RAZPIS BIZI NOO IN BIZI NOO POSOJILO

RAZPIS BIZI NOO IN BIZI NOO POSOJILO

 Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih.

Je oblikovan za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO_posojilo) v sklopu ene vloge.

 

VLAGATELJI

 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:

pravna oseba

 • o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

 

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:

 • zadruga,

 

Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.

Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju (OPO).

Upravičena velikost subjekta: MSP

 

VIŠINA SREDSTEV

 

Nepovratna sredstva od 50.000 € do 160.000 €

Ugodno posojilo od 25.000 € do 500.000 €

 

POGOJI

 

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €

Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta (lahko kredit)

Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).

 

 

 

 

Posojilni pogoji v primeru kombinacije:

 

Vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta

Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta)

V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oz. de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.

Ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem

Možnost predčasnega poplačila.

 

 

CILJ PROJEKTA

 

Upravičenec bo moral v enem letu (31.12.) po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja izpolnjevati sledeča cilja:

 

 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
 • izvedeni ukrepi in doseženi rezultati za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. vpliv investicije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost skladno s predloženim dokumentom Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, kar vlagatelj izkaže s poročilom, ki izkazuje izboljšanje učinkovite rabe virov s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21) ter zmanjšanje snovne učinkovitosti z izračunom oz. elaboratom, ki prikazuje zmanjšanje porabe materialov/surovin pri proizvodnji proizvoda, ki je predmet projekta.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 

Upravičeni stroški so lahko

 • po de minimisu ( v treh kelih lahko prejmete do 200.000 eur sredstev) ali
 • po državni shemi.

 

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:

 

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta)
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu

 

 

Če je kot del investicije OVE (SE, TČ, BIOMASA …) potem gre investicija po de minimisu.

Lahko prejmete do 75% sredstev.

 

ZAVAROVANJE POSOJILA

 

Zavarovalni pogoji v primeru kombinacije:

 

 • Zavarovanje z menico (obvezno),
 • Zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
 • Zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
 • Zavarovalna polica,
 • Depozit oz. bančna vloga,
 • Bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države članice EU ali prvovrstne tuje banke,
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb.

 

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

RAZPISNI ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

 

Oddaja vloga je elektronska.

Oddaja ene vloge, tudi v primeru kombinacije z ugodnim posojilom

Vlogo se lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka oz. do porabe sredstev, in sicer

rok do 16.06.2023

rok do 28.07.2023

rok do 01.09.2023

rok do 29.09.2023

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO