Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Pri tem sledimo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. 

 

Cilji javnega razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih; dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev; dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

SKLOP A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

SKLOP B: izgradnja in/ali obnova Obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri tem pa mora širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot. nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

 • hotelov, motelov, penzionov in gostišč. Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele, motele, penzione in gostišča). Nastanitvenih enot (sob/apartmajev)  kategorije vsaj 3*,
 • kampov in glampingov Za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja na javnem razpisu, morali ob zaključku projekta izkazati pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov.  kategorije vsaj 4*. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

Ciljne skupine/prijavitelji:

 

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko: 

 • mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31.12.2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).
 • na SKLOP A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi…), ki so upravljalci večjih Večja smučišča na podlagi določb Zakona o varnosti na smučiščih (ZVS-1) so: Krvavec, Rogla, Vogel, Cerkno, Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora, Golte, Kanin, Stari vrh, Soriška planina, Straža – Bled, Velika planina in Kope, Gače – Rog Črmošnjice, Ribniška koča, Macesnovec – Rateče, Družinski center Pokljuka, Viševnik-Pokljuka, Marela in Španov vrh. slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih.
 • na SKLOP B se  med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim Posredno občinsko in/ali državno lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je (so)lastnica subjekta, ki se prijavlja na javni razpis. Deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.

 

 • Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:
  • SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.   

 

Rok za oddajo vlog je: 10. 2. 2022

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija

 

 1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.

 

 1. Operacije iz sklopa A morajo izkazati preoblikovanje gorskega centra, in sicer z razvojem novega turističnega produkta in trajnostnim ravnanjem na območju investicije.

 

 1. Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj:
  1. Za SKLOP A: najmanj 2 mio EUR,
  2. Za SKLOP B: najmanj 500.000 EUR.

 

 1. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis (izkazan spodbujevalni učinek subvencije). Začetek izvajanja operacije pomeni začetek gradbenih del v okviru investicije ali prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, v kolikor je zaveza dana pred začetkom gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela (na primer pridobivanje dovoljenj, opravljanje predhodnih študij izvedljivosti) se ne štejejo za začetek izvajanja investicije.

 

 1. Operacija / investicija se mora zaključiti najkasneje do 10.11.2023. Zaključek investicije pomeni, da so dela končana in je investicija izvedena v višini, obsegu in času, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju.

 

 1. Operacija iz SKLOPA A se lahko izvaja na območju večjih slovenskih smučišč, katerih evidenco, ki med drugim vsebuje razvrstitev smučišča glede na velikost, na podlagi izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča, skladno z Zakonom o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) upravlja Ministrstvo za infrastrukturo.

 

 1. Za SKLOP A: Večnamenske infrastrukture ne uporablja izključno en sam profesionalni uporabnik. Uporaba večnamenske infrastrukture s strani drugih profesionalnih ali neprofesionalnih uporabnikov predstavlja vsaj 20 % letne časovne zmogljivosti.

 

 1. Za SKLOP A: Dostop do večnamenske infrastrukture ima več uporabnikov, dostop je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 30 % naložbenih stroškov infrastrukture, se lahko dodeli le prednostni dostop pod ugodnejšimi pogoji, če so navedeni pogoji javno dostopni.

 

 1. Za SKLOP A: Če večnamensko infrastrukturo uporabljajo poklicni klubi, prijavitelj zagotovi, da so cenovni pogoji za njeno uporabo na voljo javnosti.

 

 1. Za SKLOP A: V primeru, da je prijavitelj javni subjekt, se vsaka morebitna koncesija tretji osebi ali druga pogodba s tretjo osebo za izgradnjo, nadgradnjo in/ali upravljanje večnamenske infrastrukture  dodeli na odprt, pregleden in nediskriminatoren način ob upoštevanju veljavnih relevantnih pravil (o javnem naročanju, itd.).

 

 1. Nabavljena osnovna sredstva (ali poslovna enota v primeru, ko je to relevantno) morajo biti nova in nabavljena od poslovno ali zasebno nepovezanih oseb (nabava je dovoljena od tretjih oseb, ki niso povezana s kupcem), pri čemer pri nabavi: v primeru da investitor ni zavezanec za javno naročanje po ZJN-3, mora pri nabavi  izkazati transparentnost, gospodarnost ter tržnost pogojev, pod katerimi so bile opravljene nabave, v primeru, da je investitor zavezanec za javno naročanje po ZJN-3, mora v celoti spoštovati pravila in postopke javnega naročanja.

 

 1. Za SKLOP B: Upravičene turistične kapacitete so obstoječi nastanitveni obrati, ki so evidentirani v AJPES-ovem Registru nastanitvenih obratov in kategorizirane v sistemu kategorizacije kategorizacija.si (z izjemo glampingov) in novi nastanitveni obrati, ki bodo ob zaključku operacije vpisani v oba navedena sistema (z izjemo glampingov).

 

 1. Vloga mora izkazati:
  1. za SKLOP A: nadgradnjo oz. prestrukturiranje smučišča v celoletno gorsko središče za aktiven oddih, vključno z razvojem novega turističnega produkta,
  2. za SKLOP B:
   • izgradnja in/ali obnova oz. širitev nastanitvenega objekta vsaj kategorije 3* (za kampe in glampinge kategorije 4*),
   • kampi in glampingi bodo morali po zaključeni operaciji obratovali skozi celo leto,
   • za izgradnjo ali obnovo oz. širitev glampingov se za namen tega razpisa upoštevajo standardi, določeni s pogoji, navedenimi v opombah,
   • pridobitev ekološkega znaka[1] za nastanitvene obrate (v kolikor so znotraj operacije med upravičene stroške vključeni tudi stroški, vezani na gostinski prehrambni obrat, mora tudi obrat pridobiti ekološki znak za gostinske obrate) ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
   • energetsko izkaznico vsaj razreda B ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta ter ga ohranjati vsaj ves čas spremljanja projekta,
   • nastanitveni obrat mora pridobit ekološki znak Slovenia Green v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta,
   • nastanitveni obrat mora oblikovati in prijaviti na odprti poziv Slovenske turistične organizacije za 5-zvezdična doživetja vsaj eno 5-zvezdično doživetje (ali s svojim produktom biti del 5-zvezdičnega doživetju drugega nosilca) do zaključka projekta oz. najkasneje v roku enega leta po zaključku projekta.

 

 1. Za operacijo mora biti priloženo dokazilo o skladnosti investicijske namere s prostorskimi akti občine, kjer se bo izvajala investicija.

 

 1. Za operacije je izdelana in priložena projektna in investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16, v nadaljevanju: uredba), in sicer:
  1. Operacije nad vrednostjo 500.000 eurov priložijo dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program (DIIP);
  2. Projekti nad vrednostjo 2,5 mio eurov priložijo dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP).

V primeru, ko gre za operacije zasebnih subjektov, za katere se uporabljajo pravila državnih pomoči mora vloga vsebovati vse bistvene sestavine investicijskih dokumentov (zgoraj navedeni DIIP, IP, PIZ) iz uredbe.

 

Zasebni subjekt mora v tem primeru priložiti dokument (npr. poslovni načrt), ki bo vseboval bistvene elemente zgoraj navedenih dokumentov, ni pa potrebno prilagati DIIP, IP, PIZ.

 

 1. Operacija mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, upoštevaje da:
 • mora biti gradbeno dovoljenje pridobljeno v roku šestih (6) mesecev po prejemu sklepa o sofinanciranju in predloženo najkasneje do prvega zahtevka za izplačilo. V nasprotnem primeru ministrstvo ne prične izplačevati javnih sredstev in hkrati odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
 • obratovalno dovoljenje mora biti pridobljeno ob zaključku projekta oz. najkasneje v roku treh (3) mesecev po zaključku projekta. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev, vključno z zamudnimi obrestmi.

 

 1. Za SKLOP A : Prijavitelj mora za prijavljeno operacijo priložiti izračun finančne vrzeli investicije.

 

Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046, Uredbo (EU) št. 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020«.

 

Finančna vrzel se določi na nivoju celotne vrednosti investicije z DDV (povračljiv DDV se v vrednosti investicije ne upošteva), pri čemer se upošteva 15-letno obdobje in 4 % finančna diskontna stopnja. V izračunu finančne vrzeli je treba jasno prikazati izračun prihodkov in stroškov. V zadnjem letu se v izračunu upošteva tudi ostanek vrednosti investicije. Na podlagi upravičenih stroškov se izračuna finančna vrzel.

 

 1. Prijavitelj se zaveže, da bo kot rezultat operacije posloval tudi izven glavne zimske in letne sezone, vendar ne manj kot 9 mesecev.

 

 1. Prijavitelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da ima na voljo sredstva za plačilo vseh obveznosti, ki izhajajo iz predmetne operacije. To zajema plačilo obveznosti iz naslova upravičenih stroškov do zaprošene višine sofinanciranja (v primeru odobritve pomoči časovno le do trenutka izplačila državne pomoči), za vse upravičene stroške, ki presežejo zaprošeno višino sofinanciranja in tudi neupravičene stroške, vključno z DDV. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.

 

 1. Nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.

 

 1. Nakup osnovnih sredstev je dovoljen le od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Vsa kupljena sredstva se morajo amortizirati, vključiti v sredstva podjetja, ki prejme pomoč in ostati povezana s projektom še najmanj 3 leta v primeru MSP oz. 5 let v primeru velikih podjetij.

 

Upravičeni stroški

 

SKLOP A: V okviru sklopa A se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo večnamenske rekreacijske infrastrukture. Upravičeni stroški za pomoč za naložbe v večnamensko infrastrukturo so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

 1. a) Stroški gradnje žičniške, spremljajoče žičniške infrastrukture in druge infrastrukture v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih :
 • stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih in inštalacijskih del (GOI dela), postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 1. b) Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:
 • investicije v žičniško infrastrukturo (žičniške naprave, kot so sedežnice, gondole, itd.), v spremljajočo žičniško infrastrukturo (servisni prostori, sanitarije, osvetlitev, info točke, itd.), in drugo infrastrukturo v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih (glej opombo 10), dobava in montaža, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 1. c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev.
 • nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev, povezanih s preoblikovanjem v celoletno gorsko središče za aktivni oddih.

 

Upravičeni stroški investicij v drugo infrastrukturo v prestrukturiranje ponudbe gorskih središč v celoletna gorska središča za aktivni oddih morajo obsegati vsaj 5 % in ne več kot 20 % celotnih upravičenih stroškov  operacije SKLOPA A.

 

 

SKLOP B: V okviru sklopa B se sofinancirajo stroški za naložbe, vključno s pomočjo za izgradnjo ali nadgradnjo namestitvenih kapacitet. Upravičeni stroški so stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva in sicer:

 1. a) Stroški gradnje in pripadajoče infrastrukture:
 • stroški pripravljalnih del z izjemo nakupa zemljišč, gradbenih, inštalacijskih del (GOI dela) in fino-zaključnih del, postavitve, dobave in montaže, v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 1. b) Investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva:
 • stroji in oprema v objektu in neposredni okolici (pripadajoč vrt ali terasa itd.), v kolikor se to skladno s pravili Slovenskih računovodskih standardov knjiži kot osnovna sredstva.
 1. c) Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev
 • nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev.

Davek na dodano vrednost NI upravičen strošek. Nakup rabljene opreme NI upravičen strošek.

 

Intenzivnost pomoči

 

SKLOP A:

Intenzivnost pomoči je določena:

          dovoljena intenzivnosti pomoči temelji na pravilih iz sheme državne pomoči po 55. členu GBER, pri čemer:

          znesek pomoči za naložbe v športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ne presega razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom naložbe. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov na podlagi realnih napovedi ali prek mehanizma za vračilo sredstev;

          ter hkrati sofinanciranje znaša do največ 80% upravičenih stroškov ob dodatni zahtevi, da je zgornja meja sofinanciranja do največ 8.000.000,00 EUR.

 

SKLOP B:

Intenzivnost pomoči je za pomoč za naložbe MSP določena:

          do 20 % upravičenih stroškov v primeru mikro in malih podjetij in

          do 10 % upravičenih stroškov v primeru srednje velikih podjetij.

 

Najvišja višina pomoči v okviru tega razpisa za SKLOP B znaša 2.000.000,00 EUR.

 

 

P7C-2 2021 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID 19 NA GOSPODARSTVO

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo registrirano glavnodejavnost:

 I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

 I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih

obratov za kratkotrajno bivanje;

 I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

 I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

 N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in

s potovanji povezane dejavnosti;

 N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

 R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

 H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod

pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in

je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali

registru licenc pri OZS).

Na razpis se lahko prijavijo:

 • podjetja kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ,
 • zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa

Omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

brezobrestnem kreditu,

– brez stroškov odobravanja in vodenja,

– nižjih zavarovalnih zahtevah,

– ročnosti kredita – 5 let,

– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Prijavni roki: 25.1.2022, 25.2.2022 in 25.3.2022. 

Pogoji

 • ustrezna dejavnost,
 • imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas . Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad,
 • imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB8,
 • je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave gospodarske škode zaradi virusa COVID 19. To se izkazuje v znižanju čistih prihodkov, ki je razviden iz Javno objavljenih podatkov letnega poročila (AJPES) – Izkaz poslovnega izida 2020/2019),
 • ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest (6) mesecev.

 

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

 1. a) za kredite od 000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 2. b) za kredite od 001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil. Kreditojemalec nosi stroške notarja za sklenitev kreditne pogodbe nad 25.000 € v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Pogoji za črpanje kredita

Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.

Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).

Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.11.2021 do 31.10.2022.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 1. a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. c) stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. d) stroški storitev,
 5. e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za

s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na

delo in z dela, stroški prehrane med delom).

 1. f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora

ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

 

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail natibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

Z lepimi pozdravi !EKIPA TIBITO