DIGITALNA TRANSFORMACIIJA PODJETJA – P4D

UPRAVIČENCI :

 

 • Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge
 • Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge

POGOJI KANDIDIRANJA :

 

 • Vlagatelji morajo biti locirani na območju Celotne Slovenije  ·
 • Podjetje ne sme biti v težavah ·
 • Podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za iste upravičene stroške
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

UPRAVIČENI STROŠKI :

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja itd.)
 • Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena
 • Posredni stroški

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV

 

od 1.10.2020 do 30. 9. 2022

VIŠINA FINANCIRANJA :

od 30.000 EUR do 100.000 EUR subvencije

do največ 60 % od upravičenih stroškov operacije.

ROK ZA PRIJAVO

 

Je 1.9.2020 do 14:00 ure

 

Za več podatkov nas kontaktirajte preko maila info@tibito.eu ali nas pokličite na 03-5461 266.

Lepo pozdravljeni,

EKIPA TIBITO

Poslovno svetovanje; Priprava razpisne dokumentacije; Mentorstvo; Pridobitev kredita in leasinga za pravne in fizične osebe; Cenitve;  Prevajanje nem in ang; Prijava na javne razpise; Raziskava tržišča

GSM: 00386 30 31 54 21   GSM: 00386 40 19 50 19 

TEL: 00386 35461 266      TEL: 00386 83301811

E: tibito.tomaz@gmail.com         

E: info@tibito.eu               W: www.tibito.eu

Prišel je v objavo nov razpis za prevoznike.

Pozdravljeni,

Prišel je v objavo nov razpis za prevoznike.

Dejavnosti: H49.310, H49.391, H49.410

Pogoj 

2 letni bilanci

2 zaposlena PO URAH  v izkazu (minimalno 2,00)

Finančni dolg/Ebitda do 5

Vpliv Covid, ki ga je potrebno dokazovati

dokazilo o padcu čistih prihodkov od prodaje od 1.2.2020 dalje oziroma utemeljena ocena pričakovanega padca čistih prihodkov od prodaje v obdobju naslednjih 12 mesecev od oddaje vloge; (2) dokazila o odpovedanih naročilih kupcev in oceno pričakovanih odpovedi naročil (npr. na podlagi že prejetih najav kupcev); (3) dokazila o zamudah, izpadih ali prekinitvah dobav s strani njegovih dobaviteljev; (4) dokazila o povečanju zapadlih, še ne plačanih terjatev; (5) dokazila o manjših obsegih proizvodnje ali opravljanja storitev zaradi zmanjšane prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu; (6) dokazila o zaprtju proizvodnih ali poslovno – prodajnih obratov; (7) dokazila o učinkih nalezljive bolezni COVID-19 na spremenjene pogoje dela zaposlenih v podjetju, na izvedene ali načrtovane kadrovske ukrepe podjetja (npr. dokazila o manjši prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu zaradi karantene, plačna politika, optimizacija kadrovskih resursov, ipd.).

Najmanj bonitetni razred C

Doba: do 8 let

Višina: od 100t do 800t ne več kot 85 % celotnih stroškov posla

Obr mera določi sid max. 2%+euribor

Zavarovanje

zavarovanje kredita se lahko vzame nepremičnino, vrednostni papir, poslovni delež v družbi, premičnino, terjatev, patent, znamko, model, programsko kodo, poroštvo, pristop k dolgu, garancijo in/ali drugo ustrezno zavarovanje, ki ga kreditojemalec ponudi. SID banka ima diskrecijsko pravico izbrati najprimernejše zavarovanje za kredit. Če je kreditojemalec gospodarska družba se lahko v zavarovanje kredita vzame samo poroštvo lastnikov gospodarske družbe.

Poraba za stroške posla : za stroške blaga, materiala in storitev (podatek iz finančnih izkazov pod postavko AOP 128) in stroški dela (podatek iz finančnih izkazov pod postavko AOP 139), ki so prikazani v finančnih izkazih za leto, v katerem je oddana vloga za financiranje, in za leto, ki sledi letu, v katerem je oddana vloga za financiranje (celotni stroški posla)

Če je razpis za vas zanimiv nam sporočite, da preverimo če izpolnjujete pogoje

DODATNE STORITVE 

PRIJAVA NA JAVNE RAZPISE

Podjetja prijavimo na javne razpise kot so šole, vrtci …

Podjetja si na ta način pridobijo novo konstanto delo za več let. 

