Subvencija 92FS-PO21 EKO SKLAD

Subvencija 92FS-PO21  EKO SKLAD

Rok za oddajo vloge: pred zaključkom naložbe

UPRAVIČENE OSEBE

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

− pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

− pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov

državnega proračuna.

SPODBUDA

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost.

Za ukrep R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

 

UKREPI:

 

 • toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

 

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K).

 

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom v stavbi, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) na novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

 

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

 

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

 

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

 

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi okni s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 1,1 W/(m2K) ter za zamenjavo vhodnih vrat z novimi s toplotno prehodnostjo Ud ≤ 1,1 W/(m2K).

 

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%)

 

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo nove kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer:

− za kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU)

 

za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje.

 

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

 

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo stare ali pa nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.

 

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih grelnikov.

 

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote

 

 

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

 

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega sistema razsvetljave z energijsko učinkovitim sistemom razsvetljave. Upoštevani bodo energijsko učinkoviti sistemi razsvetljave v stavbi izvedeni z LED tehnologijo, pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pa izvedeni z modularnimi LED svetili

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

 

Pravica do spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega obstoječega sistema ogrevanja. Optimizacija sistema ogrevanja mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo ali izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe

 

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

 

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

 

M – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,

 

Pravica do spodbude se dodeli za naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote (v nadaljnjem besedilu: SPTE), ki niso upravičene do podpor države po Uredbi o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16, 74/20 in 121/21).

 

Proizvodne naprave SPTE, ki so upravičene do spodbud po tem pozivu, morajo temeljiti na eni izmed naslednjih tehnologij:

 

 • plinska turbina s kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote,
 • protitlačna parna turbina,
 • odjemno kondenzacijska parna turbina,
 • plinska turbina z rekuperacijo toplote,
 • motor z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote ,
 • mikroturbine z rekuperacijo odpadne toplote,
 • Stirlingov motor,
 • gorivna celica,
 • parni motor,
 • turbina z organskim Rankinovim ciklom,

− druga vrsta tehnologije ali njihova kombinacija, ki se uporablja za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom

 

 

 

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

 

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo sistema učinkovitega izkoriščanja razpoložljive odvečne toplote, proizvedene pri delovanju različnih procesov in/ali naprav, kot je npr. visokotemperaturna toplota dimnih plinov peči, toplota dimnih plinov kotlov, toplota kompresorjev za komprimiran zrak in hladilne sisteme, nizkotemperaturna toplota različnih hladilnih sistemov, ki je odvedena kot stranski produkt v okolje in sicer, če se bo ta uporabila za ogrevanje oziroma hlajenje, ki bi ga bilo sicer potrebno zagotoviti z drugimi viri energije.

 

O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

 

Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo starih neučinkovitih elektromotorjev z novimi energijsko učinkovitimi elektromotorji in/ali za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov pri obstoječih elektromotornih sistemih, kot so npr. črpalke, ventilatorji, zračni kompresorji, transportni sistemi, hladilni kompresorji, zamrzovalna tehnika.

 

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

 

Pravica do spodbude se dodeli za uvedbo računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za uvedbo standarda SIST EN ISO 50001. Sistem upravljanja z energijo mora z vgrajeno programsko in strojno opremo omogočiti merjenje, nadzor, spremljanje in upravljanje z energijo

 

Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi študije, iz katere mora biti razvidna poraba električne energije v kWh/leto in poraba goriva v kWh/leto in sicer v zadnjem letu pred uvedbo sistema upravljanja z energijo

 

 

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

 

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo naložbe v opremo ali napravo v okviru optimizacije v tehnološkem procesu, katere učinek je manjša raba energije. Do spodbude so upravičene izključno naložbe, ki so bile obravnavane v energetskem pregledu, so vključene v končno poročilo in ki izkazujejo upravičenost naložbe s prihranki zaradi manjše rabe energije. Iz prihrankov zaradi manjše rabe energije mora biti izkazano, da je vračilna doba naložbe krajša od 12 let pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa, pri čemer je višina spodbude omejena na 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

 

AGRO Pf – KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO – PREMOSTITVENO FINANCIRANJE ZA ODOBRENE PROJEKTE

Vlogo se lahko odda: od 4. 4. 2022 do 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev

 

NAMEN: Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo kmetijska gospodarstva odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

 

UPRAVIČENCI:

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ali
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oz. register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

 

VIŠINA POSOJILA: min. 5.000 EUR in max. 250.000 EUR oz. 450.000 €, v kolikor vlagatelj pri Skladu hkrati zaproša oz. ima odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta.

 

POSOJILNI POGOJI:

 • ROM + 1% + pribitek 1,20 % letno, kar znaša približno 2,22% letno
 • Ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem
 • Moratorij: do 3 let, pri čemer je moratorij lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 250.000 €.

 

DELEŽ SOFINANCIRANJA SKLADA: do 100% upravičenih stroškov

 

UPRAVIČENI STROŠKI: odobrena neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva

 

 

ZAVAROVANJE:

 • Zavarovanje z menicami (obvezno)
 • Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
 • Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
 • Zavarovalna polica
 • Depozit oz. bančna vloga
 • Bančna garancija
 • Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
 • Nepreklicna jamstva Republike Slovenije in občin.

 

Če vlagatelj zavaruje obveznosti do Sklada z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.

 

Za več podatkov nas pokličite ali posredujte mail.

Javni razpis za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe

Datum oddaje: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer 4.2.2022. oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 

Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v

evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot,

– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja

pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v

register kmetijskih gospodarstev.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 01.01.2020.

Cilj javnega razpisa

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike

Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja primarne kmetijske pridelave za prilagajanje

podnebnim spremembam, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro

počutje živali,

 • Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
 • Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti

Osnovni pogoji za prijavo

 

Obrestna mera je lahko:

 • fiksna od 1,05% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,63% letno naprej, ki je

odvisen od Skladove ocene.

Vlagatelj v prijavi oz. opisu projekta opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere.

 • Skupna doba vračanja: do 240 mesecev z vključenim moratorijem do 36

mesecev. Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 50.000 EUR, max. 1.000.000 EUR

 

 

Upravičeni stroški za sofinanciranje

 

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021 oz. po

oddaji vloge na javni razpis v primeru posojil po pravilih državnih pomoči in so:

Nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti

Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta)

Nova oprema

Rabljena oprema (od 1.1.2018 naprej)

Novi delovni stroji

Rabljeni delovni stroji (od 1.1.2018 naprej)

Biološka sredstva – večletni nasadi

 

Neopredmetena sredstva

 

V primeru projektov izven pravil državnih pomoči, so lahko predmet projekta tudi

sledeči upravičeni stroški:

Nakup kmetij

Nakup in urejanje kmetijskih zemljišč

Biološka sredstva – osnovna čreda

Stroški materiala in blaga; do 30% upravičenega projekta, v kolikor so vezani na

izvedbo projekta

 

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva: Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31.12.2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta

 

Okvirna višina sredstev: Razpisani znesek: 6.000.000 EUR iz sredstev Sklada. Oblika sredstev: posojilo

Za dodatne podatke in vprašanja nas pokličite ali posredujte mail na info@tibito.eu .

Javni razpis za projekte nakupa in urejanja kmetijskih in gozdnih zemljišč; A – AGRO ZEMLJA

 

Datum oddaje: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27.6.2022 do 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma  po razpisnem roku.

 

Upravičenci:

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v

evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot,

– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja

pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v

register kmetijskih gospodarstev.

Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 01.01.2020.

 

Cilj javnega razpisa

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu in gozdarstvu na območju

Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanja primarne kmetijske pridelave, ki  ustreza naslednjemu ukrepu:

 • trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri,
 • povečanje samooskrbe s hrano.

Osnovni pogoji za prijavo

 

Obrestna mera je lahko:

 • fiksna od 0,90% letno naprej in je odvisna od Skladove ocene ali
 • spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,50% letno naprej, ki je

odvisen od Skladove ocene.

Vlagatelj v prijavi oz. opisu projekta opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere.

 • Skupna doba vračanja: do 240 mesecev z vključenim moratorijem do 24

mesecev. Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.

 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 10.000 EUR, najvišja pa 150.000,00 EUR. Za

vlagatelje s kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 3,00 je lahko

najvišja višina zaprošenega posojila 250.000,00 EUR

 

Upravičeni stroški za sofinanciranje

 

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021 in so:

 • nakup kmetijskih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu,
 • nakup gozdnih zemljišč, praviloma na celotnem lastniškem deležu.

 

 

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva: Rok za črpanje je najkasneje do 30. 6. 2023 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

 

Okvirna višina sredstev: Razpisani znesek: 3.000.000 EUR iz namenskega premoženja Sklada

Oblika sredstev: posojilo

Za dodatne podatke in vprašanja nas pokličite ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

 

 

SPREMEMBA ODDAJE DATUMOV ZA RAZPISE:

 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2: ROK 4.2.2022.