RAZPIS P1 PLUS 2022 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO BRESTNE MERE

Financiranje je možno dobiti za obratna sredstva in osnovna sredstva.

 

Za obratna je doba do 5 let (od 5.000 EUR do 100.000 EUR oz. 200.00 EUR za srednje velika podjetja),  možnost moratorija do 6 mesecev.  

 

Za osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena do 1,25 mio EUR) pa je doba do 10 let, moratorij do 24 mesecev.

 

Za obratna in osnovna sredstva naj bi obrestna mera bila:

 

 1. 0,35 %+ 6 mes. EURIBOR za podjetje ustanovljena do 5 let,

ali podjetja, ki kupijo stroje in opremo ter sami dajo 20 % lastnega vira ter za tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:

 • tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
 • patenti,
 • registrirana RR dejavnost,
 • razni standardi oz. certifikati.

 

 1. 0,60 % + 6 mes. EURIBOR = 0,60% za starejša podjetja od 5  let, za obratna in osnovna sredstva, GARANCIJA 60 %

 

 1. 0,85 % + 6 mes. EURIBOR = 1,00 % za G podjetja – TRGOVINA, za obratna in osnovna sredstva GARANCIJA 60 %

 

POGOJI – mi preverimo

 • vsaj 1 zaposlen na zadnji mesec pred oddajo vloge,

      po GVINU vsaj D2 boniteta  

      bilanca stanja 2020 oz pri prijavi v juliju se gleda bilanca 2021 kapitala v primerjavi z  

       obveznostim do virov sredstev mora biti vsaj 7,

 • EBITDA – do vključno 7 za leto 2020 oziroma pri prijavi v juniju se glede po bilanci 2021 

 

Upravičeni stroški od 1.1.2022 do 31.12.2023.

 

Možnost prijave:   15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10. in 15.10.2022.

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

JAVNI RAZPIS ZA POMOČ PODJETJEM PRI PONOVNEM ZAGONU DEJAVNOSTI PO ODPRAVI OMEJITEV, VAZANIH NA COVID – 19

V objavo je prišel razpis kjer se lahko dobi sofinanciranje v obliki pavšalnega zneska,
ki znaša 6.000 eur na enega zaposlenega.
 
Obdobje upravičenih sofinanciranih stroškov in izdatkov za zaposlenega se prične s
1.8.2021 in se konča z 31.1.2022. 
 
SKD dejavnosti: 
– I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
 – I56.300 Strežba pijač 
– N79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
– N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
– N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
– R90.010 Umetniško uprizarjanje 
– R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje  
 
Pogoj je, da je upad prihodka za leto 2020 v primerjavi z letom 2019 v višini vsaj 75 odstotkov po večih kriterijah. 
 
Predno bi vam naredili vlogo bi preverili ali izpolnjujete pogoje. 
 
Rok prijave: 22.4.2022

UGODNO FINANCIRANJE P1 PLUS 2022 S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO IN GARANCIJO SKLADA

Financiranje je možno dobiti za obratna sredstva in osnovna sredstva.

 

Za obratna je doba do 5 let (od 5.000 EUR do 100.000 EUR oz. 200.00 EUR za srednje velika podjetja),  možnost moratorija do 6 mesecev. 

 

Za osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena do 1,25 mio EUR) pa je doba do 10 let, moratorij do 24 mesecev.

 

Za obratna in osnovna sredstva naj bi obrestna mera bila:

 

 1. 0,50 %+ 6 mes. EURIBOR za podjetje ustanovljena do 5 let,

ali podjetja, ki kupijo stroje in opremo ter sami dajo 20 % lastnega vira ter za tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:

 • tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
 • patenti,
 • registrirana RR dejavnost,
 • razni standardi oz. certifikati.

 

 1. 0,75 % + 6 mes. EURIBOR = 0,75 % za starejša podjetja od 5  let, za obratna in osnovna sredstva, GARANCIJA 60 %

 

 1. 1,00 % + 6 mes. EURIBOR = 1,00 % za G podjetja – TRGOVINA, za obratna in osnovna sredstva GARANCIJA 60 %

 

POGOJI – mi preverimo

 • vsaj 1 zaposlen na zadnji mesec pred oddajo vloge,

      po GVINU vsaj D2 boniteta  

      bilanca stanja 2020 oz pri prijavi v juniju se gleda bilanca 2021 kapitala v primerjavi z  

       obveznostim do virov sredstev mora biti vsaj 7,

 • EBITDA – do vključno 7 za leto 2020 oz pri prijavi v juniju se glede po bilanci 2021 

 

Možnost prijave:   Od maja 2022 do oktobra 2022

 

Za več informacij in ostale razpise nas pokličite 030-315421 ali posredujte mail na info@tibito.eu

 

P1 Covid 2022 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Namen in cilji produkta

Namen produkta je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

– za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom

omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,

– za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa:

– omilitev posledic epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,

– ugodno bančno financiranje,

– spodbujati rast in razvoj MSP,

– krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditni in garancijski pogoji:

 

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19, kar se izkazuje v znižanju čistih prihodkov – Izkaz poslovnega izida 2020/2019.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

– 80% garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,35%,

– ročnost kredita: 1,5 do 5 let,

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit.

Kredit se lahko porabi za:

OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

– izdatki za opravljene storitve;

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo,

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni omejena.

 Upoštevajo se bruto vrednosti (z DDV).

 

Rok prijave:  5. 5. 20. 5. 5. 6. 20. 6. 5. 7. 5. 9. 20. 9. 5. 10. 20. 10.

 

Za več podatkov nas pokličite  ali posredujte mail.

 

Z lepimi pozdravi !

 

EKIPA TIBITO

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

ROK: 1.9.2022

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom.

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

UPRAVIČENCI

 • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Projekti se bodo lahko izvajali na območjih določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027 in sicer na:

– območjih »a« (Kot območja »a« na karti regionalne pomoči se določi celotno ozemlje Vzhodna Slovenija).

– območjih »c« (celotno ozemlje goriška statistična regija, gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj, ozemlje obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran, na ozemlju osrednjeslovenska statistična regija občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče.)

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),

Ni potrebno da je gradbeno že pridobljeno.

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,

Pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena, razen pri nakupu poslovne enote (vključno s sredstvi poslovne enote), kjer se ocena tržne vrednosti prizna na osnovi cenitve sodnega cenilca in zagotovi sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvo izdanega računa.

Predmet sofinanciranja tudi niso stroški proizvodnih zmogljivosti za predelavo lesa in lesnih tvoriv v izdelke namenjene energetski izrabi.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Velikost podjetja

območje a

območje c

srednja

največ 40%

največ 25%

mikro in mala

največ 50%

največ 35%

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posameznega projekta ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 4.000.000,00 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis in konča 30.6.2026.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

Roki za oddajo vlog so 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024