RAZISKAVA TRŽIŠČA

Za podjetja delamo raziskavo tržišča za Hrvaško, Nemčijo in Avstrijo. 

NAŠE STRANKE 

EUROKOVINAR, d.o.o.

ROBOTEHNIKA d.o.o.

MED IN MLEKO d.o.o.

SUPREM d.o.o. Penoje

 VETERINARSKA POSTAJA ŠMARJE PRI JELŠAH d.o.o.,

RD PICTA TEHNOLOGIJE, d.o.o.

UR – NA d.o.o.

SIAPRO d.o.o.

IMONT INDUSTRIJA KEMIČNE OBDELAVE LESA DRAVOGRAD d.o.o.

UNIMAR d.o.o.  

RENATA LIPIČNIK s.p.

FI-OFF d.o.o.

NA HOFU SLAVICA JEZERNIK s.p.

MOJA KAVARNA d.o.o.

E5 STORITVE d.o.o.

DC. DR. LAH KRAVANJA d.o.o.

AVTOPREVOZNIŠTVO-TRANSPORT d.o.o. 

SODALIS d.o.o.

IMO BIRO d.o.o.

ŠIK VULKANIZERSTVO DARIO ŠIKONJA s.p.

BENCINSKI SERVIS JANEZ KOCJANČIČ s.p.

ČISTILNI SERVIS LIPKO SAŠO OŠLAJ s.p.

FRANC MEDVEŠEK s.p.

AVTOPREVOZNIŠTVO BTS, MIRAN BRUMEC s.p.

AVTOPREVOZNIŠTVO JANEZ KUNEJ s.p.

KRAKOM PTUJ, d.o.o.

DELAKORDA d.o.o.

GUMIND d.o.o.

NATURAS d.o.o.

JOŽE ANDREJAŠ s.p.

GOLF BOVEC d.o.o.

ALINA PLUS d.o.o.

VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o.o.

TRANSPORTI BETORI d.o.o.

ŠIVILJSTVO, MARKO ARTIČEK s.p.

FORUS d.o.o.

LENČEK d.o.o.P GROUP COMPANY d.o.o.

PUKI d.o.o.

TMJB d.o.o.

BROSE d.o.o.

RUMI STORITVE d.o.o.

VILA SOČA d.o.o.

BOŠTJAN ČAS s.p.

ELEKTRO, Darija KEBRIČ s.p.

VIŠINSKI d.o.o.

MOČNIK d.o.o. Novaki

SOMMY d.o.o.

DAR-DENJ d.o.o.

TENOVIS d.o.o.

KAMEN d.o.o.

M CARS d.o.o.

ERILO d.o.o.

AR PRODUKT d.o.o.

DELTA VOD d.o.o.

JACOB d.o.o.

KOVINEKS PLUS d.o.o.

JERNEJ SKOK s.p.

SPACE LOGISTIC d.o.o.

DANIJEL HOCHKRAUT s.p.

HOJNIK, ROMAN PEŠEC s.p.

LIPICAN AER d.o.o.

NABIS d.o.o.

EKO STAR d.o.o.

HOTEL KRANJSKA GORA d.o.o.

NONINA ŠPAJZA, EKOLOŠKA PEKARNA d.o.o.

GRALES d.o.o.

AGENCIJA i3 d.o.o.

PAN LES d.o.o.

VILAR d.o.o.

CAST d.o.o.

KRIST.AL TRANS Zvezdan Kocjančič s.p.

KOVINOOBDELAVA d.o.o.

RAZREZ OKROGLEGA LESA, MARKO MAZEJ s.p.

OLJA GTO d.o.o.

MONTAŽNE HIŠE TESTA d.o.o.

LANEA ENGINEERING, PROJEKTIRANJE IN PROIZVODNJA d.o.o.

GROSEK d.o.o.

LUKIN d.o.o.