Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Sprememba javnega razpisa je objavljena v Uradnem listu št. 135/22 z dne 21. oktobra 2022. Ključne spremembe so:

 • NOV ROK: 15.9.2023. ;
 • znižanje vstopnega pogoja za sofinanciranje kampov, in sicer iz 50 kampirnih enot na 30 ter prilagoditev merila, ki se nanaša na število nastanitvenih enot v kampih;
 • dodatna opredelitev merila glede prijave podjetij v javni lasti na javni razpis: prijavijo se lahko tudi podjetja v javni lasti, kjer država ali lokalna skupnost nima 30 % ali več kot 30 % kapitala ali glasovalnih pravic (v primeru podjetij, ki se na razpis prijavljajo na podlagi Regionalne sheme državnih pomoči) oziroma, kjer država ali lokalna skupnost nima 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic (v primeru podjetij, ki se na razpis prijavljajo na podlagi sheme Program izvajanja  finančnih spodbud MSP);
 • sprememba pogoja glede vpisa v Register nastanitvenih obratov in sistem kategorizacije, ko se investicija v rekonstrukcijo nanaša na vzpostavitev novega nastanitvenega obrata v objektu, kjer se na dan oddaje vloge ni izvajala nastanitvena dejavnost – v tem primeru se vpis v oba sistema izvede ob zaključku investicije.

Namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa so:

– trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti,

– dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic  oziroma 3–4 jabolka). 

Popolna prenova oziroma rekonstrukcija iz prejšnjega stavka za potrebe tega javnega razpisa sledi opredelitvi iz GZ-1.

Sofinanciranje do največ 1.100.000 EUR. 

Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka).

Novogradnja za potrebe tega javnega razpisa iz prejšnjega stavka je gradnja, katere posledica je novozgrajeni objekt ali prizidava, kot je opredeljeno v GZ-1.

Sofinanciranje do največ 1.800.000 EUR. 

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

– hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;

– penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;

– turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;

 kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;

– glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Prijavitelji oziroma končni prejemniki

Na razpis se skladno s pogoji oziroma zahtevami le-tega lahko prijavijo:

– mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, 

– z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge,

– s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, 

– se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji.

Za prijavitelje iz prejšnjega odstavka štejejo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma ter imajo najkasneje na dan oddaje vloge registrirano eno od naslednjih dejavnosti:

– SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,

– SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,

– SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

UpravičenI stroški pri izvedbi investicije:

–  opredmetena sredstva

(stroški gradnje, pripravljalna in zemeljska dela, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, zunanja ureditev obrata, nakup opreme, gradbeni proizvodi, pohištvo, naprave,stroji,

računalniška in IT oprema, druga oprema kot na primer: za pripadajoč vrt ali teraso),

– neopredmetena sredstva 

(namenjeno za digitalizacijo opreme in procesov dela, komuniciranja z zaposlenimi za izboljšanje delovnih procesov in komuniciranja s ključnimi ciljnimi skupinami z namenom oblikovanja personalizirane ponudbe in za izboljšanje uporabniške izkušnje)

– storitve zunanjih izvajalcev

(stroški priprave in izdelave projektne oziroma investicijske dokumentacije,  stroški izdelave energetskih izkaznic oziroma elaboratov gradbene fizike, stroški gradbenega nadzora, stroški pridobitve ekoloških znakov, stroški programov izobraževanja in usposabljanja (za vodje in zaposlene pri nosilcu investicije), stroški zagonskega trženja (stroški vključitve v digitalni rezervacijski in prodajni sistem, stroški vzpostavitve spletne strani)). 

V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti ter večje porabe obnovljivih gradbenih materialov.

Sem sodijo nakup in vgradnja:

– zunanjega energetsko učinkovitega stavbnega pohištva v stavbi,

– naprav za pridobivanje toplote iz obnovljivih virov,

– naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ti stroški se sofinancirani zgolj po shemi de minimis),

– energetsko učinkovitejše razsvetljave,

– energetsko učinkovite kurilne naprave,

– energetsko učinkovitega sistema ogrevanja in/ali hlajenja,

– sistema za izkoriščanje odpadne toplote,

– naprav, ki prispevajo k zmanjšanju porabe pitne in sanitarne vode (varčne sanitarne armature, sistem za zbiranje in uporabo deževnice),

– ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, stiskalnice odpadkov, kompostnik idr.),

– sistemov za nadzor in regulacijo energetskih sistemov in

– toplotne izolacije celotnega zunanjega zidu, strehe, stropa ali tal.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo tudi stroški, ki se nanašajo na dopolnjujočo oziroma spremljajočo turistično infrastrukturo, ki predstavlja celovit turistični produkt nastanitvenega obrata (npr. vlaganja v wellness centre, kongresne kapacitete, otroška igrišča, vinske kleti …), vendar zgolj v primeru, ko je takšna ponudba neposredno povezana z nastanitvenim obratom (znotraj ali tvori celovito enoto z nastanitvenim obratom), ki je predmet prijave na razpis in je pretežno namenjena turistom, ki bivajo v nastanitvenem obratu. Vlaganja v dopolnjujočo oziroma spremljajočo turistično infrastrukturo lahko predstavljajo do vključno 30 % upravičenih stroškov investicije.

