RAZPIS SI-SK

SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI

 

Roki za oddajo vlog: 31.8., 30.9., 27.10., 30.11., 31.12.2022

 

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %.

 

Upravičenci:

Inovativna podjetja starejša od 6 mesecev in mlajša od 5 let. Podjetje mora imeti lasten razvoj ali inovativen poslovni model ter izkazuje potencial rasti in razvoja.

 

Cilj javnega razpisa:

– Lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;

– Spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapital) v semensko fazo razvoja podjetja,

– Zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana.

 

Pogoji za prijavo:

– status mikro ali malega podjetja,

– so starejša od šest mesecev in mlajša od pet let,

– so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, ki ustreza pogojem za neodvisnega zasebnega investitorja,

– ustvarjajo prihodke iz dejavnosti, ki je predmet prijave na javni razpis,

– imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas,

– so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let.

 

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Do 1.600.000 EUR je na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 2.700.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

 

Več podatkov lahko pridobite preko maila.

RAZPIS SK75

Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

 

Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja je 75.000 EUR.

Rok za oddajo vlog: 5. 10. 2022

Upravičenci:

Inovativna podjetja starejša od 6 mesecev in mlajša od 5 let. Podjetje mora imeti lasten razvoj ali inovativen poslovni model ter izkazuje potencial rasti in razvoja.

Cilj javnega razpisa:

– Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti.

– Zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov.

 

Pogoji za prijavo:

– status mikro ali malega podjetja,

– so starejša od šest mesecev in mlajša od pet let,

– imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga/jo že preizkusili pri prvih strankah,

– imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve,

– imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas,

– so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let.

Upravičeni stroški:

So vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Do 525.000 EUR je na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 600.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Za več podatkov nam posredujte mail.

Sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Lahko se pridobijo do 50% nepovratna sredstva (odvisno od lokacije investicije in velikosti podjetja)

Upravičeni stroški investicije so lahko med 200.000 EUR in 1.000.000 EUR. Do prijave so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja. 

Pogoji:

– imajo, na dan oddaje vloge na razpis, sedež, poslovno enoto ali podružnico v eni izmed naslednjih občin:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica;

– poslujejo najmanj 18 mesecev na dan oddaje vloge;

– imajo najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas na dan 31.12.2021.

Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na poslovne izkaze na dan 31. 12. 2021;
– projekt mora prispevati k nizkoogljičnem, krožnem in podnebno nevtralnem gospodarstvu
– projekt se mora izvesti najkasneje do 29. 10. 2025;

– lastni delež vsaj 25% celotnih upravičenih stroškov;
– projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge;
– 
projekt se mora začeti najkasneje v roku šestih mesecev po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev

Upravičeni stroški:
 nakup strojev in opreme
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela

Vlogo je potrebno oddati do 11.4.2022. 

Za več podatkov nam posredujte mail ali nas pokličite. 

NOV RAZPIS – P4I 2022 – nepovratna sredstva

Spoštovani,

odprt je razpis 
P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih. 
Lahko se pridobijo 100% nepovratna sredstva investicije. Investicija lahko znaša med 100.000 EUR in 200.000 EUR.
Do prijave so upravičena 
mikro, mala in srednje velika podjetja.
Pogoji:
– imajo, na dan oddaje vloge na razpis, sedež, poslovno enoto ali podružnico v eni izmed naslednjih občin:
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica;
 
– poslujejo najmanj 18 mesecev na dan oddaje vloge;
– imajo najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas na dan 28.2.2022.

Osnovni pogoji za pridobitev sredstev:
– projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na poslovne izkaze na dan 31. 12. 2020;
– projekt mora prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja (poraba energije zmanjšati za vsaj 10%, hkrati pa se mora zmanjšati poraba materialov/surovin za vsaj 10%), v primeru, da gre za investicijo v vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo proizvodnje mora biti iz investicijske dokumentacijo razvidno, da gre za nakup strojev in opreme, ki izpolnjuje najvišje energetske standarde;
– projekt se mora izvesti najkasneje do 30. 9. 2023;
– projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge;
– 
projekt se mora začeti najkasneje v roku šestih mesecev po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev oz. najkasneje do 1. 12. 2022;
– iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih v obdobju do 31. 12. 2024. (izhodišče: 31. 12. 2021).

Upravičeni stroški:
stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdelanih v letu 2021 ali 2022 za sofinanciranje v letu 2022, oziroma izdelanih v letu 2022 ali 2023 za sofinanciranje v letu 2023.
stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in do največ 10% celotnih upravičenih stroškov projekta),
stroški transporta, montaže in zagona opreme.


Sredstva spadajo v shemo deminimis iz katere lahko podjetje prejme do največ 200.000 EUR v treh zaporednih letih. Koliko imate izkoriščenega de minimisa se lahko preveri. 

Vlogo je potrebno oddati  do 29.3.2022. 
 
Za več podatkov nam posredujte mail ali nas pokličite.