RAZPIS SPODBUDA ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU

Predmet  javnega razpisa Spodbuda za mikropodjetja v lesarstvuje sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

 • C16 (Obdelava in predelava lesa) ali
 • C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

 

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5000 evrov ter največ 50.000 evrov. 

Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60 % upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci. 

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški plač.

 

Roka za oddajo vlog sta: 30. junij 2022 in 18. november 2022.

 

 Za dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji nam pišite na elektronski naslov info@tibito.eu

 

 

EKIPA TIBITO

 

Podjetje uspešno posluje od leta 2011.

 

Aktualne razpise si poglejte na  TIBITO.EU .

 

 cid:image002.png@01D27AF8.032F3830

 

Poslovno svetovanje; Priprava razpisne dokumentacije; Mentorstvo; Pridobitev kredita in leasinga za pravne in fizične osebe; Cenitve;  Prevajanje nem in ang; Prijava na javne razpise; Raziskava tržišča

 

GSM: 00386 30 31 54 21   GSM: 00386 40 19 50 19

 

TEL: 00386 35461 266      TEL: 00386 83301811

 

E: tibito.tomaz@gmail.com        

 

E: info@tibito.eu               W: www.tibito.eu

Posojila z jamstvom EGF, za katera vam ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj

Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (PROMET 1)

Ste prevoznik na področju mestnega ali medkrajevnega kopenskega, potniškega ali tovornega prometa in zaradi vpliva epidemije COVID-19 za poslovanje potrebujete dodatna likvidnostna sredstva? 

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.

 • Malo ali srednje veliko podjetje.

 • Veliko podjetje.

 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 800.000 €.

 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov posla

 • Dobo kreditiranja od 6 do 8 let.

 • Moratorij na odplačilo glavnice je obvezen in znaša 2 leti. 

 • Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

 • Najvišji znesek kredita (tj. 800.000 EUR) se zniža za znesek drugih državnih pomoči, ki so bile končnemu prejemniku dodeljene zlasti na podlagi oddelka 3.1. Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.
 • Zavarovanje: poroštvo lastnikov gospodarske družbe in/ali drugo ustrezno zavarovanje. 

Kredit lahko pridobite, če

 • Kot glavno dejavnost izvajate mestni in primestni kopenski potniški promet (razen obratovanja žičnic in zobatih železnic), medkrajevni in drug cestni potniški prometter cestni tovorni promet
 • Ob oddaji vloge z isto davčno številko poslujete najmanj dve poslovni leti in imate v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno vsaj dva zaposlena.
 • Dokažete, da je na vaše poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19 (le podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa).
 • Na dan 31. 12. 2019 niste bili podjetje v težavah.
 • Nimate neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Svetujemo in financiramo

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za kritje celotnih stroškov posla, kar vključuje:

 • stroške blaga, materiala in storitev;
 • stroške dela.

Naš cilj je, da vašemu podjetju omogočimo poslovanje tudi ob spremenjenih razmerah v času širjenja epidemije korona virusa.

Da bodo vaši nadaljnji koraki k izpolnjevanju zastavljenih ciljev lažji, vam ne bomo zaračunali nadomestila za opravljeno storitev.

Svoje zastavljene cilje z nami dosežete lažje, hitreje in zanesljiveje.

Rok za sklenitev pogodbe                    

30. 6. 2022 ali kasneje, če pride do podaljšanja sheme državne pomoči po Začasnem okvirju.