JR86p_21

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20 in 121/21, v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja

 

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 

 

 

 1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU

 

Predmet javnega razpisa:

Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Shema državne pomoči:

Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, se vodi pod identifikacijsko številko SA.57725 (2020/XA).

Razpisana sredstva:

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4.000.000 EUR, od tega:

–       za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:

–        enostavne naložbe skupno 1.500.000 EUR,

–        zahtevne naložbe skupno 500.000 EUR;

–       za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike ter skupine proizvajalcev s področja gozdarstva (sklop B) skupno 2.000.000 EUR, in sicer za:

–        enostavne naložbe skupno 500.000 EUR,

–        zahtevne naložbe skupno 1.500.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

–       3.000.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,

–       1.000.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

 

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa:

ZAPRTI

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 8. novembra 2021 do vključno 17. januarja 2022 do 13:59. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

 

Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

 

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Cilj operacije:

Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom.

Informacije o razpisu:

®    INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana

       Tel.: 01 580 77 92, E-mail: aktrp@gov.si

®    INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)

®    INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

 1. PREDMET PODPORE

 

 1. Podpora je v skladu s 83. členom Uredbe namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
 2. V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
 3. Majhen obseg predelave lesa iz 1. točke tega poglavja pomeni:
 • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
 • do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet ali briketov letno, če gre za proizvodnjo pelet ali briketov kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
 • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.
 1. Naložbe iz 1. točke tega poglavja so glede na velikost:
 • enostavna naložba je naložba do vključno 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
 • zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti.
 1. Glede na upravičenca, ki izvaja naložbo, se naložbe v pred industrijsko predelavo lesa delijo na:
 • individualne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz prvega odstavka 84. člena te uredbe in
 • kolektivne naložbe, ki jih izvaja upravičenec iz drugega odstavka 84. člena te uredbe.
 1. Kolektivne naložbe iz druge alineje prejšnje točke so namenjene uresničevanju skupne rabe naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.

 

 • UPRAVIČENECI

 

 Upravičenci do podpore v okviru tega javnega razpisa so določeni v 84. členu Uredbe.

 

 1. POGOJI ZA PRIDOBITEV PODPORE

 

Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 86., 100. in 101. členu Uredbe.

 

 

 1. UPRAVIČENI STROŠKI

 

 1. V skladu s prvim odstavkom 85. člena Uredbe so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičeni:
 • stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa in
 • splošni stroški iz 98. člena Uredbe, do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
 1. Višina in vrsta upravičenih stroškov se določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:
 • za stroške novih strojev in opreme se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – pred industrijska predelava lesa, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: seznam), in je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16, 31/19 in 157/21) ter Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19);
 • pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v seznamu. Za stroške, ki so navedeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;
 • če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;
 • če višina stroška ni določena v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;
 • pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja.
 1. Podpora se ne dodeli za stroške v skladu s 96. členom Uredbe.
 2. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb v skladu z 98. členom Uredbe.

 

 1. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

 

 1. Vloge, prispele na javni razpis se ocenjujejo na podlagi meril za izbor iz 87. člena Uredbe, ki so podrobneje določena v tem javnem razpisu ter v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://skp.si/wp-content/uploads/2021/07/Merila-za-izbor-operacij_13.-sprememba.pdf
 2. Vstopni prag točk znaša 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk.
 3. Če ima vlagatelj stalno prebivališče ali sedež na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se vloga na javni razpis ne glede na merila za izbor, določena v tem poglavju, v skladu s prvim in tretjim odstavkom 93.a člena Uredbe oceni z dodatnimi 10 odstotki možnih točk v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZTNP-1, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk iz prejšnje točke.
 4. Ne glede na določbo prejšnje točke se vloga na javni razpis oceni z dodatnimi 10 odstotki možnih točk, če je vlagatelj fizična oseba, ki ima stalno prebivališče zunaj območja narodnega parka, v narodnem parku pa je lastnik gozdnih zemljišč.
 5. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog se izvede na podlagi prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
 6. Merila za ocenjevanje vlog se določijo ločeno glede na velikost naložb (enostavne in zahtevne naložbe) ter pravni status upravičenca ter so:

 

4.1. Merila za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti – Sklop A

 

Merila za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Enostavne naložbe(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe(Maks. št. točk)

1.     EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

40

50

Racionalnost porabe javnih sredstev

10

20

Interna stopnja donosnosti

20

20

Število članov kmetijskega gospodarstva, ki so zavarovani iz kmetijske dejavnosti za polni delovni čas

10

10

2.     GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE

20

20

Koeficient razvitosti občin

5

5

Stopnja gozdnatosti na ravni občin

15

15

3.     TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE

20

10

Več faznost proizvodnega procesa

20

10

4.     PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM

20

20

Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk)

20

20

Skupaj

100

100

Vstopni prag točk

40

40

 

 

 

4.1.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

 

Maksimalno število točk                                                                                                 = 100 točk

 

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)

1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 10)

Navodilo:

Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.