Gradbeno dovoljenje predložiti ministrstvu najkasneje v roku desetih mesecev po prejemu sklepa o izboru, vendar hkrati najkasneje do predložitvi prvega zahtevka za izplačilo. 

Načrtovna vrednost investicije mora znašati najmanj 300.000 EUR. 

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči sofinanciranja investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo (sklop 1) in investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (sklop 2), skladno s karto regionalne pomoči, je oziroma v nobenem primeru ne sme preseči:

Občine/Intenzivnost pomoči po regionalni shemi

Velika Podjetja

Srednje velika podjetja

Mikro in mala podjetja

Območje »a« – celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI03 Vzhodna Slovenija, kamor sodijo naslednje občine (148):

Apače, Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bloke, Braslovče, Brežice, Cankova, Mestna občina Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Dobje, Dobrna, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica, Hodoš, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Križevci, Mestna občina Krško, Kungota, Kuzma, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Metlika, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Mirna, Mirna Peč, Mislinja, Mokronog – Trebelno, Moravske Toplice, Mozirje, Mestna občina Murska Sobota, Muta, Nazarje, Mestna občina Novo mesto, Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Polzela, Postojna, Prebold, Prevalje, Mestna občina Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radeče, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Mestna občina Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveta Ana, Sveta trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Tišina, Trbovlje, Trebnje, Trnovska vas, Turnišče, Mestna občina Velenje, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zavrč, Žalec, Žetale, Zreče, Žužemberk

30 %

40 %

50 %

Območje »c« – del ozemlja teritorialne enote NUTS 2 SI04 Zahodna Slovenija, ki vključuje ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 obalno-kraška statistična regija, kamor sodijo naslednje občine (6):

Divača, Hrpelje – Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana

25 %

35 %

45 %

Območje »c« – del ozemlja teritorialne enote NUTS 2 SI04 Zahodna Slovenija, ki vključuje: 

– celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 goriška statistična regija, kamor sodijo naslednje občine (13): 

Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava

– ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 gorenjska statistična regija, kamor sodijo naslednje občine (17): 

Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

– ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI041 osrednjeslovenska statistična regija občine (5) 

Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče.

15 %

25 %

35 %

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči sofinanciranja investicij MSP v skladu z Uredbo GBER, je oziroma v nobenem primeru ne sme preseči:

Občine/Intenzivnost pomoči po shemi MSP

Srednje velika podjetja

Mikro 

in mala podjetja

Območje t. im. »belih lis« vključuje: 

– na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI042 gorenjska statistična regija občina (1): 

Mestna občina Kranj 

– na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI044 obalno-kraška statistična regija občini (2):

Ankaran in Mestna občina Koper 

– na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 osrednjeslovenska statistična regija občine (21): 

Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika

10 %

20 %

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči sofinanciranja investicije, določene po shemi de minimis v nobenem primeru ne sme preseči:

Intenzivnost pomoči po shemi de minimis

Velika Podjetja

Srednje velika podjetja

Mikro 

in mala podjetja

Velja za oba sklopa prijavljenih investicij, velikosti podjetij, ne glede na to s katerega območja oziroma občine prihajajo.

70 %

70 %

70 %

Po shemi de minimis (stroški zunanjih izvajalcev, nakup naprav za proizvodnjo električne energije) je sofinanciranje 70%, največ do 10% vrednosti upravičenih stroškov investicije. 

Investicija mora biti zaključena do 30.6.2026. 

Rok za oddajo vloge: 15.9.2023. 

Glede dodatnih informacij, preverbe in prijave smo vam na voljo. 

Pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

RAZPIS P1 PLUS 2023 – marec 2023

RAZPIS P1 PLUS 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

 

Namen in cilji produkta

 

Namen produkta P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP,

še posebej:

– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP

– za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko

manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno

uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,

– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Financiranje je možno dobiti za obratna (plača, blago, material, storitve) in osnovna sredstva.

Za obratna je doba do 5 let (od 5.000 EUR do 100.000 EUR oz. 200.00 EUR za srednje velika podjetja),  možnost moratorija do 6 mesecev. 

