Nov aktualen razpis.

Spoštovani,

Nov aktualen razpis.

Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. 

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. 

Upravičeni stroški:

– obratna sredstva (plače, blago, material, storitve) in / ali

– osnovna sredstva

Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.   

 Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri. 

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita. 

Zavarovanje kredita:

 1. f) za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice; 
 2. g) za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec). 

Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov. 

Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške. 

Črpanje kredita je v enkratnem znesku. 

Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa). 

V drugem prijavnem roku 20. 05. in tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021 se kredit odobri za upravičene stroške projekta, nastale v obdobju od 01. 02. 2020 do 31.12.2021.

V petek, 2. aprila 2021,  je bil objavljen razpis s SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO IN GARANCIJO SKLADA.

 

Financiranje je možno dobiti za obratna sredstva in osnovna sredstva. Za obratna je doba do 5 let (od 5.000 EUR do 100.000 EUR oz. 200.00 EUR ),  možnost moratorija do 6 mesecev.

 Za osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena do 1,25 mio EUR) pa je doba do 10 let, moratorij do 24 mesecev.

Obrestna mera in garancija:

 1.   0,50 % + 6 mes. EURIBOR za podjetje ustanovljena do 5 let, podjetja, ki kupijo stroje in opremo ter sami dajo 20 % lastnega vira ter za tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:
 • tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
 • patenti,
 • registrirana RR dejavnost,
 • razni standardi oz. certifikati.

GARANCIJA 80 %

 1. 0,75 % + 6 mes. EURIBOR = 0,75 % za starejša podjejta od 5  let, GARANCIJA 60 %
 1. 1,00 % + 6 mes. EURIBOR = 1,00 % za G podjetja – TRGOVINA, GARANCIJA 60 %
 1. C-19 – covid  0,50%+ 6 mes. EURIBOR = 0,50 % do 10 let, GARANCIJA 80 % 

Možnost prijave: 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2021.

NEPOVRATNA SREDSTVA

V PODJETJU ŽE 10 LET PRIJAVLJAMO VSE VRSTE RAZPISOV ZA PODJETJA, KMETIJSTVO,…

V letu 2021 se pripravljajo naslednji razpisi za nepovratna sredstva:

–  SPODBUJANJE NALOŽB (gradnja, nakup strojne opreme, zaposlovanje) – za večje naložbe 20% NS,
– ENERGETSKA PRENOVA POSLOVNIH OBJEKTOV – 20% NS in do 80% brezobrestnega kredita ( 3 mesečni euriobr + 0) do 15 let, Rok 30.11.2021.
– SHOWROOM – na tujem trgu, za krepitev blagovne znamke. 75% NS do 100.000 eur. Rok 30.9.2021.
– DIGITALIZACIJA IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA – MSP,
 Podjetja bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini med 30.000 in 100.000 evrov in hkrati največ 60% upravičenih stroškov projekta.

 Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove strojne opreme za digitalizacijo poslovanja in proizvodnje,
– stroški nakupa nove programske opreme za digitalizacijo poslovanja in proizvodnje,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev za usposabljanja, svetovanja,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene,
– posredni stroški.

– ZAGONSKE SPODBUDE IN VAVČERJI,

60% nepovratnih  sredstev (POGOJ 1 ZAPOSLEN NA DAN ODDAJE VLOGE)

– digitalne strategije  (MIN 1.000 EUR DO 9.999,99 EUR),
– za raziskavo trga (MIN 1.000 DO 5.000 EUR) 
– za udeležbe na mednarodnih forumih (MIN 300 DO 3.000 EUR)
– certificiranje kakovosti od 1.1.2019 naprej (MIN 1.000 EUR DO 9.999,99 EUR)    
– za kibernetsko varnost (MIN 1.000 EUR DO 9.999,99 EUR),
– digitalne kompetence (MIN 600 DO 9.999,99 EUR) 

Vavčer DIGITALNI MARKETING- IMAMO MI IZVAJALCA
–        NOVA internetna stran (MIN 500 DO 1.500 EUR)
–        e-trgovino (MIN 500 DO 2.500 EUR)
–        mobilne aplikacije in testiranja (MIN 500 EUR DO 2.500 EUR)
–        vzpostavitve lastne rezervacijske platforme  (MIN 500 EUR DO 2.500 EUR)

