10 JAVNI RAZPIS 4.2 PREDELAVO IN TRŽENJE – 2022

 

 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2

 

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

 

 1. UPRAVIČENCI

Upravičenci so:

 • za nosilci majhnih kmetij (sklop A),
 • nosilci kmetij in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) in
 • samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe (sklop C)

 

Pravne osebe se morajo ukvarjati s kmetijstvom povezano dejavnostjo (živilskopredelovalna).

Cilj podukrepa: Povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

 1. NAMEN PODPORE IN VRSTA NALOŽB

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Predelava : pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja)

Trženje: Trženje kmetijskih proizvodov pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje izvajata v ločenih prostorih.

 1. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov so:

 1. stroški ureditve objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 2. stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT;
 3. prispevek v naravi če gre za nosilca kmetijske dejavnosti gre za prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca iz prejšnje alineje in če gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov;
 4. splošni stroški (splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Med splošne stroške sodijo tudi stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s osemnajstim odstavkom 102. člena te uredbe ter stroški sodnega tolmača. Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, razen, če ni pri posameznih podukrepih in operacijah iz te uredbe drugače določeno.)
 5. stroški nakupa tovornih vozil z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.
 1. VIŠINA PODPORE

 

Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se poveča za:

–        5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov

–        5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti

–        5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

–        5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se upoštevajo površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu,

–        10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih

–        20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

–        15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje,

–        15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso.

      15 odstotnih točk za kolektivne naložbe.

Podpore se  lahko seštevajo, vendar:

  ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti.

– ne smejo preseči 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;

– ne smejo preseči 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje

 

 1.  MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

Sklop A -minimalno 25 točk

Sklop B in C – minimalno 30 točk

 

Vložitev vloge:  od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023, do 14.00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge naprej.

 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail na tibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z lepimi pozdravi !

 

 

EKIPA TIBITO