JAVNI RAZPIS P7 2023

Prišel v objavo 21.4.2023.

Prvi rok prijave 22.5.2023.  

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjim.

Cilji javnega razpisa so:
1. financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 

2.  omogočiti dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
–  brez stroškov odobravanja in vodenja,

 – nižjih zavarovalnih zahtevah – menice.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 30.000.000 EUR. 

Pogoji:
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (v nadaljevanju: MSP);
b) je ustanovljen in deluje pred 2022 kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 1 oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad2 ;
c) dosegati bonitetno oceno izhajajoč iz S.BON-1 ali ES BON (Ajpes po bilanci 2022) vsaj SB7 ;
d) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Kreditni pogoji: Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 50.000,00 EUR. Odobrijo se lahko največ dve vlogi 2 x 25.000 EUR.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja 
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) +  0,8 % p.a. (fiksni del), 
Zavarovanje kredita:
• menice podjetja

Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin. 
 
Nakazilo na TRR, kasneje dokazilo glede porabe sredstev.
 
Roki za prijavo: 
 22.05.2023 do 14.00 ure, 
18.06.2023 do 14.00 ure, 
18.09.2023 do 14.00 ure, 

18.10.2023 do 14.00 ure.  

Ostale razpise si lahko pogledate na naši internetni strani ali posredujete vprašanje in vam bomo odgovorili. 

Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Interreg Program Slovenija-Hrvaška

V petek, 24. marca 2023, sta bila v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027  objavljena

 

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) in

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2.  

 

Javna razpisa sta namenjena sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programskem obdobju 2021-2027, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev. Program predvideva vzajemno učenje in skupne ukrepe, ki vodijo k spremembam v vseh prednostnih nalogah, predvsem k ponovnemu čezmejnemu povezovanju, razumevanju trenutnih skupnih potreb in nevarnosti hitro spreminjajoče se realnosti ter sodelovanju za povečanje odpornosti in prilagodljivosti ljudi, organizacij in skupnosti, s čimer bo programsko območje postalo bolj zeleno in digitalno ter tako pripravljeno na prihodnost.

 

Za sofinanciranje projektov je za razpisa za standardne projekte zagotovljenih 35,5 mil. EUR sredstev iz ESRR. Program se izvaja na osnovi odprtih javnih razpisov. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so na voljo sredstva.

 

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. 

 Prvi rok za predložitev vlog je:

  • Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2)– 24. maj 2023, ob 12. uri (po srednjeevropskem času).

 

  • Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2– 21. junij 2023, ob 12. uri (po srednjeevropskem času).).

 

Program v okviru navedenih razpisov podpira standardne projekte v okviru naslednjih treh prednostnih nalog in pripadajočih specifičnih ciljev:

Prednostna naloga 1: zelena in prilagodljiva regija

  • Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
  • Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

 

Prednostna naloga 2: Odporna in trajnostna regija

 

  • Specifični cilj 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

 

Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija

  • Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

 

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

JAVNI RAZPIS P7 CE 2023

Pozdravljeni,
 
JAVNI RAZPIS P7 CE 2023 -prišel bo v objavo 21.4.2023

Rok prijave bo v maju. 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim (MSP-jem).
 
Cilji javnega razpisa so:
1. financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 
2.  omogočiti dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
–  brez stroškov odobravanja in vodenja,
 – nižjih zavarovalnih zahtevah – menice.
 
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 30.000.000 EUR. 
 
Pogoji:
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (v nadaljevanju: MSP);
b) je ustanovljen in deluje pred 2020 kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 1 oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad2 ;
c) dosegati bonitetno oceno izhajajoč iz S.BON-1 ali ES BON (Ajpes po bilanci 2022) vsaj SB7 ;
d) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
 
Kreditni pogoji: Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 50.000,00 EUR. Odobrijo se lahko največ dve vlogi 2 x 25.000 EUR.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja 
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + nekje 0,8 % p.a. (fiksni del), 
Zavarovanje kredita:
• menice podjetja
 
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
 
Nakazilo na TRR, kasneje dokazilo glede porabe sredstev.
 
Ostale razpise si lahko pogledate na naši internetni strani ali posredujete vprašanje in vam bomo odgovorili. 
 
Glede  prijave, investicije, ostalih razpisov nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.