Primer 1:

Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR

Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR

Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 7 točk

 

Primer 2:

Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR

Zaprošena sredstva: 100.000 EUR

Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 0 točk

 

10 – količnik 10 in več kot 10;

 

  9 – količnik od 9 do 9,99;

 

  8 – količnik od 8 do 8,99;

 

  7 – količnik od 7 do 7,99;

 

  6 – količnik od 6 do 6,99;

 

  5 – količnik od 5 do 5,99;

 

  4 – količnik od 4 do 4,99;

 

  3 – količnik od 3 do 3,99;

 

  2 – količnik od 2 do 2,99;

 

  1 – količnik od 1 do 1,99.

 

2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)

Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.

 

20 – ISD od več kot 8  do vključno 10 %;

 

16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;

 

12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;

 

  8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;

 

  4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %. 

 

3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Pri skupinah nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji se upošteva skupno (sumarno) število zavarovanih oseb, kmetijskih gospodarstev članov skupine. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).

 

10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovanih iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;

 

 5 – 1 član  kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;

 

 1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).

  

 

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)

Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.

 

  5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.

 

5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15).

Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.

 

  15 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;

 

  12 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;

 

    9 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;

 

    6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;

 

    3 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.

 

 

 


III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)

Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.

Naložba bo povezala sledeče faze:

–       razrez lesa – sušenje lesa,

–       razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – izdelava sekancev,

–       razrez lesa – izdelava pelet.

 

20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.

 

 

 


IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)

7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.

 

10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;

 

10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

 

 

4.1.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

 

 

Maksimalno število točk                                                                                                 = 100 točk

 

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)

1. RACIONALNOST PORABE JAVNIH SREDSTEV (maksimalno število točk 20)

Navodilo:

Merilo je količnik med ocenjeno neto sedanjo vrednostjo (NSV) projekta (pri 5 % diskontni stopnji) in višino zaprošenih nepovratnih sredstev. Število točk se dodeli po linearni lestvici in je na celo vrednost zaokrožen dvajsetkratnik razmerja med vrednostjo NSV in zaprošenimi javnimi sredstvi. Če je rezultat večji od 10, se dodeli max. število točk. Pri izračunu NSV se ne upoštevajo dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta.

Primer 1:

Ocenjena NSV projekta: 20.000 EUR

Zaprošena javna sredstva: 60.000 EUR

Št. točk = 20*(20.000 ÷ 60.000)=7 7 točk

 

Primer 2:

Ocenjena NSV projekta: 2.000 EUR

Zaprošena sredstva: 100.000 EUR

Št. točk = 20*(2.000÷100.000)=0 0 točk

 

20 – količnik 10 in več kot 10;

 

18 – količnik od 9 do 9,99;

 

16 – količnik od 8 do 8,99;

 

14 – količnik od 7 do 7,99;

 

12 – količnik od 6 do 6,99;

 

10 – količnik od 5 do 5,99;

 

  8 – količnik od 4 do 4,99;

 

  6 – količnik od 3 do 3,99;

 

  4 – količnik od 2 do 2,99;

 

  2 – količnik od 1 do 1,99.

 

2. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)

Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz poslovnega načrta.

 

20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;

 

16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;

 

12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;

 

  8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;

 

  4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %. 

 

 

 

3. ŠTEVILO ČLANOV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI SO ZAVAROVANI IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI OZIROMA SO ZAVAROVANI IZ DELOVNEGA RAZMERJA KOT KMETIJSKI DELAVCI ZA POLNI DELOVNI ČAS (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Upoštevajo se dokazila, ki jih upravičenec priloži k vlogi. Pri skupinah nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji se upošteva skupno (sumarno) število zavarovanih oseb, kmetijskih gospodarstev članov skupine. Priloži se potrdilo ZPIZ ali ZZZS (neobvezna priloga).

