KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV 67OB22

NAMEN:

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

A- vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter

pripravo tople vode,

B- vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje

prostorov in pripravo tople vode,

C- vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,

D- zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,

E- gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,

F- nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,

G- nakup okolju prijaznih vozil,

H- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

I- nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko

razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,

J- učinkovita raba vodnih virov,

K- oskrba s pitno vodo.

 

UPRAVIČENCI

– fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti

 

KREDITNI POGOJI:

– obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3 %

– odplačilna doba: max.  10 let

– višina kredita: min. 1.500 EUR in največ do višine priznanih stroškov

 

 

OBDOBJE UPRAVIČENIH STROŠKOV:

Projekt še ne sme biti izveden. Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev po podpisu pogodbe.

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

JAVNI POZIV 104SUB-SO22

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

 

NAMEN:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/ za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

 

UPRAVIČENCI

– fizične osebe (lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana z električno energijo, družinski član lastnika ali solastnika),

– pravne osebe zasebnega prava,

– samostojni podjetniki

 

UPRAVIČENI STROŠKI NALOŽBE

Upravičeni stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:

− nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije);

− nakupa baterijskega hranilnika električne energije;

− montaže naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije ter zagona sistema;

− montaže naprave za samooskrbo z električno energijo (brez baterijskega hranilnika električne energije) ter zagona sistema;

− pripadajočih električnih inštalacij in opreme

 

IZKLJUČENE DEJAVNOSTI:

– sektor ribištva in akvakulture,

– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov,

– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:

 • kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
 • kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

 

VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZNAŠA:

– 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

– 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

 

POGOJI:

– prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav,

– izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo,

– lastništvo naprave za samooskrbo (Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci),

– izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo,

– dodeljena nepovratna finančna spodbuda predstvalja pomoč po pravilu ˝de minimis˝

 

RAZPISNI ROK

Rok je do zaprtja javnega poziva.

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev Junij 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj s SID banko do konca leta omogoča 158 milijonov evrov ugodnih posojil in različnih finančnih instrumentov. Predvidoma jeseni pa nameravamo vzpostaviti nov sklop posojil v višini 100 milijonov evrov za podjetja, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza.

 

Trenutno je podjetjem do konca leta iz Sklada skladov in Sklada skladov – covid19 na voljo še 93 milijonov evrov prostih sredstev, in sicer za raziskave, razvoj in inovacije, financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP), krožnega gospodarstva, mikroposojila ter lastniško in kvazi-lastniško financiranje. V okviru posojilnih skladov je na voljo 41 milijonov evrov za zagotavljanje likvidnosti in spodbujanje investicij za podjetja, ki so utrpela škodo v energetski krizi, šest milijonov evrov za financiranje v turistični panogi ter 18 milijonov evrov za tehnološke inovacije v kapitalskih družbah.

 

 

Minister Han je poudaril, da pa je v času višjih obrestnih mer, inflacije in negotovosti za podjetja pomembno tudi dostopno in ugodnejše povratno financiranje gospodarstva tako za spodbujanje investicij kot za zagotavljanje likvidnosti podjetij. »Na tem področju ministrstvo in SID banka združujemo moči in finančna sredstva. Skupaj lahko naredimo več za dobro slovenskega gospodarstva, kot bi vsaka institucija posebej« je dejal Han in poudaril: »Letos do konca leta ponujamo skupaj s SID banko 258 milijonov evrov povratnih sredstev različnih ukrepov.«

 

 

Ob tem je predsednik uprave SID banke, Borut Jamnik, povedal: »V SID banki smo upravičeno ponosni na uspešnost dosedanjega črpanja, koriščenja in plasiranja kohezijskih sredstev, ki smo ga dosegli skupaj s finančnimi posredniki in s tem omogočili izjemne multiplikativne učinke.

 

V okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 lahko podjetja vseh velikosti ter tudi samostojni podjetniki in zagonska podjetja do konca leta prek različnih finančnih instrumentov financiranja koristijo skupno še do 93 milijonov evrov.

 

Za posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (naložbeno področje RRI) je podjetjem vseh velikosti do konca leta na voljo še do 40 milijonov evrov. Finančna instrumenta (posojila in jamstva) omogočata financiranje do 10 milijonov evrov, ročnosti do 10 let, financiranje 100 odstotkov upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice.

 

Za posojila za financiranje MSP, vključno krožnega gospodarstva, mikroposojila ter lastniškega in kvazi-lastniškega financiranja (naložbeno področje MSP) je malim in srednje velikim podjetjem do konca leta na voljo do 50 milijonov evrov. Finančni instrumenti v odvisnosti od instrumenta mdr. omogočajo financiranje do 10 milijonov evrov, ročnosti do 10 let, oziroma do 25.000 evrov in ročnosti do 5 let v primeru mikroposojil, financiranje 100 odstotkov upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice.