Za osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena do 1,25 mio EUR) pa je doba do 10 let, moratorij do 24 mesecev.

 

produkt/linija

MSP 5+

MLADI MSP

% garancije

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

% garancije

obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

60 %

0,60 %

80 %

0,35 %

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

80 %

0,35 %

80 %

0,35 %

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G*

60 %

0,85 %

60 %

0,85 %

Obrestna mera in garancija se razlikuje glede na PRODUKT in DOBO ustanovitve podjetja

 

Kreditni in garancijski pogoji:

Kreditno–garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

 

POGOJImi preverimo

 • vsaj 1 zaposlen na zadnji mesec pred oddajo vloge,

      po GVINU vsaj D2 boniteta,

      bilanca stanja 2021 oz pri prijavi v maju se gleda bilanca 2022,

     kapitala v primerjavi z obveznostim do virov sredstev mora biti vsaj 7%,

 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« v pozitivni vrednosti do vključno 7,0, doseženi v letu 2021 ali letu 2022 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2023 in zavode);

Pogoje predhodno brezplačno preverimo. Pripravimo vam kompletno dokumentacijo, ki je potrebna (poslovni in finančni načrt, vloga, denarni tok za banko ) in po potrebi vodimo razgovor na banki, da vam izdajo bančni sklep – priloga k dokumentaciji.

Upravičeni stroški od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Možnost prijave :   15.4., 5.5, 25.5., 15.6., 5.7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10.

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih.

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih. 

Za MSP podjetja.

Lahko se bo dobilo do 50% nepovratnih sredstev (mikro in mala podjetja) in 40% za srednje velika podjetja,  

po regionalni shemi za: 

– stroje in opremo,

– računalniško opremo

– gradbena dela.

Pridobiti potrebno še 2 dodatni ponudbi, če ni mogoče potrebna izjava …

Izvedba investicije do 3 leta.

Pogoj 1 zaposlen, ustanovitev podjetja pred oddajo vloge. 

Objava razpisa naj bi bila naslednji teden. 

Prvi rok naj bi bil že konec meseca februarja, zato ni veliko časa. 

Možno bo tudi pridobiti do 75% ugodnega posojila po SRRS za izvedbo investicije. 

25% bo moralo podjetje samo prispevati (lastna sredstva – kredit ali iz poslovanja).

Posredujemo vam še nekaj aktualnih in bodočih razpisov, ki bi morda lahko bili za vas zanimivi.

 

 1. MIKROPOSOJILO PHV – AKTUALEN 

do 150.000 eur za obratna sredstva in / ali osnovna sredstva (stroji in oprema) 

–  zavarovanje menice

–  doba od 2 do 5 let z možnostjo moratorija, 

–  boniteta od SB1-SB5 (lahko mi naročimo – 50 eur neto) samo 0,9% letno in 37,5% 6 mes         euriborja – maksimalno do 100t eur,

–  če je bonitetna Ajpes slabša ali nimate vpliva covida je obrestna mera med 1,3% do 1,9% letno in 37,5% 6 mes euriborja,

–  ni stroškov odobritve in vodenja.

–  namensko črpanje,

– odobritve do 150.000 eur – črpanja februar 2023.

 1. MIKROPOSOJILO SPS – OBJAVLJEN KONEC JANUARJA 2023

do 100.000 eur za obratna sredstva in osnovna sredstva (stroji in oprema)  

–  zavarovanje menice

– doba od 2 do 5 let z možnostjo moratorija, 

– predvidena obrestna mera  0,8% letno in 37,5% 6 mes euriborja 

–  ni stroškov odobritve in vodenja.

–  nakazilo na TRR

– možnost črpanja marec-april 2023

 1. SID RAZPISI 

 od 100.000 eur  naprej –  za obratna in / ali osnovna sredstva 

– zavarovanje potrebno dati  menice in možnosti: nepremičnina, premičnina-amortizacijska doba, zaloge, terjatve  

– obrestna mera nekje med 1% – 3% letno + 6 mes euribor, odvisno od bonitete podjetja

– doba odplačila do 12 let, možnost moratorija

– nakazilo na TRR

– možnost odobritve april 2023

 1. P1 2023 – V OBJAVI MAREC 2023

Do    200.000 eur za obratna sredstva. 

Do 1.250.000 eur za osnovna sredstva. 

– garancija 60%-80% s strani razpisa, 

–  doba do 5 let za obratna sredstva in do 10 let za osnovna sredstva,  z možnostjo moratorija, 

– obrestna mera med 0,5% do 0,9% letno in 6 mes euribor

– namensko črpanje

– možnost odobritve – april 2023

 

 1. Dvig konkurenčnosti lesno – predelovalne panoge – AKTUALEN 

Namenjeno predvsem za osnovna sredstva (lahko tudi rabljena oprema).