 

10 – 2 ali več članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovanih oziroma je na kmetiji zavarovanih iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;

 

 5 – 1 član  kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, je v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka;

 

 1 – noben od članov kmetijskega gospodarstva, na katerem se bo izvedla naložba, ni v letu objave javnega razpisa kmečko zavarovan oziroma je na kmetiji zavarovan iz delovnega razmerja kot kmetijski delavec/-ka, vendar pa kmetijsko gospodarstvo razpolaga z obsegom dela za opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini vsaj 2 polnih delovnih moči (PDM).

 

 

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 5)

Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.

 

  5 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.

 

5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 15)

Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.

 

  15 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;

 

  12 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;

 

    9 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;

 

    6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;

 

    3 – stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)

6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 10)

Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.

Naložba bo povezala sledeče faze:

–       razrez lesa – sušenje lesa,

–       razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – izdelava sekancev,

–       razrez lesa – izdelava pelet.

 

10 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.

 

 


IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)

7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 20)

Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na  učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.

 

10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;

 

10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije ali naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

 

 

 

 

4.2 Merila za podjetja, ki so gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki – Sklop B:

 

Merila

Enostavne naložbe(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe(Maks. št. točk)

1.     EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

40

50

Interna stopnja donosnosti

20

30

Število zaposlenih v podjetju

10

10

Število na novo ustanovljenih delovnih mest

10

10

2.     GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE

15

15

Koeficient razvitosti občin

10

10

Stopnja gozdnatosti na ravni občin

5

5

3.     TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE

15

5

Več faznost proizvodnega procesa

15

5

4.     PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM

30

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk)

30

30

Skupaj

100

100

Vstopna meja točk

40

40

 

 

4.2.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

 

Maksimalno število točk                                                                                                 = 100 točk

 

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 40)

1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 20)

Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4  Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.

 

20 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;

 

16 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;

 

12 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;

 

  8 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;

 

  4 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %. 

 

2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za leto 2020 (AJPES).

 

10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;

 

  8 – upravičenec ima zaposlenih od 15 do vključno 20 oseb za polni delovni čas;

 

  6 – upravičenec ima zaposlenih od 9 do vključno 14 oseb za polni delovni čas;

 

  4 – upravičenec ima zaposlenih od 4 do vključno 8 oseb za polni delovni čas;

 

  2 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 3 osebe za polni delovni čas;

 

  1 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 2 osebi za polni delovni čas.

 

3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.

 

10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mest za polni delovni čas;

 

  8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;

 

  5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.

 

 

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)

4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.

 

10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.

 

5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)

Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v  Prilogi 3 razpisne dokumentacije.

 

  5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;

 

  4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;

 

  3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;

 

  2 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;

 

  1- stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.

 

 


III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)

6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 15)

Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno vloge.

Naložba bo povezala sledeče faze:

–       razrez lesa – sušenje lesa,

–       razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – izdelava sekancev,

–       razrez lesa – izdelava pelet.

 

15 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.

 

 


IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)

7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)

Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na  učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.

 

10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;

 

10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;

 

10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

 

 

 

4.2.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

 

Maksimalno število točk                                                                                                 = 100 točk

 

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 50)

1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)

Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna poslovnega načrta.

 

30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;

 

24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;

 

18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;

 

12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;

 

  6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %. 

 

2. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PODJETJU (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Upošteva se povprečno število zaposlenih v zaključenem letu pred objavo javnega razpisa, katere upravičenec navede v prijavnem obrazcu. Upošteva se podatek število zaposlencev iz izkaza poslovnega izida za leto 2020 (AJPES).

 

10 – upravičenec ima zaposlenih več kot 20 oseb za polni delovni čas;

 

  8 – upravičenec ima zaposlenih od 15 do vključno 20 oseb za polni delovni čas;

 

  6 – upravičenec ima zaposlenih od 9 do vključno 14 oseb za polni delovni čas;

 

  4 – upravičenec ima zaposlenih od 4 do vključno 8 oseb za polni delovni čas;

 

  2 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 3 osebe za polni delovni čas;

 

  1 – upravičenec ima zaposlenih do vključno 2 osebi za polni delovni čas.

 

3. ŠTEVILO NA NOVO USTANOVLJENIH DELOVNIH MEST (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Upošteva se število, ki ga napove upravičenec v vlogi, ter preveri pred izplačilom sredstev.

