RAZPIS B5 – RAZVOJNO POSOJILO

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov.
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov.
 • Nova oprema.
 • Rabljena oprema (samo MSPji).
 • Novi delovni stroji.
 • Rabljeni delovni stroji.
 • Neopredmetena sredstva.

 

POGOJI KREDITA

 • Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.
 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 33.335,00 EUR 
 • Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25,00%.
 • Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01% letno.
 • Glavnico posojila se vrača mesečno.
 • Rok za črpanje do 31.12.2022.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (30. 6. in 31. 12.).
 • Skupna doba vračanja: do 120 mesecev
 • Moratorij: do 60 mesecev.

Rok prijave: 20.9.2021 in 25.10.2021

RAZPIS B5 – BREZOBRESTNO FINANCIRANJE

NAMEN IN CILJ RAZPISA

 

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

Cilj je ohranjanje gospodarske dejavnosti. Vlagatelj mora izkazati, da se sooča z negativnimi posledicami epidemije COVID-19.

 

UPRAVIČENCI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,

– pravna oseba,

– s.p.

– zadruga,

– zavod.

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na obmejnem problemskem območju.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018

 

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2021 od 31.12.2021, so:

– Nova oprema

– Administrativni stroški

– Stroški materiala in blaga

– Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev

– Stroški transportnih storitev

– Stroški intelektualnih in osebnih storitev,

– Stroški sejmov, reklame in reprezentance

– Stroški plač in povračil v zvezi z delom

– Stroški energije

– Stroški vode, komunale, telekomunikacije

– Stroški vzdrževanja

– Stroški najemnine

– Stroški bančnih, računovodskih, zavarovalnih storitev

 

 

POGOJI KREDITA

 • Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila.
 • Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem-do 6 mesecev.
 • Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
 • Zavarovanje: menice, razen če ni podjejte kreditno dovolj sposobno lahko še

   Sklad zahteva dodatno zavarovanje.

 • Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 100.000,00 EUR.

Rok prijave: 30.8.2021 in 27.9.2021

DRUGA NEPOVRATNA SREDSTVA

 1. SPODBUJANJE NALOŽB (gradnja, nakup strojne opreme, zaposlovanje) – za večje naložbe 20% NS, 
 2. ENERGETSKA PRENOVA POSLOVNIH OBJEKTOV– 20% NS in do 80% brezobrestnega kredita ( 3 mesečni euriobr + 0) do 15 let, Rok: 30.11.2021.
 3. SHOWROOM– na tujem trgu, za krepitev blagovne znamke. 75% NS do 100.000 eur. Rok 30.9.2021.
 4. TURIZEM za povečanje snovne in energetske učinkovitosti za ukrepe za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi, 75% NS, Energetski izračuni – imamo izvajalca.
 5. PRIMARNO KMETIJSTVO(gradnja, nakup strojev in opreme), 
 6. EKO SKLADza pravne in fizične osebe (gradnja, energetska obnova, el. Avtomobili …)
 7. Podjetje lahko pridobi 20% nepovratnih sredstev in 80% ugodnega financiranja na dobo do 15 let in moratorija do 24 mesecev.
 8. PRIMARNO KMETIJSTVO (STROJI, OPREMA, GRADNJA, OBNOVA) – do 50% nepovratnih 
 9. SEČNJA IN SPRAVILO LESA in INDUSTRIJSKA PREDELAVA LESA – DO 40% nepovratnih
 10. PREDELAVA IN TRŽENJE V KMETIJSTVO (mesa, mleka. žit …) – do 50% nepovratnih
 11. GORSKE POSTOJANKE – do 80% nepovratnih, 

 

Sporočite če vas kateri razpis zanima. 

Glede vprašanj smo dosegljivi po mailu ali nas pokličite. 

VAVČERJI

60% nepovratnih  sredstev (POGOJ 1 ZAPOSLEN NA DAN ODDAJE VLOGE)

– digitalne strategije  (MIN 1.000 EUR DO 9.999,99 EUR), 

– za raziskavo trga (MIN 1.000 DO 5.000 EUR)  – delamo tudi mi 

– za udeležbe na mednarodnih forumih (MIN 300 DO 3.000 EUR)

– certificiranje kakovosti od 1.1.2019 naprej (MIN 1.000 EUR DO 9.999,99 EUR)    

– za kibernetsko varnost (MIN 1.000 EUR DO 9.999,99 EUR),

– digitalne kompetence (MIN 600 DO 9.999,99 EUR) 

 

Vavčer DIGITALNI MARKETING – imamo izvajalca

 • NOVA-PRENOVLJENA internetna stran (MIN 500 DO 1.500 EUR) 
 • e-trgovino (MIN 500 DO 2.500 EUR) 
 • mobilne aplikacije in testiranja (MIN 500 EUR DO 2.500 EUR)
 • vzpostavitve lastne rezervacijske platforme  (MIN 500 EUR DO 2.500 EUR)

E-POSLOVANJE – Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja – nepovratna sredstva do 75%

Rok do 1.10.2021

Upravičeni stroški:
– izdelava internetne strani v tujem jeziku, usposabljanje, sejmi v tujini 
– stroški neopredmetenih sredstev

P4L – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave  lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic 

pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in  modernizacijo proizvodnje  in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

 

Rok do 15.9.2021

Upravičeni stroški:
– nakup opredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

P4D – Spodbude za digitalni transformacijo MSP – nepovratna sredstva 60%

Rok do 1.9.2021  (Popravi pri datumu v razpisu)

 • Upravičeni stroški:
  – nakup opredmetenih osnovnih sredstev – nova strojna oprema (računalniki),
  – stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
  – stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca),
  – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji,
  – posredni stroški, ki so povezani z aktivnostmi operacije

Najmanj 5 zaposlenih pri oddaji vloge.

PREKO SKLAD SKLADOV

za obratna in/ali osnovna sredstva od 30t eur naprej, garancija 62,5%, doba 10 let, nakaže na TRR ali nakazila po priloženih računih.

UGODNA POSOJILA – DATUM ODDAJE: ODPRTO

 Vsaj 2 zaposlena v letih 2019 in 2020.

Od 100.000 Eur naprej.

Doba do 12 let, možnost moratorija.

Obrestna mera nekje med 0,5% do 2,5% letno. 

Posamezne linije:

 • Covid,
 • RRI,
 • Energetska učinkovitost, razvoj in investicije,
 • PREVOZNIKI

RAZPIS P7R MIKROPOSOJILO – PROBLEMSKA IN OBMEJNA OBMOČJA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Znesek: do 50.000 EUR

Doba 5 let.

Moratorij do 6 mesecev.

Zavarovanje: 5 menic podjetja, 5 menic lastnika in poroštvo v višini 1;1 z nepremičnino, ni vpisa na nepremičnino.

Ni stroškov odobritve in vodenja.

Fiksna obrestna mera: 1,1% letno.

Enkratni znesel na TRR.

 ROKI: 1.09.2021 in 01.10.2021.