 • Min: 50.000 €, Max: 1,5 mio €
 • fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta
 • sofinanciranje Sklada je do vključno 85 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV
 • ročnost: minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe
 • moratorij: moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta
 • možnost predčasnega poplačila
 1. ENERGETIKA MSVP – AKTUALEN 

Namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja.

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.7.2021 so:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva
 • Min: 50.000 €, Max: 1,0 mio €
 • 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 85 % upravičenih stroškov
 • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila.
 1. JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO – JR RRI NOO 

Prijavljeni RRI projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. RRI projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
 2. RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev.
 3. RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani agencije.
 4. Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev.
 5. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati

najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR.

” src=”blob:https://tibito.eu/a672619d-9bb7-421f-8513-a6a885d3c9d3″ alt=”image.png” class=”Apple-web-attachment Singleton” style=”opacity: 1;”>

Intenzivnost pomoči je naslednja:

− velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov,

− srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov,

− mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.

− oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

.  

Ostale razpise si lahko pogledate na naši internetni strani ali naslovite vprašanje in vam bomo odgovorili. 

Prav tako glede vprašanj in prijave nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023.

 Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000,00 EUR, najvišji pa 50.000,00 EUR. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis«.
 
  Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer: 
– v občini Dobrovnik: Dobrovnik in Žitkovci
 – v občini Hodoš: Hodoš in Krplivnikk,
– v občini Moravske Toplice: Motvarjevci, Pordašinci, Čikečka vas, Prosenjakovci, Središče, 
– v občini Lendava: Radmožanci, Kamovci, Genterovci, Mostje, Banuta, Dolga vas, Dolgovaške gorice, Lendavske gorice, Lendava, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Čentiba, Dolina, Pince, Pince marof, Petišovci, Trimlini, Gaberje, Kapca, Kot 
– v občini Šalovci: Domanjševci 
 
POGOJI 
– MSP 
  – imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež (šteje se zadnjih 12 mesecev do dneva oddaje vloge), 
– na naslovu sedeža, poslovni enoti ali podružnici izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije,  
 
 Obdobje upravičenosti stroškov Strošek je upravičen, če je bil predmet projekta naročen (sklenjena pogodba, izdana naročilnica), plačan in dobavljen ter vključen v delovni proces in usposobljen za delovanje na upravičenem območju v obdobju upravičenosti,
 -in sicer od datuma oddaje vloge na ta javni razpis in najkasneje do 30.9.2023.  
 
  Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da: 
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, 
– so dejansko nastali za blago, ki je bilo dobavljeno v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu, 
– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oz. glavno dejavnostjo podjetja,2 in katerega posamična neto vrednost (brez DDV) je višja od 500,00 EUR, 
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, 
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami, 
– so nastali (osnovno sredstvo, dobavljeno in usposobljeno za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti, 
– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
 – proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena izposoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom), 
– so podprti z dokazili 
– listinami, ki se glasijo na prejemnika sredstev, 
– so nastali v skladu z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni), 
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni). 
 
Delovni stroji so upravičeni. 
Rabljeni stroji niso upravičeni. 
 
Stroški prijavljenega projekta morajo biti v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.  
 
Rok 31.3.2023.
 
Glede prijave nas pokličite ali posredujte mail. 

JAVNI RAZPIS P7-2 2023

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim (MSP-jem) za omilitev posledic izbruha nalezljive koronavirusne bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
 
 
Pogoji:
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja (v nadaljevanju: MSP);
b) je ustanovljen in deluje pred 01.01.2019 kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 1 oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad2 ;
c) dosegati bonitetno oceno izhajajoč iz S.BON-1 (Ajpes) vsaj SB7 na podlagi letnega poročila za leto 2021;
d) na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive koronavirusne bolezni COVID-19; kar je razvidno kot upad čistih prihodkov od prodaje za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019;
e) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 
Kreditni pogoji: Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Odobrijo se lahko največ dve vlogi.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.
Zavarovanje kredita:
• 8 menic podjetja
 
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
 
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08):
A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
B 05: Pridobivanje premoga,
C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,
G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
L: Poslovanje z nepremičninami,
M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
R 92: Prirejanje iger na srečo.

Rok do: 24.3. in 24.4. do 14:00 oz. do porabe sredstev

 
Glede  prijave nas pokličite ali posredujte mail, da preverimo če izpolnjujete pogoje in kakšne so možnosti za odobritev. 

 
Z lepimi pozdravi !
 
 
EKIPA TIBITO