 

10 – upravičenec je ustanovil več kot tri nova delovna mest za polni delovni čas;

 

  8 – upravičenec je ustanovil tri nova delovna mesta za polni delovni čas;

 

  5 – upravičenec je ustanovil dve delovni mesti za polni delovni čas.

 

 

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 15)

4. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.

 

10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.

 

5. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 5)

Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.

 

  5 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;

 

  4 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;

 

  3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;

 

  2 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;

 

  1- stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.

 

 


III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 5)

6. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 5)

Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.

Naložba bo povezala sledeče faze:

–       razrez lesa – sušenje lesa,

–       razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – izdelava sekancev,

–       razrez lesa – izdelava pelet.

 

5 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.

 

 


IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)

7. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)

Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na  učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.

 

10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;

 

10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;

 

10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

 

 

 

4.3 Merila za skupine proizvajalcev s področja gozdarstva – Sklop B:

 

Merila

Enostavne naložbe(Maks.št. točk)

Zahtevne naložbe(Maks. št. točk)

1.     EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE

30

30

Interna stopnja donosnosti

30

30

2.     GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE

20

20

Koeficient razvitosti občin

10

10

Stopnja gozdnatosti na ravni občin

10

10

3.     TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE

20

20

Več faznost proizvodnega procesa

20

20

4.     PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM

30

30

Okoljski prispevek izvedene naložbe k učinkovitejši rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanje količine odpadkov (več prispevkov več točk)

30

30

Skupaj

100

100

Vstopna meja točk

40

40

 

 

4.3.1 Točkovnik za enostavne naložbe:

 

Maksimalno število točk                                                                                                 = 100 točk

 

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)

1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)

Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna iz vloge.

 

30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;

 

24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;

 

18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;

 

12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;

 

  6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %. 

 

 

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije, določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.

 

10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.

 

3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)

Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.

 

10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;

 

  8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;

 

  6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;

 

  3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;

 

  2- stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.

 

 


III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

4. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)

Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno vloge.

Naložba bo povezala sledeče faze:

–       razrez lesa – sušenje lesa,

–       razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – izdelava sekancev,

–       razrez lesa – izdelava pelet.

 

20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.

 

 


IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)

5. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)

Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na  učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.

 

10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;

 

10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;

 

10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

 

 

4.3.2 Točkovnik za zahtevne naložbe:

 

Maksimalno število točk                                                                                                 = 100 točk

 

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30)

1. INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI (maksimalno število točk 30)

Navodilo: Formula za izračun interne stopnje donosnosti (ISD) je opredeljena v Priročniku za izdelavo poslovnega načrta iz Priloge 4 Uredbe. Pri izračunu ISD se ne upošteva morebitno dodeljena sredstva. Izračunana vrednost je razvidna poslovnega načrta.

 

30 – ISD od več kot 8 do vključno 10 %;

 

24 – ISD od več kot 7 do vključno 8 %;

 

18 – ISD od več kot 5 do vključno 7 %;

 

12 – ISD od več kot 3 do vključno 5 %;

 

  6 – ISD do vključno 3 % in več kot 10 %. 

 

 

II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

2. KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN (maksimalno število točk 10)

Navodilo: Merilo se izračuna na podlagi metodologije določene v Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19). Upošteva se občina, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Koeficienti razvitosti občin so določeni v Prilogi 2 razpisne dokumentacije.

 

10 – koeficient razvitosti občine manjši od 1.

 

3. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10)

Navodilo: Upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se izvede naložba, kar je razvidno iz vloge. Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3 razpisne dokumentacije.

 

10 – stopnja gozdnatosti občine znaša več kot 65 odstotkov;

 

  8 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 50 do vključno 65 odstotkov;

 

  6 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 35 do manj kot 50 odstotkov;

 

  3 – stopnja gozdnatosti občine znaša od vključno 20 do manj kot 35 odstotkov;

 

  2- stopnja gozdnatosti občine znaša manj kot 20 odstotkov.

 

 


III. TEHNOLOŠKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 20)

4. VEČ FAZNOST PROIZVODNEGA PROCESA (maksimalno št. točk 20)

Navodilo: Upravičenec je z naložbo povezal faze razvojnega procesa, kar je razvidno iz vloge.

Naložba bo povezala sledeče faze:

–       razrez lesa – sušenje lesa,

–       razrez lesa – sušenje lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – impregnacija lesa,

–       razrez lesa – izdelava sekancev,

–       razrez lesa – izdelava pelet.

 

20 – upravičenec je z naložbo povezal dve ali več faz proizvodnega procesa.

 

 


IV. PRISPEVEK NALOŽBE K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 30)

5. OKOLJSKI PRISPEVEK IZVEDENE NALOŽBE (maksimalno št. točk 30)

Navodilo: Okoljski prispevek naložbe se ugotavlja na ravni upravičenih stroškov, kot so opredeljeni v Prilogi 1 razpisne dokumentacije, in se nanašajo na učinkovitejšo rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije ter zmanjševanje količine odpadkov. Več prispevkov prinaša več točk, točke se seštevajo.

 

10 – naložba prispeva k učinkoviti rabi energije;

 

10 – naložba prispeva k izkoriščanju obnovljivih virov energije;

 

10 – naložba prispeva k zmanjšanju količine odpadkov.

 

 

 

 • OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA

 

 1. Obveznosti upravičenca so določene v 88., 88a. in 106. členu Uredbe.
 2. Če gre za upravičenca, ki je skupina proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupina nosilcev dopolnilnih dejavnosti, mora v skladu z drugo alinejo 8. točke prvega odstavka 88. člena ter 88a. člena voditi seznam o skupni rabi, iz katerega so razvidni skupna raba kolektivne naložbe po članih skupine proizvajalcev s področja gozdarstva ali skupine lastnikov gozdov, obdobje uporabe ipd. Seznam skupne rabe je določen v Prilogi 4 razpisne dokumentacije.

 

 • FINANČNE DOLOČBE

 

Finančne določbe so določene v 90. členu Uredbe.

 

 1. VLOGA IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 

 1. Postopek za pridobitev sredstev se izvaja v skladu z 91., 92., 93., in 93.a členom Uredbe.
 2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo za posamezen sklop.
 3. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
 4. Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP.
 5. Javni razpis se deli na:
 • sklop A, ki je namenjen nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 • sklop B, ki je namenjen podjetjem, ki so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.
 1. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva proporcionalno razdelijo na preostali sklop iz istega javnega razpisa, na katerem zaprošena sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.
 2. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopnega praga 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni sklop javnega razpisa. Vloge, ki ne dosegajo vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
 3. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 93. člena Uredbe vloge na javni razpis izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
 • ekonomski vidik naložbe: 40 odstotkov;
 • prispevek k horizontalnim ciljem: 30 odstotkov;
 • geografski vidik naložbe: 15 odstotkov;
 • tehnološki vidik naložbe: 15 odstotkov.
 1. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji te operacije.

 

 1. VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV

 

 1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 88. in 102. členom Uredbe.
 2. Upravičenec mora izpolniti obveznost glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s 13. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31.7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), ter Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18 in 191/20).

 

 1. OBJAVA PODATKOV O UPRAVIČENCIH

 

Objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 107. členu Uredbe.

 

 • VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.

 

 • IZVEDBA KONTROL IN NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI

 

 1. Kontrole se izvajajo v skladu s 108. členom Uredbe.
 2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 2 Uredbe.
 3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.

 

 

Dr. Jože Podgoršek

 

minister

 

RAZPIS – DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZRABO SONČNE ENERGIJE.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

 1. nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
 2. nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
 3. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

pri čemer dejavnosti iz točke 2) in točke 3) predstavljajo upravičen namen le ob sočasni prijavi dejavnosti iz točke 1) na javni razpis.

Minimalna višina operacije: Prijavitelj mora izkazati, da je minimalna vrednost operacije 100.000,00 EUR brez DDV. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje, določen mora biti začetek in konec operacije.

6.2 Višina sofinanciranja

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.

Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec.

Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo.

Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od oddaje vloge na ta razpis do enega leta po podpisu pogodbe oziroma najkasneje do 31. 10. 2023.

Upravičeni stroški so:

 1. a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
 2. b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
 3. c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
 4. d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
 5. e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav.

Neupravičeni stroški so:

– stroški storitev izdelave investicijske, projektne in ostale potrebne dokumentacije;

– nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;

– stroški nakupa objektov;

– stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;

– stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča;

– naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;

– stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;

– skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (upravičeni stroški pod tč. c), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov operacije;

– vsi davki;

– stroški upravnega postopka, različna svetovanja, pridobivanja dovoljenj, soglasij, priprava vloge za ta javni razpis;

– nepredvidena in dodatna dela;

– nakup rabljene opreme, pilotnih in prototipnih naprav;

– notarski in odvetniški stroški.

Rok za oddajo vlog je 26. 11. 2021, 25. 2. 2022.

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.

Prijavitelji in upravičenci

Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Prijavitelj ne more biti:

– podjetje, ki proizvaja naprave, ki so del operacije.

Z lepimi pozdravi EKIPA TIBITO

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

NAMEN : Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.

CILJI : Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta.

UPRAVIČENI STROŠKI : ­  

– stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda in

– splošni stroški so lahko do vključno 10 % upravičenih stroškov.

UPRAVIČENEC: Upravičenec do podpore v okviru operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa je:

–        lastnik oziroma zakupnik gozda,

–        pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo,

–        agrarna skupnost v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: agrarna skupnost), katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

SOFINANCIRANJE: Stopnja javne podpore je za podporo iz operacije ureditev gozdne infrastrukture 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Najmanjši znesek javne podpore za podporo iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je 500 eurov na eno vlogo na javni razpiS. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova operacije ureditev gozdne infrastrukture pridobi največ 500.000 eurov javne podpore.

DATUM PRIJAVE: 10.1.2022 do 13:59 ure.

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

NAMEN : Razpis je namenjen naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

CILJI : Dodajanje vrednosti gozdarskim proizvodom

Upravičenci: Upravičenci do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

UPRAVIČENI STROŠKI : ­   

– stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa in

– splošni stroški do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 

SOFINANCIRANJE:  Stopnja javne podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo je 40 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa je 3.500 eurov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa pridobi največ 500.000 eurov javne podpore.

DATUM PRIJAVE: DO 17.1.2022 do 13:59 ure

MIKROKREDITI ZA OMILITEV POSLEDIC COVID 19

Namen zagotovitve ugodnih virov financiranja mikro, malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo.

Razpis omogoča mikro, malim podjetjem koriščenje hitrih, ugodnih mikrokreditov, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov  (do 50.000,00 EUR na posamezno stranko) za omilitev posledic epidemije COVID-19. Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, mikrokredit nudi tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

 

 • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja),
 • nižji obrestni meri za stranke Od SB1-SB5 samo 0,9%, na dobo 5 let
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Vlogo lahko oddajo mikro in mala podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

P7CV 2021 COVID – KREDITI ORGANIZATORJEM POTOVANJ

Izvajalec SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD 
 
 Predmet, namen in cilji produkta 
 
Produkt predstavlja kredit Sklada po ugodni obrestni meri. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo.
 
Cilji javnega razpisa so: 
  poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP), 
 
  omogočiti hiter dostop podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 
 – kreditu z ugodno obrestno mero 
 – brez stroškov odobravanja in vodenja, 
 – nižjih zavarovalnih zahtevah, 
 – ročnosti kredita, 
 – možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
 
  »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij.   
 
 Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so organizatorji povezanih potovanj in imajo registrirano glavno dejavnost, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08): 
 
– H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet, 
– H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet, 
 – H50.100 Pomorski potniški promet,
 – H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu, 
 – N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup,
 – N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 – N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, 
 – N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti. 
 
 
Kredit se ne odobri podjetjem, ki so bila dne 31.decembra 2019 že podjetja v težavah (v smislu uredbe o splošnih skupinskih izjemah). MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, do vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja v težavah, v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.   
 
Najvišji znesek kredita, ki zapade po 31. 12. 2021, znaša 1.800.00,00 EUR
 
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 
 
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 72 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.   
 
Obrestna mera je letna fiksna za MSP v višini 1,0 %, za veliko podjetje v višini 2,0 %.
  
Zavarovanje 
 
   za kredite od vključno 5.000,00 do vključno 25.000,00 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
 
  za kredite od 25.001,00 EUR do vključno 100.000,00 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa; 
 
 za kredite od 100.001,00 do vključno 1.800.000,00 EUR; 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo ter nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in bančno garancijo v razmerju 1:1 ali vpis hipoteke na nepremičnino vsaj v razmerju 1:1,2 . 
 
 Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov. 
 
Zavarovanje mora biti urejeno pred črpanjem kredita.   
 
