Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)

Upravičence obveščamo, da se 21. februarja 2023, začne zbiranje vlog za pomoč.

Posebno opozorilo za mikro, mala in srednja podjetja: Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23), niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če želijo ti isti upravičenci uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z ZPGOPEK. 

JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT AGRO DOPOLNILNE

Finančni produkt  je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji, katerega cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev in spodbujanje trženja, pri čemer Sklad daje prednost projektom, ki prispevanje k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

 

Vlagatelji

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila

 • Min:   50.000 €
 • Max: 500.000 €

Posojilni pogoji

 • Fiksna OM:  od 1,84 % do 3,67 % letno v primeru posojila po shemi de minimis (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,87 % do 2,41 % letno v primeru posojila po shemi de minimis (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov
 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:

 • Povečanje količine predelave oz. trženja proizvodov kmetije (npr. v kg, l, m3) na letni ravni,
 • Zmanjšanje stroškov predelave oz. trženja na enoto proizvoda (v EUR) na letni ravni,
 • Povečanje ali izboljšanje storitvenih kapacitet dopolnilne dejavnosti, ki je predmet projekta in se izkaže preko povečanja prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela na 1PDM ali z dodatno zaposlitvijo.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški projekta so:

 • Nakup/gradnja/adaptacija in rekonstrukcija objektov
  • Nova oprema in Rabljena oprema (od 1.1.2019 naprej)
  • Novi delovni stroji in Rabljeni delovni stroji (od 1.1.2019 naprej)
  • Neopredmetena sredstva
  • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta
  (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.

Zavarovanje

Možne oblike zavarovanja spodbud so:

 • zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto,
  • zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto,
  • zavarovalna polica,
  • depozit oz. bančna vloga,
  • bančna garancija oz. nepreklicna garancija na prvi poziv banke, ki je pridobila
  dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstne banke države
  članice EU ali prvovrstne tuje banke,
  • poroštvo kreditno sposobnih pravnih ali fizičnih oseb.

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

Razpisni rok in način oddaje vloge

 • Oddaja vloga je elektronska
 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od d 27.2.2023 do 31.12.2023 oz. do porabe sredstev

 

Za več podatkov nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO