JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO

 »Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji, komponenta 1: »RRI – raziskave, razvoj in inovacije«

Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za

okrevanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 3. razvojno področje: »Pametna trajnostna

vključujoča rast«, v komponento 1: »RRI – raziskave, razvoj in inovacije«, v okvir investicije B:

»Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji«.

 

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, zaradi:

− prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja

in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom,

− spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih

institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja

produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva,

podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z izdelki,

procesi ali storitvami na trg,

− podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in

nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj,

povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na

področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem nesnaženja

in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov,

procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča

konkurenčnost sodelujočih podjetij.

 

 Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

 

Območje izvajanja

RRI projekti se morajo izvajati na območju Republike Slovenije.

Prijavitelj, kot tudi ostali konzorcijski partnerji morajo imeti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljen kraj izvajanja aktivnosti RRI projekta, pri čemer mora imeti na dan oddaje vloge v tem kraju registriran sedež oziroma poslovni naslov, podružnico ali poslovno enoto. Sedež/ poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.

 

Ciljne skupine

Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja kot konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe GBER). Izključeni so javni zavodi, »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno organizacijsko obliko.

 

Pogoji za kandidiranje

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Vlogo pripravi vodilni partner konzorcija (prijavitelj) v sodelovanju z ostalimi konzorcijskimi partnerji in na podlagi pooblastila konzorcijskih partnerjev. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o dodelitvi sredstev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo odpravil.

 

Pogoji za RRI projekt

Prijavljeni RRI projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. RRI projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
 2. RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev.
 3. RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani agencije.
 4. Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev.
 5. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati

najmanj 50.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR.

 1. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega RRI projekta mora biti razvidno, da so v

celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem morajo biti v sklopu lastnih

sredstev izkazana tudi morebitna premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova

tega javnega razpisa.

 1. RRI projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe

GBER.

 1. Pri RRI projektu mora biti upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne

pomoči za RRI projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški, vključno z de minimis pomočjo, ne bo

presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državne

pomoči, veljavna za ta razpis.

 1. Konzorcijski partnerji morajo voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za stroške zunanjih storitev in neopredmetenih sredstev ter za prejeta sredstva, ki se nanašajo na RRI projekt.
 2. Projektni cilj RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj dati na trg najkasneje v 24 mesecih po zaključku RRI projekta.
 3. Vsebina RRI projekta se ne sme nanašati na t.i. rjave RRI elemente, in sicer na premog, nafto, zemeljski plin, modri in sivi vodik, sežigalnice odpadkov ali odlagališča.
 4. Projekt mora biti skladen z načelom, da ne škoduje bistveno.

Življenjski cikel (Kot celoten življenjski cikel izdelka je mišljen celoten cikel od pridobivanja materiala, proizvodnje izdelka, pakiranja, razpošiljanja, uporabe do recikliranja in izločitve izdelka) izdelkov, storitev ali procesov, razvitih v projektu, ne sme bistveno škodovati blažitvi podnebnih sprememb, prilagajanju podnebnim spremembam, trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

 

Posebni pogoji za kandidiranje za vse konzorcijske partnerje 

 

 1. Podjetje konzorcijskega partnerja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja, ne velja pa v primeru podružnice tujega podjetja. 

 

 1. Konzorcijski partner mora imeti delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let, glede na datum oddaje vloge, nad 30 %.

 

 1. Za največ enega konzorcijskega partnerja, ki ni prijavitelj, velja, da je lahko ustanovljen vsaj eno leto pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma poslovni register). Zanj ne velja pogoj, da je delež kapitala v virih sredstev podjetja v enem od zadnjih dveh koledarskih let glede na datum oddaje vloge nad 30 %. 

 

 1. Konzorcijski partner mora na zadnji dan predhodnega koledarskega leta, glede na datum oddaje vloge, zaposlovati najmanj 3 osebe, pri čemer se upoštevajo podatki o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan, ki jih bo agencija pridobila iz evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ali za podjetje, ki za navedeno obdobje še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo. 

 

 1. Višina čistih prihodkov od prodaje vseh konzorcijskih partnerjev skupaj v predhodnem koledarskem letu, glede na datum oddaje vloge, mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega RRI projekta.  

 

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu se prične z izdajo sklepa o izboru in traja največ 24 mesecev od datuma izdaje sklepa o izboru.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma izdaje sklepa o izboru do izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo, ko je tudi skrajni datum za zaključek RRI projekta.

 

 

 

 

Upravičeni stroški

Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta in bodo nastali od dneva izdaje sklepa o izboru projekta dalje.

 

 

Intenzivnost pomoči

Intenzivnosti pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj):

− velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov,

− srednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov,

− mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov.

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje

ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 %

upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15

odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:

− velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov,

− srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov,

− mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.

Roki prijave

Skrajna roka za oddajo vlog za posamezno odpiranje sta naslednja:

− oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022,

− oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

 

Za dodatna vprašanja nas pokličite ali posredujte mail.

 

EKIPA TIBITO

PRIHAJAJOČI RAZPISI ZA NEPOVRATNA SREDSTVA za leto 2022

Okvirni načrt razvojnih spodbud v letu 2022

Vse informacije v dokumentu so informativne narave in se lahko tekom priprave posameznih

razpisov in ukrepov še spremenijo

NOVI NEPOVRATNI UKREPI

 

 1. Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij

Namen: spodbuditi velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z manjšimi podjetji, k celoviti digitalni

preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij

Upravičeni stroški: stroški priprave digitalne strategije, stroški nakupa opreme (opredmetena,

neopredmetena sredstva), stroški materiala in opreme, potrebne za prilagoditev osnovnih

sredstev, stroški plač in zunanjih izvajalcev, posredni stroški

Upravičenci: velika podjetja v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (vključno

inovativnimi start-up in scale-up podjetji

Okvirna višina sredstev: 44 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: Različna intenzivnost sofinanciranja glede na posamezne upravičene

stroške, v navezavi s shemo državne ali de minimis pomoči in v odvisnosti od velikosti podjetja.

Predvidoma bo intenzivnost sledeča: po shemi De minimis: do vključno 70 % upravičenih

stroškov, po shemi RRI: do vključno 60 % upravičenih stroškov glede na velikost prejemnika

sredstev, po shemi iz začasnega okvira (3.13) pa do vključno 35 % upravičenih stroškov, pri

čemer vrednost projekta ne sme presegati 2,2 milijona EUR / konzorcijski projekt

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, pri čemer bo za različne faze

projekta dovoljeno različno obdobje upravičenosti stroškov, v navezavi z različnimi shemami

državne oz. de minimis pomoči

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma konec januarja 2022

 

 1. Javni razpis mikro spodbude v lesnopredelovalni panogi

Namen: spodbujanje manjših oziroma mikro projektov, ki bodo preko vlaganj v opremo in

razvojne aktivnosti omogočali hitrejši razvoj lesnopredelovalne panoge

Cilj: razvoj in izdelava izdelkov iz lesa oz. iz lesnih tvoriv z višjo dodano vrednostjo

Upravičeni stroški: stroški dela, nakup strojev in naprav

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 1 milijon EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 2. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v

podnebno nevtralno družbo

Namen: spodbujanje investicij v povečanje kapacitet za predelavo lesa. Predelava bo

fokusirana na domače vire, predvsem na račun zmanjšanja izvoza okroglega lesa. S tem bo

prispevala k bistvenemu povečanju samooskrbe na področju oskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki

(npr. plošče (križno lepljene, OSB, gradbene, iveral), lepljeni nosilci, stavbno pohištvo,

pohištvo….), kar bo omogočalo tudi hitrejšo transformacijo določenih povezanih gospodarskih

dejavnosti (npr. trajnostna gradnja z lesom…) in hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

Cilj: prispevati k večji domači predelavi lesa, ki bo temeljila na okolju prijaznem proizvodnem

procesu in na učinkoviti rabi virov v skladu z načeli krožnega gospodarstva

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 28 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v usklajevanju

pri Evropski komisiji, predvidoma od 15 % do 60 % vrednosti upravičenih stroškov

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2)

Namen: s podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in

dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih mest bomo spodbudili visoko kapitalsko

intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij ter dolgoročno krepili

produktivnost slovenskega gospodarstva.

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), praviloma bodo imeli prednost MSPji s sedežem na obmejnih problemskih območjih

Okvirna višina sredstev: 30 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v

usklajevanju pri Evropski komisiji, predvidoma od 15 % do 60 % vrednosti upravičenih stroškov,

pri čemer bomo naslavljali investicije v vrednosti od 0,3 milijona do 1 milijona EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2)

Namen: subvencije v podporo investicijam podjetij v osnovna opredmetena in neopredmetena

sredstva skladno z regionalno shemo državne pomoči. Osredotočali se bomo na podjetja s

sedežem na obmejnih problemskih območjih in na drugih problemskih območjih oz. na

območja, ki izkazujejo večje regionalne probleme v primerjavi z bolj razvitimi območji Slovenije

s ciljem najmanj ohranjanja delovnih mest in rasti produktivnosti ob zelenem in digitalnem

prehodu.

Upravičeni stroški: nakup osnovnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

Upravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih

Okvirna višina sredstev: 20 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z de minimis shemo državne pomoči, pri čemer

bomo naslavljali investicije od 100.000 EUR do 300.000 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 

 

 

 1. Javni razpis zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne

infrastrukture

Namen: podpreti vlaganja v inovativne ekosisteme ekonomsko-poslovne infrastrukture (EPI), ki

bodo pomenila specializacijo EPI, ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo,

ustvarjanje industrijske simbioze ter razvojno transformacijo degradiranih območij v ekonomskoposlovno infrastrukturo.

Upravičeni stroški: pridobivanje zemljišč, gradnja, stroški nakupa opreme in drugih

opredmetenih osnovnih sredstev, ter stroški zunanjih izvajalcev

Upravičenci: občine

Okvirna višina sredstev: 18 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: v usklajevanju – do največ višine izračunane finančne vrzeli načrtovane

investicije oz. upravičenih stroškov

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične pobude za dvig dodane vrednosti turizma

Namen: trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti

turizma. Investicije v nastanitvene kapacitete (hoteli, moteli, penzioni, gostišča, kampi,

glampingi, turistične kmetije) od 3* naprej, v prvi vrsti obnove, deloma tudi novogradnje.

Usmerjenost v energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.

Upravičeni stroški: stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo,

opremo, inventar, energetsko sanacijo, povečanje energetske učinkovitosti ali energetske

samooskrbe iz obnovljivih virov, računalniško, digitalno in IT opremo). Stroški projektne

dokumentacije, študij in analiz, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški

zagonskega trženja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Okvirna višina sredstev: 69 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v

usklajevanju pri Evropski komisiji, predvidoma od 15 % do 60 % ter skladno z naložbeno shemo

za MSP

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis trajnostni razvoj javne in skupne infrastrukture in naravnih

znamenitosti v turističnih destinacijah

Namen: trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v

turističnih destinacijah. Predvidena vlaganja v: parke, sprehajalne poti, javne plaže ob morju,

rekah, jezerih in ribnikih, planinske poti, planinske koče, javni pitniki in vodnjaki naravne vode,

parki, tematske ogledne površine, parkirne površine/hiše, deli zgodovinskih mestnih jeder.

Upravičeni stroški: stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo,

opremo, energetsko sanacijo, investicije v infrastrukturo za zagotavljanje trajnostne mobilnosti,

urejanje okolja, označevanja in urejanja turističnih privlačnosti in znamenitosti, računalniško,

digitalno in IT opremo), stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz, stroški tržnega

komuniciranja in informiranja ciljnih javnosti, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičenci: občine, lokalne skupnosti in drugi javni subjekti

Okvirna višina sredstev: 10 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022

Namen: omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije,

polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove

udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z

javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Upravičeni stroški: stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v

obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški

potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,

stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški

Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z

drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za

kandidiranje, navedene v javnem razpisu razpisa.

Okvirna višina sredstev: 2,2 milijona EUR

Višina sofinanciranja: velika podjetja do 40 %, MSP-ji pa do 50 % upravičenih stroškov

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja

skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta, v kolikor

se projekt izvaja v Kohezijski regija zahodna Slovenija. Za projekte, ki se bodo izvajali v

Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, višina sofinanciranja ni omejena.

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 2. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis EUROSTARS 2022

Namen: Izvajanje programa Eurostars 3, ki s sofinanciranjem podpira inovativne MSP-je in

njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov,

katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na

trg.

Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, drugi stroški, kamor

sodijo stroški instrumentov, opreme in zemljišč ter stavb v obsegu ter za obdobje uporabe v

raziskovalnem projektu. Upošteva se zgolj amortizacija, ki se izračuna po stopnjah za obdobje

trajanja projekta, v skladu zakonodajo ter stroški najemnin za stavbe, zemljišča in opremo,

stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav, režijski stroške

Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP

Okvirna višina sredstev: 1 milijon EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 40 % upravičenih stroškov za velika podjetja in 50 % za

MSP-je

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2022

Namen: spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov)

v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev

Upravičeni stroški: mikro in mala inovativna podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge)

Upravičenci: Pavšalni znesek- stroški vezani na izvedbo operacije (predvidoma 54.000,00

EUR)

Okvirna višina sredstev: 2,2 milijona EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Maksimalna vrednost sofinanciranja: sofinanciranje se izvaja po de minimis shemi, pri čemer

intenzivnost znaša do 100% upravičenih stroškov

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis DEMO PILOTI

Namen: spodbujanje razvojnih in inovacijskih dejavnosti za izvedbo pilotnih/demonstracijskih

projektov (v nadaljevanju: PD projekti) v okviru pilotnih/demonstracijskih projektov na področju

zelenega prehoda in za krepitev odpornosti za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih

ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Upravičeni stroški: stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev in posredni stroški za izvajanje

raziskovalno razvojnih aktivnosti v okviru eksperimentalnega razvoja (primerljivo razpisu za

podporo raziskavam, razvoju in inovacijam na stopnji tehnološkega razvoja (TRL) nad 6), v

okviru postavitve in testiranja demonstracije pa: stroški nakupa opredmetenih in

neopredmetenih osnovnih sredstev (razen zemljišč in stavb), stroški storitev zunanjih izvajalcev,

plač in posredni stroški.

Upravičenci: MSP in velika podjetja (konzorciji), pravne osebe javnega in zasebnega prava

Okvirna višina sredstev: 30 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: do 1 milijona EUR / projekt, pri čemer bo sofinanciranje v skladu s

pravili državnih pomoči (RRI shema državne pomoči in predvidoma regionalna državna pomoč)

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: SPIRIT

Predvidena objava: predvidoma 2. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis spodbude za raziskovalno razvojne projekte

Namen: spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v podjetjih v okviru raziskovalno

razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov,

procesov ali storitev.

Upravičeni stroški: stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v

neopredmetena sredstva, posredni stroški.

Upravičenci: MSP in velika podjetja (konzorciji)

Okvirna višina sredstev: 45 milijonov EUR

Višina sofinanciranja: do 0,5 milijona EUR / projekt

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: SPIRIT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Javni razpis investicije za dvig produktivnosti (Zakon o spodbujanju investicij –ZSInv)

Namen: s subvencijami v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost,

odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih mest bomo spodbudili

visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij ter

dolgoročno krepiti produktivnost slovenskega gospodarstva.

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Okvirna višina sredstev: 88,5 milijona EUR

Višina sofinanciranja: skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v usklajevanju

pri Evropski komisiji in predvidoma MSP naložbeno shemo državne pomoči, pri čemer

naslavljamo vrednost investicij med 0,5 milijona in 2 milijona EUR v dejavnosti raziskav, razvoja

in inovacij, med 0,5 milijona in 1 milijon EUR v storitveni dejavnosti in med 0,5 milijona in 12

milijoni EUR za predelovalne dejavnosti

Izvajalec: SPIRIT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Uvajanje krožnega gospodarstva v MSP

Namen: z različnimi subvencijami spodbujati prehoda na krožne modele poslovanja

Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 10,8 milijona EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Vrednost investicij: še v usklajevanju

Izvajalec: SPIRIT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Testni laboratorij za razvoj tehnoloških rešitev za povečanje energetske

učinkovitosti podjetij

Namen: vzpostavitev testnega laboratorija peskovnika za razvoj, testiranje in implementacijo

novih tehnoloških rešitev

Upravičeni stroški: MSP in velika podjetja

Upravičenci: še v usklajevanju

Okvirna višina sredstev: 2 milijona EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Vrednost investicij: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 1. Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2021-2022

Namen: sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo

socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja

oseb za izvajanje tovrstnih programov.

Upravičeni stroški: oprema, obveščanje in informiranje, stroški zunanjih izvajalcev

Upravičenci: socialna podjetja

Okvirna višina sredstev: predvidoma 3 milijone EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma konec januarja 2022

 

 1. Javni razpis za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije

Namen: izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije z evropskimi in tretjimi državami. Cilj je

ohraniti obstoječe redne mednarodne letalske linije in spodbuditi vzpostavitev novih rednih

letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije prenehali leteti v Republiko Slovenijo.

Stroški: sofinanciranje stroškov, ki jih imajo letalski prevozniki s tem, da zagotovijo lete in

pripeljejo potnike v Republiko Slovenijo v obliki pavšalnega zneska, ki se ga izračuna skladno z

metodologijo objavljeno v javnem razpisu

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Višina sofinanciranja: odvisna od števila izvedenih letov in pripeljanih potnikov, navzgor je

omejena z maksimalnimi zneski, ki jih je mogoče dobiti po pravilih državnih pomoči in dodatno z

omejitvijo pomoči prejemniku na enoto posameznega pripeljanega potnika

Okvirna višina sredstev: 2 milijona EUR

Izvajalec: MGRT

Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVI POVRATNI UKREPI:

 1. Ugodna posojila za omilitev posledic COVID 19 za MSP (iz naslova PKP 10)

Namen: zagotavljanje likvidnostnih sredstev mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri

omilitvi posledic COVID 19 na podlagi vplačila MGRT v povečanje namenskega premoženja

Slovenskega podjetniškega sklada (skladno s protikoronskim zakonom PKP 10).

Stroški: stroški naložb in obratnih sredstev

Upravičenci: MSP

Višina financiranja, ročnost in moratorij: posojila v višini do 100.000,00 EUR (predvidoma po

de minimis shemi), ročnost in moratorij sta še v usklajevanju

Okvirna višina sredstev: predvidoma 20 mio EUR

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad

Predvidena objava: predvidoma prvi kvartal 2022

* Opomba:

. Potencialni prijavitelji na ukrepe naj za konkretne končne pogoje za

kandidiranje za sredstva spremljajo določbe objavljenih javnih razpisov in drugih pravnih podlag za

izvajanje razvojnih spodbud.

 

 1. Ugodna posojila – subvencionirana obrestna mera in garancija

Stroški: stroški naložb in obratnih sredstev

Upravičenci: MSP

Višina financiranja, ročnost in moratorij: posojila v višini do 1.250.000,00 EUR (predvidoma po

de minimis shemi), ročnost 10 let in moratorij do 24 mesecev

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad

Predvidena objava: marec 2022

 

 1. Ugodna posojila

Stroški: stroški naložb in obratnih sredstev

Upravičenci: MSP

Predvidena objava: predvidoma pri in drugi kvartal 2022