P7CE 2022

JAVNI RAZPIS P7CE 2022 – KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

Namen produkta

je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

– nižji obrestni meri kredita,

– brez stroškov odobravanja in vodenja,

– nižjih zavarovalnih zahtevah,

– ročnosti kredita,

– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

 

Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 32.000.000 EUR, in sicer:

➢ 27.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oz. predelave (SKD klasifikacija: področje C – Predelovalne dejavnosti)

➢ 5.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestni potniški promet (SKD klasifikacija naslednjih dejavnosti: I55.1; I55.2; I55.3; I56; N79; N82.3; R90; H49.391).

 

Kreditni pogoji: Najnižji znesek kredita znaša 20.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita:

 • z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev.

 

Obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,35 % p.a. (fiksni del); če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Krizno likvidnostni kredit je brez stroškov odobritve in brez stroškov vodenja

Črpanje kredita je enkratno (nakazilo na TRR).

 

Zavarovanje kredita:

 • 5 menic podjetja in
 • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premoženja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto nepremičnino. To pa ne pomeni vpisa hipoteko na njegovi nepremičnini.

 

Med upravičene stroške

se upoštevajo OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,

– izdatki za opravljene storitve,

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),

– zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Upravičeni stroški so od 1.6.2022 do 31.5.2023.

 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:

 1. Področje C – Predelovalne dejavnosti
 2. Področje gostinstva, kulture in cestni potniški promet (za to skupino je na razpolago 5.000.000 EUR razpisanih sredstev), in sicer:

➢ I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

➢ I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

➢ I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

➢ I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

➢ N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

➢ N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

➢ R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

➢ H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pogoj, da podjetje razpo- laga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov).

 

Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

 1. podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot:
 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki posamezniki1 ,
 • zadruge in zavodi, ter

– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;

 

 1. b) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
 2. c) je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID 19 in energetske krize na poslovanje podjetja. Vlagatelji morajo izpolnjevati oba navedena pogoja. Upravičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid19, to je pred 12.03.2020. Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za januar 2022;

 

Vlagatelji naj bi bili predvidoma obveščeni najkasneje 45 dni od oddaje vloge.

 

Rok prijave: do 15.11.2022 do 14:00

 

Za več podatkov nas pokličite 030-315 421 ali posredujte mail info@tibito.eu .