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

Razpisi za lesno predelovalno industrijo

Napovedi razpisov za lesno-predelovalna podjetja

 

 1. Mikro spodbude v lesarstvu 2.0

 

Vrsta podpore: nepovratna sredstva.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški: nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Predvidena objava: v mesecu juniju 2023.

 

 1. Spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa

 

Vrsta podpore: nepovratna in povratna sredstva.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški: nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Za dodaten točke je dobro da ima podjetje narejeno LCA analizo.

 

Analiza življenjskega cikla izdelkov, storitev, sistemov in procesov. Je celovita ocena okoljskega vpliva izdelkov, storitev, sistemov in procesov v različnih fazah njihovega življenjskega cikla. 

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

27. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023

Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin

 

UPRAVIČENCI

sklop A: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov,

sklop B: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

– 8.500.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop A), ter

– 6.500.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).

Nepovratnih sredstev se lahko dobi do 50%.

 

PREDMET PODPORE

Predmet podpore so naslednje naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin, in sicer:

– stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin,

– stroji za spravilo krompirja in čebule,

– stroji za spravilo buč,

– stroji za spravilo hmelja,

– stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, in

– namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

 

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI

 1. Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 23. in 24. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe ter pogoje iz četrtega in osmega odstavka 100. člena Uredbe:

 

 1. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu s tretjim odstavkom 41.a člena zakona, ki ureja kmetijstvo;
 2. če je fizična oseba, mora biti vpisan v RKG oziroma biti lastnik gozda na ozemlju Republike Slovenije;
 3. če je pravna oseba, razen občin, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
 4. če je samostojni podjetnik posameznik, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
 5. vrednost zapadlih neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ne sme znašati 50 eurov ali več. Šteje se, da vlagatelj ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja v obdobju zadnjih petih let pred vložitvijo vloge na javni razpis. Če pogoj iz prvega stavka te točke ni izpolnjen, ARSKTRP vlagatelja pred odločitvijo pozove, da poravna zapadle neporavnane obveznosti v osmih dneh od vročitve poziva in za to predloži dokaze. Če vlagatelj obveznosti tudi v roku iz prejšnjega stavka ne izpolni oziroma za to ne predloži dokaza, se šteje, da pogoj iz te točke ni izpolnjen;
 6. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
 7. če je fizična oseba razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
 8. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom zakona, ki ureja kmetijstvo;
 9. iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis, mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. členom te uredbe. Pogoj iz te točke ne velja za naložbe iz druge alineje 98.a člena te uredbe;
 10. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev oziroma vzdrževanje objektov oziroma nakup pripadajoče opreme ali druge opreme, ki se uporablja tudi za druge namene, se:

–  od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na bruto tlorisno površino ali bruto prostornino objekta, ki je predmet podpore,

–  od vseh stroškov nakupa pripadajoče oziroma druge opreme se kot upravičeni priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na zmogljivost opreme, bruto tlorisno površino ali bruto prostornino objekta, v katerem je oprema nameščena

 1. računi in predračuni se morajo glasiti na vlagatelja. Če gre za vlagatelja iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, druge alineje drugega odstavka 76. člena te uredbe ali druge alineje drugega odstavka 84. člena te uredbe, se račun in predračun glasi na člana skupine kmetov, člana skupine lastnikov gozdov oziroma člana skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti;
 2. v vlogi na javni razpis mora opredeliti število in predvideno časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev. Če upravičenec uveljavlja predplačilo v skladu s 105. členom te uredbe, v vlogi na javni razpis napove datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost presega znesek predplačila;

 

 

RAZPISNI ROK

Rok do  26. 7. 2023 do 14. ure

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

 

PORTFELJSKA GARANCIJA SID banke

Na voljo produkt SID banke od 30.000 do 10.000.000 EUR po obrestni meri 0 % + 6 mesečni EURIBOR.

UPRAVIČENCI

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja in s.p. iz celotne Slovenije.

          Poslujejo najmanj 2 leti z isto davčno številko.

           Zaposlujejo ob oddaji vloge najmanj 1 osebo za poln delovni čas.

            Imajo poravnane vse zapadle obveznosti do FURSa in oddane vse REK obrazce.

KREDITNI POGOJI

– KREDIT od 30.000 EUR do 10.000.000 EUR z dobo vračanja od 3 do 10 let.

– Moratorij do ½ ročnosti kredita.

OBRESTNA MERA 0,0% + 6 mesečni euribor.

ZAVAROVANJE 62,5% brezplačno jamstvo SID banke.

– Hitra obravnava vlog (do 3 tedne od oddaje dokumentacije).

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Sončne elektrarne,
 • Novogradnje stavb,
 • Nakup obstoječih stavb + adaptacija,
 • Novi stroji,
 • Rabljeni stroji, ki so novejši od prejšnjih,
 • Adaptacije, sanacija streh, toplotni ovoji, rekuperacije, zamenjava ogrevalnih sistemov,
 • Vse kar spada v tehnološko opremo in prihrani/zmanjša obstoječe stroške.

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO