SIDOVI razpisi

Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)

Financiranje podjetij vseh velikosti za obratna sredstva in naložbe (OSN) z možnostjo jamstva EGF

potrebujete kredit za obratna sredstva, na voljo ugoden kredit, za katerega ne potrebujete dodatnih zavarovanj. Če vaš kredit zavarujemo z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (jamstvo EGF), vam v tem primeru za pridobitev posojila ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj. 

Na voljo so posojila v višini od 100.000 € do 1.100.000 € za financiranje obratnih sredstev in naložb z ročnostjo od 1 do 12 let, odvisno od uveljavitve jamstva EGF in uporabljenih državnih pomoči. Moratorij na odplačilo glavnice lahko traja največ polovico ročnosti, vendar ne več kot 5 let.

Primerni kreditojemalci so:

  
 

ki ob oddaji vloge z isto davčno številko poslujejo vsaj 2 poslovni leti in imajo v zadnjem zaključenem letu vsaj 2 zaposlena.

Katere so glavne prednosti posojila z jamstvom EGF?

Jamstvo EGF služi kot zavarovanje posojila, kar pomeni, da vam ni treba zagotoviti drugih zavarovanj. Zaradi jamstva EGF je obrestna mera kredita nižja, nadomestilo za njegovo uporabo pa znaša le 0,49 % letno od neodplačane glavnice.

Financiranje naložb v gozdno – lesno verigo (LES 1)

Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (PROMET1)

Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

Kredit za kritje nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi stroškov dela za podjetja na katerih poslovanje je vplival izbruh virusa COVID-19.

Prednosti programa:

Kredit od 100 tisoč € do 7 milijonov € oz. do 12 milijonov €, če gre za veliko podjetje.

Ročnost od 2 do 12 let.

Moratorij do ½ ročnosti kredita.

 

 

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV – ZO)

Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI)

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje

Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva

Financiranje regionalnega in družbenega razvoja

Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije

Financiranje MSP in MID-Cap iz vira KfW

Financiranje MSP in MID-Cap iz vira EIB

P7 2021 – MIKROKREDITI

Upravičenci:

Podjetje mora biti organizirano kot

 • samostojni podjetnik ali
 • gospodarska družba oz. zadruga z omejeno odgovornostjo,

ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo (obe imata lahko tudi status socialnega

podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo).

Predmet razpisa so namenski mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo od 2 do 5 let in moratorijem od 1 do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Prijavni roki: 20.01.2022 do 14.00 ure, 10.02.2022 do 14.00 ure, 01.03.2022 do 14.00 ure.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit. Vlagatelji, katerim je bila odobrena vloga po razpisu P7-2 2020, P7-3 2021 in P7-4 2021 niso upravičeni do mikrokredita po tem razpisu.

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

Pogoji za črpanje kredita

Črpanje kredita je v enkratnem znesku. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 1. a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. c) stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. d) stroški storitev,
 5. e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 6. f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Če imate vprašanja glede konkretnega razpisa, ostalih aktualnih ali bodočih razpisov nam posredujte mail natibito.tomaz@gmail.com in info@tibito.eu ter pripišite vašo telefonsko, da vas lahko pokličemo.

 

Z lepimi pozdravi ! EKIPA TIBITO

7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Upravičenci:

 • za nosilci majhnih kmetij (sklop A),
 • nosilci kmetij in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) in
 • samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe (sklop C)

Pravne osebe se morajo ukvarjati s kmetijstvom povezano dejavnostjo (živilskopredelovalna).

Cilj podukrepa: Povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Vložitev vloge :od 17. januarja 2022 do vključno 1. junija 2022, do 14.00. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge naprej

2 NAMEN PODPORE IN VRSTA NALOŽB

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo* in trženje kmetijskih proizvodov.

Predelava : pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen postopkov, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se štejejo zlasti rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja)

Trženje: Trženje kmetijskih proizvodov pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na katerikoli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se prodaja in trženje izvajata v ločenih prostorih.

Upravičeni stroški za podporo iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov so:

 1. stroški ureditve objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
 2. stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT;
 3. prispevek v naravi če gre za nosilca kmetijske dejavnosti gre za prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca iz prejšnje alineje in če gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov;
 4. splošni stroški (splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, med katere spadajo plačila storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, stroški izdelave poslovnega načrta, plačila storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški študij izvedljivosti, stroški geodetskih in agronomskih del, stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del, stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora ter stroški priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Med splošne stroške sodijo tudi stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s osemnajstim odstavkom 102. člena te uredbe ter stroški sodnega tolmača. Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, razen, če ni pri posameznih podukrepih in operacijah iz te uredbe drugače določeno.)
 5. stroški nakupa tovornih vozil z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

VIŠINA PODPORE

Za naložbe iz prvega odstavka 29. člena te uredbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se poveča za:

–        5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov

–        5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti

–        5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,

–        5 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, pri čemer se upoštevajo površine iz zbirne vloge, vložene v letu, ki se določi v javnem razpisu,

–        10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih

–        20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

–        15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje,

–        15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso.

      15 odstotnih točk za kolektivne naložbe.

podpore se  lahko seštevajo, vendar:

 ne smejo preseči 50 odstotkov upravičenih stroškov za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti.

– ne smejo preseči 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;

– ne smejo preseči 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje

 

5 MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

Sklop A -minimalno 25 točk

Sklop B in C – minimalno 30 točk

21. javni razpis za podukrep 4.1.: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

 1. javni razpis za podukrep 4.1.: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane

Upravičeni stroški 

 1. Gradnja, obnova in rekonstrukcija objekta.
 2. Kmetijska mehanizacija
 3. Oprema 
 4. OVE 
 5. Ostalo (infrastruktura …)
 6. Splošni stroški (gradbeno, popisi, …)
 
Rok oddaje na razpise je 31.12.2021
 

20. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Rok oddaje na razpise je 31.12.2021 

 

 1. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih