana plačila iz Rusije ali Ukrajine, povečana tveganja kibernetskih napadov, povečanja stroškov in/ali zmanjšane količine dobavljenega materiala, surovin, energentov).

 

ROK ODDAJE: 31.12.2023

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

EKO SKLAD JAVNI POZIV 107SUB-EVOB23

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

 

 

NAMEN:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

− nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa;

− nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.

 

UPRAVIČENI STROŠKI NALOŽBE

Upravičeni stroški naložbe so (vključno z DDV) stroški nakupa novega/rabljenega vozila na električni pogon (strošek najema baterije za dvoletno obdobje najema se šteje za upravičen strošek naložbe). Do nepovratne finančne spodbude je vlagatelj upravičen za naložbo, ki je bila izvedena v času od 1. 5. 2023.

 

 

UPRAVIČENCI

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

 

 

 

VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZNAŠA:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

− 6.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000,00 EUR (z DDV);

− 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);

− 3.000,00 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 30.000,00 EUR (z DDV);

− 2.000,00 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 30.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);

− 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L7e;

− 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L6e;

− 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;

− 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;

− 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.

 

POGOJI:

Za nakup novega vozila:

− mora biti prva registracija po proizvodnji opravljena po 1. 5. 2023,

− mora postati vlagatelj po prvi registraciji prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.

 

Za nakup rabljenega vozila:

− mora biti prva registracija vozila po proizvodnji opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020;

− mora biti registracija vozila s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge,

− mora postati vlagatelj po registraciji lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o

finančnem lizingu, uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.

 

RAZPISNI ROK

Rok je po izvedeni naložbi in do zaprtja javnega poziva.

 

 

JAVNI POZIV 108SUB-EVPO23

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

 

 

NAMEN:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v ukrep nakup novih okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.

 

UPRAVIČENI STROŠKI NALOŽBE

Upravičeni stroški naložbe so stroški nakupa novega vozila na električni pogon (strošek najema baterije za dvoletno obdobje najema se šteje za upravičen strošek naložbe).

Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup vozil za cestni prevoz tovora. Šteje se, da gre za stroške za nakup vozil za cestni prevoz tovora, če je pravna oseba registrirana samo za dejavnost 49.410 Cestni tovorni promet po veljavni Standardni klasifikaciji dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti 2008).

Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.

 

VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZNAŠA:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

− 6.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000,00 EUR (z DDV);

− 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);

− 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L7e;

− 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L6e;

− 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;

− 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;

− 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.

 

 

UPRAVIČENCI

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe.

 

POGOJI:

– Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti kupljeno po 1. 5. 2023 od prodajalca, ki je bil v času prodaje registriran za prodajo vozil, in pred oddajo vloge.

– Prva registracija po proizvodnji vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge.

– Vlagatelj mora po prvi registraciji postati prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila. Račun za nakup vozila, ki je predmet naložbe, se mora glasiti na vlagatelja.

– Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso predmet naložbe.

 

Vsi pogoji in zahteve iz tega javnega poziva morajo biti izpolnjeni na dan vložitve vloge.

 

 

RAZPISNI ROK

Rok je po izvedeni naložbi in do zaprtja javnega poziva.