RAZISKAVO TRŽIŠČA – delamo tudi mi

–  E -POSLOVANJU – do 75% nepovratnih 
–  spletna stran, dvig kompetenc, digitalno povezovanje …- imamo izvajalca

– TURIZEM  za povečanje snovne in energetske učinkovitosti za ukrepe za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi, 75% NS, Rok do 30.11.2021
– PRIMARNO KMETIJSTVO (gradnja, nakup strojev in opreme), 
– P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvo 4.0. – NS še za zahodni del Slovenije. Rok je 15.2.2021.
   –  NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI v naselju do 5t prebivalcev 50% NS, 
– MP – MLADI PREVZEMNIK kmetije
– EKO SKLAD za pravne in fizične osebe (gradnja, energetska obnova, el. avtomobili)
 Podjetje lahko pridobi 20% nepovratnih sredstev in 80% ugodnega financiranja na dobo do 15 let in moratorija do 24 mesecev.

RAZPIS P2 Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).
 
Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo in sicer: 
 
prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do 18. 8. 2021,  
druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 31. 1. 2022 in 
 tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 28. 2. 2023.   
 
Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.   
 
Rok za predložitev vlog je 13. 4. 2021 do 14:00
 
Treba je vedeti, da po tem razpisu so pomembne točke.
Če jih dobimo vsaj 75 od 100 potem so možnosti.  
 
 
Dokumentacijo za pred-selekcijski postopek kjer lahko dobite do 35 točk je potrebno oddati do 18.3.2021
 
Pojdite malo skozi točkovanje in ocenite koliko točk lahko dobite.
 
Razpisno dokumentacijo vam lahko potem mi pripravimo. 

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave:

12.3.2021

Rok za oddajo:

30.4.2021, 30.8.2021

Višina sofinanciranja:

do 45 %, oz. do 600.000 eur

NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah. 

Prijavijo se lahko podjetja, ki:

 1. a) na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo izvajali aktivnosti projekta,
 2. b) so na dan oddaje vloge na javni razpis registrirani za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

– nakup strojev in opreme,

– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,

– gradbena-obrtniška

-inštalacijska dela,

– nakup objektov in zemljišč. 

Sofinanciralo se bo upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 29.10.2021 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2021, oziroma do 28.10.2022 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2022. 

 • Sofinancirani stroški nakupa objektov ali zemljišč lahko znašajo največ 10% upravičenih sofinanciranih stroškov
 • Razen pri malih in srednje velikih podjetjih in pri nakupu poslovne enote oziroma sredstev poslovne enote morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova. 
 • Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nematerialnih naložb znašajo največ do 50 % upravičenih stroškov sofinanciranja.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev je od najmanj 20.000 do največ 600.000 EUR.

Maksimalna višina sofinanciranja je:

 • v občinah Vzhodne kohezijske regije
 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
 • v občinah Zahodne kohezijske regije
 • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

UGODNA FINANCIRANJA

-SID različne kreditne linije, covid, RRI, energetska učinkovitost, razvoj in investicije, od 100t eur naprej, 
-SPS – ugodno financiranje z garancijo sklada, 

ZA OBRTNA SREDSTVA  do 200t eur
ZA  OSNOVNA SREDSTVA do 1,25 mio eur

Objava razpisa konec februarja-marec 2021, 
– financiranje obratnih sredstev do 5 let, moratorij do 6 mesecev, 
– osnovnih sredstev (opredmetenih in neopredmetenih ) do 10 let , do 24 mes. moratorija
– obrestna mera nekje 0,5%, 0,75% ali za trgovino 1% + 6 mes euribor
– garancija SKLADA 80% oz 60%
 
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
– Vsaj 1 mesec pred prijavo
 
–  PREKO SKLAD SKLADOV – za obratna in/ali osnovna sredstva od 30t eur naprej, garancija 62,5%, doba 10 let, nakaže na TRR ali po računih se plačuje.

MIKROPOSOJILA – PROBLEMSKA IN OBMEJNA BMOČJA

Znesek: do 50.000 EUR
Doba 5 let.
Moratorij do 6 mesecev.
Zavarovanje: 5 menic podjetja, 5 menic lastnika in poroštvo v višini 1;1 z nepremičnino, ni vpisa na nepremičnino.
Ni stroškov odobritve in vodenja.
Fiksna obrestna mera: 1,1% letno.
Enkratni znesel na TRR.