Podjetja, katerim je bil že odobren kredit v okviru 1. prijavnega roka javnega razpisa P7C 2021 – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID – 19, so upravičena do kredita po tem javnem razpisu, v kolikor s prejetim kreditom še niso poravnali vseh dolgov do potrošnikov.   
 
Rok prijave: 5.11.2021

P7-4 2021 COVID MIKROKREDITI

Izvajalec SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD 
 
Pogoj je da še niste prejeli sredstev po razpisu P7 2020 IN P7-2 2020.
 
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.    
 
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR
 
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
 
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. 
 
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA   + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
 
 Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
 
Črpanje je enkratno kar pomeni da se nakaže na vaš TRR. 
 
Ni stroškov odobritv in vodenja.
 
  Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
 
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR. 
 
Med upravičene stroške se upoštevajo: 
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), 
c) stroški materiala in trgovskega blaga, 
d) stroški storitev,
 e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom). 
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.  
 
Dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni COVID-19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad
 
(npr: padec čistih prihodkov od prodaje; odpovedana naročila kupcev; zamude, izpadi ali prekinitve dobav s strani dobaviteljev; padec obsega proizvodnje ali opravljanja storitev zaradi zmanjšane prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu; zaprtje proizvodnih ali poslovno – prodajnih obratov; da opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se prodaja storitve oziroma blaga zaradi virusa začasno prepove);   
 
 Rok prijave: 18.10.2021 do 14.00 ure, 19.10.2021 do 14.00 ure, 20.10.2021 do 14.00 ure in 21.10.2021 do 14.00 ure.    

VAVČERJI – do 60% nepovratnih sredstev, zgornja meja za vavčer do 10.000 EUR.

 • Vavčer za kibernetsko varnost
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • Vavčer za prototipiranje 
 • Vavčer za patente, modele, znamke
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb
 • Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM
 • Vavčer za prenos lastništva
 • Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)
 • Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih 
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Odprto odprt do 31. 03.2023

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. 

– 60% NEPOVRATNIH SREDSTEV 

– LAHKO SE DOBI DO 2.500 EUR

– IZVAJALCI TRŽNIH RAZISKAV SMO TUDI MI 

VAVČER ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATOV

VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

VAVČER ZA KIBERNETSKO VARNOST

VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE

  

RAZSTAVA NA TUJIH SEJMIH v letu 2022

–   70% nepovratnih sredstev

– lahko se dobi do 13.000 EUR 

POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE 

– 20% NEPOVRATNIH SREDSTEV

 

SEČNJA IN SPRAVILO LESA 

– 40% NEPOVRATNIH SREDSTEV

B1 INVESTICIJSKI PROJEKTI V GOSPODARSTVU

PO PRAVILIH DRŽAVNIH POMOČI
 
1. Vloga oddana pred začetkom izvajanja projekta 
 
2. Upravičeni stroški:
– nakup zgradb s pripadajočim zemljščem
– gradnja, adaptacija, rekonstrukcija
– nova oprema in delovni stroji
– rabljeni in novi stroji od 1.1.2016 
–  neopredmetena sredstva
 
Delež sofinanciranja projekta je do vključno 75%.
 
Znesek posojila od 100.000 EUR do 1.500.000 EUR. 
 
Obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,50% letno. 
 
Skupna doba vračanja je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev. 
 
 
IZVEN PRAVIL DRŽAVNE POMOČI 
 
1. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1.1.2020.
 
2. Upravičeni stroški:
– nakup zgradb s pripadajočim zemljščem
– gradnja, adaptacija, rekonstrukcija
– nova oprema in delovni stroji
– rabljeni in novi stroji od 1.1.2016 
–  neopredmetena sredstva
– stroški materiala in blaga (do največ 20% upravičene vrednosti projekta)
– stroški plač in povračil v zvezi z delom (do največ 20% upravičene vrednosti projekta)
 
Delež sofinanciranja projekta je do vključno 75%.
 
Znesek posojila od 100.000 EUR do 1.500.000 EUR.
 
Obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + pribitek od 1,80% do 2,60% letno. 
 
Skupna doba vračanja je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev

B5 RAZVOJNO FINANCIRANJE – obmejne občine

za razpis B5 razvojno financiranje  (OD 25.000 EUR DO 1,5 MIO EUR), obr mera je fiksna in sicer 0,01% letno, črpanje do 31.12.2022, doba vračanja do 120 mesecev, moratorij do 60 mesecev,