JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST

Datum oddaje: do 13.7.2022

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti:

od 1.000.000 do 12.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti

od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti

od 500.000 do 2.000.000 EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50% vrednosti investicije.

Cilj javnega razpisa

 • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti,
 • dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
 • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
 • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Osnovni pogoji za prijavo

 • prijavitelj je registriran v sodnem registru najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge
 • podjetje je lahko veliko ali MSP
 • ima plačane vse prispevke in druge dajatve
 • Investicija mora biti zaključena najkasneje v roku treh let od začetka izvajanja investicije

Upravičeni stroški za sofinanciranje

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…)
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme.

V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oz. standardi s področja knjiženja oz. računovodenja ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.

Obdobje v katerem morajo biti porabljena sredstva: Obdobje upravičenosti stroškov je 36 mesecev, zadnji rok za zaključek investicije je 31. 3. 2026.

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje med 10% in 50%.

Okvirna višina sredstev: 88.500.000 EUR

Za dodatne podatke in vprašanja nas pokličite ali posredujte mail na info@tibito.eu .