SID PRODUKTI september 2021

 
 

Novo: Posojila z jamstvom EGF, za katera vam ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj

 
 

 

V SID banki imamo za vse, ki načrtujete naložbo ali potrebujete kredit za obratna sredstva, na voljo ugoden kredit, za katerega ne potrebujete dodatnih zavarovanj. Če vaš kredit zavarujemo z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (jamstvo EGF), vam v tem primeru za pridobitev posojila ni potrebno zagotoviti dodatnih zavarovanj. 

Na voljo so posojila v višini od 100.000 € do 1.100.000 € za financiranje obratnih sredstev in naložb z ročnostjo od 1 do 12 let, odvisno od uveljavitve jamstva EGF in uporabljenih državnih pomoči. Moratorij na odplačilo glavnice lahko traja največ polovico ročnosti, vendar ne več kot 5 let

Primerni kreditojemalci so:

 

gospodarske družbe,

 

samostojni podjetniki,

 

zadruge

 

in javni ali javni gospodarski zavodi, 

ki ob oddaji vloge z isto davčno številko poslujejo vsaj 2 poslovni leti in imajo v zadnjem zaključenem letu vsaj 2 zaposlena.

Katere so glavne prednosti posojila z jamstvom EGF?

Jamstvo EGF služi kot zavarovanje posojila, kar pomeni, da vam ni treba zagotoviti drugih zavarovanj. Zaradi jamstva EGF je obrestna mera kredita nižja, nadomestilo za njegovo uporabo pa znaša le 0,49 % letno od neodplačane glavnice. 

 
 
 
 

  Ostala aktualna ponudba SID banke

 
 

1. Financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (Naložbe 3) 

V okviru kredita vam bomo zagotovili sredstva, ki jih lahko namenite za izvedbo investicije v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, ki spodbujajo k prehodu v krožno gospodarstvo

 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.

 

Financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta.

 

Kredit lahko pridobite po enem izmed 2 tipov državne pomočide minimis ali začasni okvir

 

Ročnost 3 do 8 let (začasni okvir) oz. 3 do 20 let (de minimis).

 

Moratorij največ 1/2 ročnosti kredita, po de minimis ne več kot 5 let.

 

Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.

 

Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

 

2. Financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov (Promet 1) 

Za prevoznike na področju mestnega ali medkrajevnega kopenskega, potniškega ali tovornega prometa, ki zaradi vpliva epidemije COVID-19 za poslovanje potrebujejo dodatna likvidnostna sredstva imamo ugodno posojilo, ki se lahko nameni za kritje celotnih stroškov posla (stroški blaga, materiala in storitev ter stroški dela). 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100.000 € do 800.000 €.

 

Financiranje do 85 % celotnih stroškov posla.

 

Upoštevajo se finančni izkazi za poslovno leto 2019.

 

Ročnost 6 do 8 let.

 

Moratorij na odplačilo glavnice je obvezen in znaša 2 leti. 

 

Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

 

Zavarovanje: poroštvo lastnikov gospodarske družbe in/ali drugo ustrezno zavarovanje. 

3. Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Kredit za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, katerega cilj je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu. 

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100 tisoč € do 15 milijonov €.

 

Ročnost od 6 do 12 let (odvisno od tipa državne pomoči), moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do ½ ročnosti kredita.

 

Možnost pridobitve kredita po 3 shemah pomoči: Začasni okvir, de minimis, GBER.

 

4. Financiranje naložb v gozdno-lesno verigo (LES 1)

Kredit za gradnjo novih ali tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesnih proizvodov in novih procesov proizvodnje.

Prednosti programa:

 

Kredit v višini od 100 tisoč € do 5 milijonov €.

 

Ročnost od 2 do 20 let, moratorij na odplačilo glavnice do 6 let.

 

Tudi za kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter stroškov dela

5. Neposredno financiranje podjetij v času izbruha Covid-19 (SDMKV)

Kredit za kritje nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi stroškov dela za podjetja na katerih poslovanje je vplival izbruh virusa COVID-19.

Prednosti programa:

 

Kredit od 100 tisoč € do 7 milijonov € oz. do 12 milijonov €, če gre za veliko podjetje.

 

Ročnost od 2 do 12 let.

 

Moratorij do ½ ročnosti kredita.

Program je kreditojemalcem na voljo tudi z državno pomočjo po začasnem okvirju Evropske komisije. 

6. Financiranje zelenih projektov

SID banka trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo promovira že dobro desetletje, bila je tudi ena izmed pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih projektov je zato pri SID banki in sodelujočih poslovnih bankah možno v okviru različnih programov.

Prednosti programa:

 

Ugodnejše financiranje iz vira zelene obveznice po vseh programih SID banke

 

Pomoč podjetjem pri izdaji zelene obveznice.

 

V okviru Sklada skladov po programih neposredno pri SID banki: Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE)Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR).

 

Po programu Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje v okviru posrednega financiranja preko poslovnih bank.

Podjetja morajo za pridobitev katerega izmed naštetih kreditov z isto davčno številko poslovati vsaj 2 poslovni leti in imeti v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena

 

 

 

 

 

 

 Aktualna ponudba v okviru Skladov SID     banke iz sredstev evropske kohezijske   politike

 

1. Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Mikroposojilo lahko podjetja, na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19, namenijo kritju upravičenih stroškov za nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, plačila za nakup materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, plačila za storitve, zakup opredmetenih osnovnih sredstev, plačilo stroškov dela.

· Za samostojne podjetnike, MSP, zadruge, socialna in zagonska podjetja.

· Kredit v višini od 5 tisoč € do 25 tisoč €.

· Ročnost 2 do 5 let, moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.

· Na voljo pri Primorski hranilnici Vipava in Slovenskem podjetniškem skladu.

2. Posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov

Kredit za financiranje naložb v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki so namenjena za nadaljnji razvoj podjetja, raziskave ali inovacije.

· Za samostojne podjetnike, mala, srednja in velika podjetja, zadruge ter socialna in zagonska podjetja.

· Kredit v višini od 10 tisoč € do 10 milijonov €.

· Ročnost od 3 do 9 let, moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.

· Na voljo pri Sberbank, Gorenjski banki in SID banki.

 

3. Krediti kriti z jamstvom SID banke iz sredstev Sklada skladov (Portfeljske garancije za MSP)

Kredit s prvovrstnim, brezplačnim in brezpogojnim jamstvom SID banke je namenjen kritju nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi finančnemu in poslovnemu najem opredmetenih osnovnih sredstev. Del kreditov je namenjenih krožnemu gospodarstvu.

· Za samostojne podjetnike in MSP.

· Kredit v višini od 30 tisoč € do 10 milijonov € z ročnostjo od 3 do 10 let.

· Brezplačno jamstvo SID banke, ki krije 62,5 % glavnice kredita in ugodno vpliva na višino obrestne mere ter na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojemalec le za 37,5 % sredstev.

· Na voljo pri NLB, Primorski hranilnici Vipava in Delavski hranilnici.

4. Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke (Portfeljske garancije RRI za MSP)

Kredit s prvovrstnim, brezplačnim in brezpogojnim jamstvom SID banke za namene raziskav, razvoja in inovacij, ki ga lahko upravičeni kreditojemalci namenijo kritju nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi finančnemu in poslovnemu najem opredmetenih osnovnih sredstev.

· Za samostojne podjetnike, mikro podjetja in MSP.

· Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 € z ročnostjo od 1 do 10 let.

· Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.

· Na voljo pri Delavski hranilnici.