JR za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2022

Predmet javnega razpisa

 

 1. Sofinanciranje investicij
 2. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo na sejmih
 3. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru

 

Namen A

 

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro in majhna podjetja, ki v letih 2020 in 2021 – dvakrat zapored še niso prejela sredstva iz občinskega proračuna za namen A.

 

 

Upravičeni stroški

 • Nabava novega ali rabljenega stroja /ev
 • Nabava nove ali rabljene proizvodnje in storitvene opreme ( pohištvena opreme ni upravičena)
 • Nakup podjetja
 • Nakup nematerialnih pravic (patenti, licence)

Intenzivnost pomoči

Sofinanciranje lahko maksimalno znaša največ 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije z upoštevanjem zgornje meje v višini  do 40.000 eur brez DDV.  Znesek je lahko višji. Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in prejemnik prispevati najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo. Minimalna vrednost investicije v višini 4.200 eur brez DDV. Za podjejta ki so bila ustanovljena po 15.9.2019 je spodnji limit investicije 1.000 eur brez ddv.

Sofinanciranje za obdobje od 16.9.2021 do 15.9.2022.

 

 

Namen B

 

Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev obdobju od 16.9.2021 do 15.9.2022. Sofinanciranje se stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih. Sofinanciranje je lahko do 40% upravičenih stroškov.

 

Upravičeni stroški

 • Najem razstavnega prostora,
 • Stroški vpisa v razstavni katalog

Zgornja meja upravičenih stroškov v višini 5.000 eur brez DDV.

 

 

Namen C

 

Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v obdobju od 1.9.2021 do 31.8.2022.

 

Upravičen strošek najemnine je maksimalno do 7€/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo in potrdilo o plačilu. Maksimalna upravičena površina je do 100 m2.

Višina subvencioniranja je do 40% upravičenih stroškov oz. največ do 2,8€/m2.  

Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem mestnem jedru.

 

Rok za prijavo je do 15.9.2022

 

Dodatne informacije

 

Za dodatne informacije nas pokličite 03 546 12 66 ali posredujte mail na info@tibito.eu .

Lep pozdrav.

EKIPA TIBITO

JR SE OVE 2021

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

 

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

 

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

 1. nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
 2. nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
 3. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

pri čemer dejavnosti iz točke 2) in točke 3) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke 1) na javni razpis.


Upravičenci 

 

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

 

 

 

 

Upravičeni stroški

 

Upravičeni stroški so:

 1. a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
 2. b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
 3. c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 4. d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
 5. e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

 

 

Višina sofinanciranja

 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.

 

 

Roki za oddajo: 16.9.2022 do 23.59

 

 

Dodatne informacije

 

Za dodatne informacije nas pokličite ali posredujte mail na info@tibito.eu .

 

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

JAVNI POZIV 92FS-PO21

JAVNI POZIV 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

 

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za gospodarstvo v obliki:

nepovratnih sredstev  (20%) in/ali

− kredita (80%),

 

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

 

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

 

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

 

UPRAVIČENCI

 

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 

− pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

 

 − pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

 

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja

 stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

 

Nepovratna sredstva: do 20% investicije.

Maksimalno 200.000 eur.

 

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR.

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

 

ROK ZA ODDAJO: Do porabe sredstev.

 

Dodatne informacije

 

Za dodatne informacije nas pokličite ali posredujte mail na info@tibito.eu .

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

JR STKTP NOO 2022-2025

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025)

Namen in cilji javnega razpisa

 

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

 

Predmet javnega razpisa

 

Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II:

 

SKLOP I

– je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120  podjetij.

 

SKLOP I poteka v dveh FAZAH:

FAZA A (shema de minimis) zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.

FAZA B (državna pomoč) – po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR, v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

 

SKLOP II

– je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80  podjetij.    

 

 

Razdeljen je v dve skupini:

 1. Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP

V to skupino spadajo zagonska podjetje, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

 

 1. Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP

V to skupino spadajo mikro in mala podjetja, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

 

 SKLOP II poteka v dveh FAZAH:

FAZA A (shema de minimis) zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.

FAZA B (državna pomoč) po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

 

Višina sofinanciranja

 

FAZA A: 100% (de minimis)

 

FAZA B: do 70% (de minimis / RRI / MSP)

 

Roki za oddajo

 

SKLOP I: 

 1. rok: 15. 9. 2022
 2. rok: 16. 1. 2023
 3. rok: 15. 6. 2023
 4. rok: 15. 11. 2023
 5. rok: 15. 3. 2024

SKLOP II :

 1. rok: 15. 11. 2022
 2. rok: 15. 4. 2023
 3. rok: 15. 9. 2023
 4. rok: 15. 1. 2024
 5. rok: 15. 4. 2024

 

 

 

Pomembno!

 

 V FAZO B se lahko prijavijo zgolj podjetja, ki so bila vključena v FAZO A in so jo uspešno zaključila.  

 

Dodatne informacije

 

Za dodatne informacije nas pokličite ali posredujte mail na info@tibito.eu .

 

 

Lep pozdrav.

 

EKIPA TIBITO

Energetika MSVP

UPRAVIČENCI:

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer
  • zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec ter
  • v primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi druge oblike zasebnikov, kot so registrirani sobodajalec, samostojni novinar, izvršitelj,
   notar, odvetnik, lekarnar, samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2019.

 

VIŠINA POSOJILA: min. 100.000 EUR in max. 1.000.000 EUR

 

POSOJILNI POGOJI:

 • 6-mesečni EURIBOR + pribitek 0,66 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
 • Ročnost: do 15 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Možnost predčasnega poplačila

 

DELEŽ SOFINANCIRANJA SKLADA: do 85% upravičenih stroškov

 

NAMEN: Nov finančni produkt je namenjen projektom za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstva okolja.

Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju  Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

 • Učinkovita raba energije za naložbe na področju: 
  • energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu. 
  • uvedbe sistema upravljanja z energijo, 
  • vgradnje energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov, 
  • izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav, 
  • naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,  
 • Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spremembam za naložbe na področju: 
  • toplotne izolacije, in sicer:  
   • ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, 
   • tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi, 
   • fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi, 
  • zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi, 
  • vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav , in sicer: 
   • toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 
   • kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 
   • toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe, 
   • solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 
   • prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi, 
   • sistema ogrevanja v stavbi, 
 • ​​​​​​​zamenjave sistema razsvetljave v stavbi. 

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 7. 2021 so:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema/delovni stroji
 • Neopredmetena sredstva

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 120.000 EUR.

 

 

ZAVAROVANJE:

 • Zavarovanje z menico (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava nepremičnin s predmetom projekta z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin s predmetom projekta z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev

 

 

Za več podatkov nas pokličite ali posredujte mail na info@tibito.eu.